Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Helene, 2010. Hur når vi miljömålet ”levande skogar” i Jämtlands län?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det finns i dagsläget 16 miljömål i Sverige. Ett miljömål beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt. Dessa mål anpassas för olika geografiska området: nationellt, regional samt lokalt där varje geografisk nivå också har understående delmål.

Som en del i sektorsansvaret för miljömålet ”levande skogar” har Skogsstyrelsen, genomfört ett projekt i Jämtlands län: ”Seminarium för skogsbruket i Jämtlands län – nu ska vi nå de regionala miljömålen”. Syftet var att få en ökad intensitet i arbetet att nå miljömålen och ökad förståelse för miljömålsarbetet inom skogssektorn inom länet.

Under seminariet redovisades nio föreläsares erfarenheter kring området, trots åtgärder är det endast ”förstärkt biologisk mångfald i all skog” som tros blir uppnått till målåret 2010. Samtliga föreläsare var överens om att mer areal skog måste skyddas, samt att den generella hänsynen vid avverkning måste vidtas i större utsträckning än vad som görs i dagsläget. Seminariet har sammanfattats i kombination med en litteraturstudie kring ämnet, där det samlande syftet med rapporten varit att studera hur olika aktörer inom skogsbruket arbetar med miljömålsfrågor samt utvärdera hur långt Jämtlands län har kvar tills miljömålet ”levande skogar” är uppnått.

Det samlade resultatet tyder tyvärr på att miljömålet ”levande skogar” i Jämtlands län är mycket svårt att nå inom den utsatta tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in/genomförs (Länsstyrelsen Jämtlands län, Miljömålsbedömningar, 2009).

,

Today we have 16 environmental goals in Sweden. The Environmental objectives describe the quality and the state that Sweden’s environmental-, nature- and culture resource that’s environmental sustainable in long-term should have. Environmental goals are bookmarked for different geographical areas: National, regional and local, every area has their own milestones.

Swedish Forest Agency has a sector responsibility for the environmental objective “living forests”, as a part of their sector they have been implemented a project in the country of Jämtland: "Seminar on forestry in the country of Jämtland - now we will reach the regional environmental objectives". The aim was to obtain an increased intensity of work to achieve environmental objectives and increased understanding of environmental work in the forestry sector in the County.

In the seminar there were nine speakers that were sharing their experiences around this subject. The conclusion was that even of measures were taken to achieve each of the four strands, "enhanced biodiversity of all forests" is the only one of the four milestones that are believed to reach the target until year 2010th. All speakers agreed that larger forest areas need to be protected, and in general, considerations must be taken when logging to a greater extent than is done in the present situation.

The seminar was summarized in combination with a literature review on the subject environmental goal. Overall purpose of the project was to study how various forestry stakeholders involved in environmental issues and to evaluate how far the progress has come before the environmental goal of "living forest" is reached in the country of Jämtland. The result show, unfortunately, that the environmental goal of "living forest" in the country of Jämtland is very difficult to achieve within the required time frame, even with action taken for implementation (Länsstyrelsen Jämtlands län, Miljömålsbedömningar, 2009).

Main title:Hur når vi miljömålet ”levande skogar” i Jämtlands län?
Authors:Andersson, Helene
Supervisor:Dovlén, Sylvia and Classon, Lisa
Examiner:Åkerskog, Ann and Grandin, Ulf
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:miljömål, levande skogar, Jämtlands län, Skogsstyrelsen, biologisk mångfald, seminarium, skogsbruk, skog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11119
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11119
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2019 06:54
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics