Home About Browse Search
Svenska


Svanberg, Fredrik, 2020. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Öarna belägna i Stockholms skärgård har utvecklats från platsbundna egenskaper och förutsättningar vilket har skapat samhällen som är anpassade efter historia, geografi och klimat. Trots att det finns tydliga olikheter mellan öarna finns problem och utmaningar som återfinnes på flera öar. På öarna bor människor som arbetar ideellt för att minska dessa svårigheter och istället skapa olika mervärden. Det är bland annat dessa ideella krafter som bidrar till att samhället hålls samman och utvecklas.

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som karaktäriserar skärgårdens landsbygd, med avgränsning till Stockholms skärgård. För att få svar på detta bör människor som bor och är verksamma på öarna komma till tals och berätta. Jag har valt att studera detta på två öar i Stockholms yttre skärgård, Möja och Sandön i Värmdö kommun. Fokus i studien ligger på att undersöka hur invånarna på de två öarna upplever livet där, hur utveckling av samhället sker samt hur relationerna ser ut med andra styrande organ som till exempel kommunen.

Det empiriska materialet har samlats in genom samtal med boende på Möja och Sandön. Det insamlade materialet från intervjuerna har därefter analyserats utifrån olika narrativ med syfte att finna mönster om hur invånarna beskriver livet på ön, deras relationer till platsen och de människor som inte identifierar sig som Möja- eller Sandöbo.

Intervjuerna och samtalen jag har haft visar på att sammanhållningen och tilliten på de studerade öarna är stark. Platskännedomen och platsidentiteten är tydlig där normer och oskrivna regler säger hur de boende skall leva för att bli en del av lokalsamhället. Det finns en stark lokal drivkraft som vill driva utvecklingen på öarna framåt. Mycket av det arbete som sker är ideellt där föreningar är en viktig del för att hålla samman samhällena och för att få en fortsatt utveckling. De intervjuade upplever att kommunen och öborna har olika uppfattningar om hur samhällena skall skötas samt hur utveckling gynnas. Det är tydligt att tilliten mellan öborna och kommunen är svag.

,

The islands located in the Stockholm archipelago have evolved from location-bound characteristics and conditions, which have created communities that are adapted to their history, geography and climate. Although there are clear differences between the islands, there are problems and challenges that exist on several islands. In the islands, there are people who voluntarily work to reduce these difficulties and instead create added value on the spot. It is, among other things, these non-profit forces that contribute to keeping society together and developing.

The purpose of this essay is to investigate what characterizes the archipelago's countryside, with a boundary to the Stockholm archipelago. To get answers to this, people who live and work on the islands should get their voices heard. I chose to study this on two islands in Stockholm's outer archipelago, Möja and Sandön in Värmdö municipality. The focus of the study is on examining how the inhabitants of the two islands experience life, how the development of society takes place and what the relationships look like with other governing bodies such as the municipality.

The empirical material has been collected through discussions with residents on Möja and Sandön. The material collected from the interviews has then been analyzed on the basis of different narratives with the aim of finding patterns about how the inhabitants describe life on the island and their relations to the place and the people who do not identify themselves as Möja- or Sandöbo.

The interviews and conversations I have made show that the cohesion and trust in the studied islands is strong. The location awareness and the place identity are clear where norms and unwritten rules say how the residents must live to become part of society. There is a strong will amongst the locals to develop the islands. Much of the work that is done is non-profit where associations are an important part of keeping communities together and for continued development. The associations on the islands, with many non-profit organizations, have a very important role for development and cohesion. Trust in authorities is weak. The interviewees experienced that the municipality and the islanders have different perceptions about how communities should be managed and how development is favored.

Main title:”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker”
Subtitle:en studie om att bo i Stockholms skärgård
Authors:Svanberg, Fredrik
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lokal utveckling, skärgård, relationer, socialt kapital, turism, platsidentitet, The tourist gaze
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500029
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500029
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:04 Mar 2020 08:47
Metadata Last Modified:05 Mar 2020 02:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics