Home About Browse Search
Svenska


Hillberg, Kajsa, 2020. Multifunktionella skyddszoner : minskade fosforförluster, ökad pollinering och andra ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Användningen av skyddszoner är en gammal metod för att förhindra att föroreningar och näringsämnen når vattendrag, sjöar och hav från jordbruksmark. Men dagens effektiviserade jordbruk innebär fler påfrestningar på miljö och klimat. Markanvändningen ska räcka till att både producera mat och uppnå flera ekosystemtjänster. För att möjliggöra det undersöks nu multifunktionella lösningar. Den här rapporten undersöker skyddszoners förmåga att var multifunktionella genom att uppnå flera ekosystemtjänster, med störst fokus på fosforläckage och pollinering. Målet är också att se möjligheter och begränsningar i att realisera detta regelmässigt, skötselmässigt och ekonomiskt för ett resilient jordbruk.
Genom en litteraturstudie och fallstudie av EIP-agriprojektet Samzon besvaras följande frågor: 1). Kan multifunktionella skyddszoner skräddarsys för att uppfylla olika ekosystemtjänster? Vad finns det för möjligheter och begränsningar i att realisera det? 2). Kan de anpassas för att minska fosforerosion samtidigt som de gynnar pollinering av grödor på fälten i närhet av skyddszonen? 3. Om så är fallet, är Samzonskonceptet ett sätt att realisera det, och vari ligger möjligheter och begränsningar för Samzon som ett användbart implementeringsverktyg?
Resultaten visar på goda möjligheter att realisera multifunktionella skyddszoner. Det visar sig att en del redan är multifunktionella i sin natur. Begränsningar finns dock kring kunskap på landskapsnivå. Hur ett regelverk kan utformas för att ersätta lantbrukare för sina ekosystemtjänster är också oklart.

,

The usage of buffer zones is an old method to prevent pollutants and nutrients from reaching water bodies from agricultural field. But the agriculture of today also impact the climate and environment in other ways. The usage of arable field should both be able to produce enough food for a growing world population and perform may ecosystem services. To be able to do that multifunctional solutions are examined. This report studies the ability of buffer zones to be multifunctional by providing several ecosystem services, with focus on phosphorus and pollination. The goal is to se possibilities and limitations in implementing multifunctional buffer zones in terms of legislation, management and economics to reach resilience in agriculture.

By performing a literature review combined with a case study of the EIP-agri innovation project Samzon the following questions will be answered: 1.) Can multifunctional buffer zones be adapted to perform several different ecosystem services? What are the possibilities and limitations? 2.) Kan they be adapted to both reducing phosphorus leakage and increase pollination of crops in the field? 3.) If so, is the Samzon concept a way to implement this in reality? What are the possibilities, and limitations?

The results show great potential in implementing multifunctional buffer zones. In fact, many are already multifunctional in their performances. However, some knowledge gaps exist, especially on landscape level. How a flexible legislation can be constructed to compensations farmers for this is also still unclear.

Main title:Multifunktionella skyddszoner
Subtitle:minskade fosforförluster, ökad pollinering och andra ekosystemtjänster
Authors:Hillberg, Kajsa
Supervisor:Aronsson, Helena
Examiner:Mårtensson, Anna
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2020:01
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:kantzoner, fosfor, avrinning, pollinerare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15286
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15286
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Agricultural research
Soil erosion, conservation and reclamation
Language:Swedish
Deposited On:21 Jan 2020 08:18
Metadata Last Modified:21 Jan 2020 10:07

Repository Staff Only: item control page