Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Elisabet, 2019. Kaninkött : ett hållbart alternativ?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
466kB

Abstract

Köttkonsumtionen stiger i världen, både i länder som tidigare haft stor köttkonsumtion, och i länder där konsumtionen tidigare varit begränsad av ekonomiska skäl men där befolkningen nu har råd att köpa kött i större utsträckning. Köttkonsumtionen stiger i både absoluta och relativa termer. Jordens befolkning ökar, och vi äter mer kött per person. Samtidigt är köttkonsumtionen starkt ifrågasatt, då särskilt nötkött anses ha en stor klimatpåverkan och dessutom negativa hälsoeffekter. I detta arbete har kaninköttets påverkan på klimat och hälsa undersökts för att utröna hur väl kaninkött kan fungera som alternativ till andra köttslag.
Kaninkött kan spela en roll i att styra köttkonsumtionen mot mer hållbara alternativ. Klimatavtrycket från kaninkött är i nivå med klimatavtrycket från kycklingkött samtidigt som kaninhållning är enklare än hållning av slaktkyckling. Kaniner är effektiva foderkonverterare och kan utnyttja foderråvaror med bristande näringsinnehåll och högt fiberinnehåll tack vare caecotrofi, där maten passerar tarmsystemet två gånger. Genom caecotrofi kan näring och energi utvinnas ur fiberrika foderråvaror som kyckling och gris inte kan utnyttja. Exempelvis kan en stor del av kaninens foder utgöras av ensilage på proteinrik vall med lucern. Detta gör att kaniner i lägre grad än kyckling och gris konkurrerar med människor om spannmål och sojabönor.
Kaninkött har ett gott nutritionsvärde med högt innehåll av essentiella aminosyror och viktiga vitaminer, samtidigt som dess fettsyrasammansättning lätt kan påverkas genom foderformulering. Detta innebär att kaninkött är bra som köttalternativ ur ett hälsoperspektiv. Samtidigt bör hänsyn tas till hälsoeffekterna av processat och hårt tillagat kött, även kaninkött, då dessa har negativ påverkan på hälsa och ökar risken för tjocktarmscancer.
För en hållbar kaninproduktion bör producenten ta hänsyn till djurhälsa och konsumenters förväntningar på djurvälfärd. Fördelar med den svenska kaninproduktionen och svenska köttkaniners välfärd bör framhävas som motpol till den klassiska burhållningen som fortfarande dominerar produktionen internationellt. Samtidigt är det viktigt att utveckla även den svenska produktionen i en riktning som stämmer överens med konsumenters värderingar.

,

World meat consumption is on the rise, both in countries which already had a high consumption, and in countries where consumption previously was limited for eco-nomic reasons but where the population can now afford meat to a larger extent. Meat consumption is rising both in absolute and relative terms. The world population is increasing, and we are eating more meat per person. At the same time, meat con-sumption is under heavy scrutiny, since beef especially is seen as having a large negative effect on climate and health. This literature review has examined the effect of rabbit meat on climate and health, to determine how well rabbit meat could act as replacement for other types of meat.
Rabbit meat could play a role in directing meat consumption to more sustainable alternatives. The carbon footprint of rabbit meat is like that of chicken, while rabbits are easier to keep than chickens. Rabbits are efficient at converting feed and able to use feeds with lower nutrient contents and higher fibre content thanks to caecotrophy, where the feed passes the gastrointestinal system two times. Through caecotrophy, nutrition and energy can be digested from feeds rich in fibre, that chicken and swine cannot utilise. Alfalfa is a protein rich, leguminous plant which as silage or dried and pelleted can be a large part of the rabbits’ diet; making it a useful silage crop due to nitrogen fixation. This means that rabbits at a lower degree than chicken and swine compete with humans for cereals and soybeans.
Rabbit meat is nutritious with a high content of essential amino acids and important vitamins, while its fatty acid composition easily can be manipulated through careful feed formulation. This makes rabbit meat a suitable meat alternative concerning its health effects. Still, care must be taken to the risks of processed and meats cooked at high temperatures, including rabbit meat, as these have negative effects on health and increase the risk of colorectal cancer.
For a sustainable rabbit production, producers should consider animal welfare and consumer expectations on animal welfare. The advantages of Swedish rabbit produc-tion and animal welfare should be highlighted as an antipole to the classical cage production, which still dominates the industry internationally. It is also highly im-portant to develop the Swedish production in a way that agrees with the values of the Swedish consumers.

Main title:Kaninkött
Subtitle:ett hållbart alternativ?
Authors:Henriksson, Elisabet
Supervisor:Sampels, Sabine
Examiner:Pickova, Jana
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2019:20
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:kaninkött, hållbarhet, hälsa, klimat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11113
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11113
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2019 08:50
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics