Home About Browse Search
Svenska


Boberg, Arvid, 2018. Analys av två olika lastningstekniker med 74-tons ST -rundvirkeslastbilar : ekonomisk analys på effekten av transportavstånd och lastfyllnadsgrad. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Transporter av träråvara och skogsindustriprodukter med lastbil och järnväg står för ca 22
% av totala inrikestransporterna i Sverige. High Capacity Transports (HCT) har idag fått
ökat intresse då dessa innovativa fordon har tagits fram i syfte att minska miljöpåverkan och
reducera transportkostnader. Den typ av HCT fordon som används i studien är en s.k. STkranbil,
ST är en förkortning av ”Större Travar”. Den är utvecklad för rundvirkestransporter
och har en bruttovikt på 74-ton vilket är ca 18 % mer än de konventionella 64-tons lastbilarna.
Syftet med detta examensarbete var att undersöka om det finns en skillnad i tidsåtgång och
lastvikt mellan två olika lastningstekniker: vanlig lastningsteknik och noggrann lastningsteknik.
Ett delsyfte var att göra en kostnadsanalys för att visa potentialen till transportkostnadsreducering
av de två lastningsteknikerna.
Datainsamlingen genomfördes som en tidsstudie i fält på lastningsarbetet vid avlägg i skogen.
Ett fordonsekipage med två olika förare studerades vid lastning av massavedssortiment.
Därefter analyserades datamaterialet utifrån t-tester och regressionsanalyser, för att förtydliga
skillnader i tid och lastvikt mellan de olika lastningsteknikerna. Sist genomfördes kostnadsberäkningar
i analysverktyget SkogforskFLIS4.0, för att beräkna transportkostnadsreduceringen.
Analyserna visade, utifrån syftet, inte på någon signifikant skillnad i lastvikt mellan noggrann-
och vanlig lastningsteknik. Däremot fanns en tydlig skillnad i lastningstid mellan
lastningsteknikerna där noggrann lastningsteknik i medel tog 31 % längre tid per lastat ton
rundvirke. Kostnadsanalysen visade dock att noggrann lastningsteknik kan potentiellt ge
lägre transportkostnad vid transportavstånd över ca 80km, enligt Södra skogsägarnas transporttaxa.

,

Transport of wood raw materials and forest industry products by truck and rail accounts for about 22% of total domestic transport in Sweden. High Capacity Transports (HCT) has today gained increased interest as these innovative vehicles have been developed in order to reduce the environmental impact and reduce transport costs. The type of HCT vehicle used in the study is a so-called ST crane truck, ST is an abbreviation of "Greater Tracks". ST crane trucks have been developed for round wood transport and have a gross weight of 74 tonnes, which is about 18% more than the conventional 64-ton trucks.
The purpose of this thesis was to investigate whether there is a difference in time and load weight between two different loading techniques: standard loading technology and careful loading technology. A sub-purpose is to make a cost analysis to show the potential for transport cost reduction of the two loading techniques.
The data collection was carried out in the field as a time study of loading work in the forest. An ST crane truck with two different drivers was studied when loading pulpwood assort-ment. Subsequently, the data material was analyzed based on t-tests and regression analyzes, in order to clarify differences in time and load weight between the different loading tech-niques. Lastly, cost calculations were carried out using the SkogforskFLIS4.0 analysis tool, to calculate the transport cost reduction.
The analyzes showed, based on the purpose, no significant difference in load weight between accurate and standard loading technology. On the other hand, there was a clear difference in loading time between the loading techniques where accurate loading technology in the me-dium took 31% longer per loaded tons of round wood. The cost analysis, however, showed that accurate loading technology can potentially give lower transport costs at transport dis-tance over about 80km, according to the Swedish Forest Owners' transport tariff.

Main title:Analys av två olika lastningstekniker med 74-tons ST -rundvirkeslastbilar
Subtitle:ekonomisk analys på effekten av transportavstånd och lastfyllnadsgrad
Authors:Boberg, Arvid
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Athanassiadis, Dimitris
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2019:8
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:lastningsteknik, lastningstid, lastfyllnadsgrad, rundvirkesfordon, transportkostnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11129
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11129
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2019 06:47
Metadata Last Modified:29 May 2020 11:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics