Home About Browse Search
Svenska


Berglund, Astrid, 2020. Rofylldhet i urban miljö : ett gestaltningsprogram för Batteriparken i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Syftet med arbetet är att undersöka gestaltningsprinciper som kan användas vid utformning av ett rofyllt ljudlandskap. Principerna har testats genom att ta fram ett gestaltningsprogram för Batteriparken i Uppsala. Arbetet inleds med en litteraturöversikt som handlar om människans relation till ljud och hur man med hjälp av akustisk design kan reducera oönskade ljud samt hur nya ljudkällor kan bidra till en rofylld miljö. Därefter presenteras referensstudier av Tuleparken i Sundbyberg och Södervärns busstation i Malmö för en ökad förståelse för hur ljud kan användas som designelement.

Valet att jobba med Batteriparken baserades på forskning som visar att det finns goda anledningar att främja tilltalande ljudkvalitéer i rekreationsområden i ett stadsnära läge, där många människor har möjlighet att vistas. En förstudie som bestod av en inventering och en auditiv rumsindelning gjordes för att undersöka parkens grundläggande förutsättningar. Inventeringen tog fasta på parkens befintliga material, funktioner, rörelsemönster och den omkringliggande miljön. Den auditiva rumsindelningen baseras på The Model of Prominence och användes för att analysera parkens olika ljudlandskap. Programpunkter togs fram som en del av gestaltningsprocessen. De baserades främst på förstudien av Batteriparken, men även litteraturöversikten och referensstudierna. Skisser gjordes för att undersöka vilka gestaltande objekt som skulle vara lämpliga för att genomföra positiva förändringar av ljudlandskapet. Akustiska mål för tillsatta ljud i parken formulerades med hjälp av metoden Sonotope Charactarisation Tool.

Gestaltningsprogrammet redovisas i form av en planskiss, sektioner och perspektivbilder som visar det nya gestaltningsförslaget för Batteriparken. Resultaten av denna studie visade att det finns många möjligheter att skapa ett rofyllt ljudlandskap i den här typen av miljö och att de metoder som använts för att förbättra ljudlandskapet också bidrar med ökad trivsel och i flera fall även till värdefulla ekosystemtjänster. Studien visade också att det finns svårigheter vid utformningen av rofyllda element eftersom det finns flera intressekonflikter. En stor del av arbetet gick ut på att ta fram ljuddämpande åtgärder för parken. Det var särskilt svårt att förhålla sig till storlek och höjd på ljuddämpande barriärer, rekommendationer gällande trafiksäkerhet och känslan av trygghet i parken. Vidare visade resultaten av studien att det var svårt att hitta exempel på platser till referensstudier, speciellt urbana parker i Sverige, där tillförda ljud har använts för att främja rofyllda och tysta platser. Det var även svårt att hitta litteratur som beskriver människors preferenser för olika typer av vegetationsljud och vilka typer av markmaterial som ger de akustiska effekter som människor föredrar. Dessa ämnen kan behövas studeras vidare i framtiden.

,

The aim of this study is to investigate how different design principles can be used to create a tranquil soundscape. These design principles were practically tested by developing a design program for Batteriparken in Uppsala. The study begins with a literature survey that investigates people’s relationship to sound and how acoustic design can be applied to reduce unwanted sounds and also how implementation of new sound sources can contribute to a tranquil environment. Reference studies of Tuleparken in Sundbyberg and Södervärns bus station in Malmö were carried out to get a better understanding of how sound elements can be used as a part of the design program.

The decision to work with an urban park was based on research showing that there are many good reasons to promote appealing sound qualities in recreation areas in urban environments that many people have access to. A pre-study, which consisted of an inventory and an auditory room analysis, was conducted to examine the park's basic conditions. The inventory investigated the park's existing materials, features, movement patterns and its surrounding environment. To identify the park’s different types of soundscapes, an auditory room analysis was carried out by using the Model of prominence. Program items took form in the design process and they were mainly based on the pre-study of Batteriparken. Another part of the design process consisted of making sketches that were used to discover different design principles that would be suitable for making positive changes in the park´s soundscape. Acoustic goals for added sound sources were specifically implemented in the park by using the method Sonotope Characterisation Tool.

The design proposal is presented in the form of a plan that shows the new overall design for Batteriparken. Sections and perspective views are also presented that shows parts of the design in closer detail. The results of this study show that there are many opportunities to create a tranquil soundscape in this type of environment, and that the solutions used to improve the soundscape also can contribute to increased well-being for visitors and in many cases ecosystem services. This study also shows that it can be complicated to create tranquil elements because there are several conflicts of interest. It was particularly difficult to determine the size and height of noise-cancelling barriers in relation to recommendations regarding traffic safety as well as the feeling of safety in general in the park. Furthermore, the results show that it was difficult to find examples for reference studies, especially urban parks in Sweden, where added sounds have been used to promote a tranquil soundscape. It was also difficult to find suited literature describing people's preferences for different types of sounds brought by vegetation as well as types of soil materials that gives acoustic effects that people tend to prefer. These topics can be further investigated in future studies.

Main title:Rofylldhet i urban miljö
Subtitle:ett gestaltningsprogram för Batteriparken i Uppsala
Authors:Berglund, Astrid
Supervisor:Rabenius, Gudrun
Examiner:Berg, Per and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ljudlandskap, landskapsarkitektur, rofyllda miljöer, akustisk design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500027
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500027
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Mar 2020 07:09
Metadata Last Modified:03 Mar 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics