Home About Browse Search
Svenska


De Leon Gonzalez, Marluz, 2020. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
24MB

Abstract

De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. En inkluderande lekmiljö har som mål att alla barn har tillgång till en och samma plats där de får uppleva gemenskap och social interaktion. Litteraturen om inkludering tar upp vikten av att använda sig utav ”universell utformning” vid planering och utformning av inkluderande lekmiljöer. Universell utformning består av följande sju principer: Likvärdig användning, Flexibilitet i användning, Enkel och intuitiv användning, Uppfattbar information, Tolerans för misstag, Låg fysisk ansträngning och Storlek och utrymme för åtkomst och användning.

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur man som landskapsarkitekt kan skapa inkluderande lekmiljöer i en naturmiljö med höga lekvärden för att främja barns välbefinnande. Jag har tagit fram ett idéförslag för Lundbyparken i Örebro med utgångspunkt i vad inkluderande utemiljöer är och hur man kan gå tillväga för att gestalta en sådan plats.

De främsta inspirationskällorna för förslaget har varit litteraturen, en gåtur med barn från Lundbyskolan och ett studiebesök i Köpenhamn. Studiebesöket visade reella exempel på inkluderande lekmiljöer men också vikten av naturen och hur lek kan integreras i naturen för att skapa höga lekvärden.

För att skapa en inkluderande lekmiljö utifrån de förutsättningarna som Lundbyparken erbjuder, föddes konceptet ”upptäcktsfärden” inspirerat från litteraturen. Konceptet bidrar med en variation av olika rum som erbjuder flera lekmöjligheter i anslutning till naturen. Genom förslaget stärks Lundbyparkens naturliga landskap och bjuder in barn i alla åldrar och med olika förmågor till gemensamma lekupplevelerser.

,

Many of today's playgrounds are not designed for children with and without disabilities to do play activities together because there are no guidelines. Planners, landscape architects and other designers lack knowledge of how to design inclusive play environments that contribute to common play experiences for all individuals. An inclusive play environment aims to ensure that all children have access to one place where they can experience community and social interaction. The literature about inclusion addresses the importance of using "universal design" when planning and designing inclusive play environments. Universal design consists of the following seven principles: Equitable use, Flexibility in use, Simple and intuitive use, Perceptible information, Tolerance for error, Low physical effort, Size and space for approach and use.

The purpose of the work has been to investigate how, as a landscape architect, one can create inclusive play environments in a natural environment with high play values to promote children’s well-being. I have made an idea proposal for Lundbyparken in Örebro based on what inclusive outdoor environments are and how to proceed in order to portray such a place.

The main sources of inspiration for the proposal have been the literature, a child-led walk with children from Lundbyskolan and a study visit in Copenhagen. The study visit showed real examples of inclusive play environments but also the importance of nature and how play can be integrated into nature to create high play values.

In order to create an inclusive play environment based on the conditions that Lundbyparken offers, the concept "upptäcktsfärden" or “discovery journey” in English, was born inspired by the literature. The concept contributes to a variety of different rooms that offer several play opportunities in connection with nature. The proposal strengthens the natural landscape of Lundbyparken and invites children of all ages and with different abilities to common play experiences.

Main title:Lek för alla
Subtitle:ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro
Authors:De Leon Gonzalez, Marluz
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Wingren, Carola and Robling, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:inkludering, inkluderande lek, inkluderande lekmiljö, naturlek
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500020
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500020
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Feb 2020 08:42
Metadata Last Modified:20 Feb 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics