Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Anton, 2019. Längre stocklängder i svenskt skogsbruk : potential och förutsättningar. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Globalt sett avverkas cirka två tredjedelar av allt virke helt maskinellt. Sett till avverkad volym sker 52 % av det maskinella avverkningarbetet enligt helstamsmetoden och 48 % enligt kortvirkesmetoden. Den senare har historiskt dominerat i Sverige, vilket gör att en stor kompetens och erfarenhet kring denna metod har utvecklats i det svenska skogsbruket. Utöver detta har dessutom hela den svenska försörjningskedjan, från skog till industri, anpassats till kortvirkesmetoden.

Den röntgenteknik som på senare tid börjat användas i svensk sågverksindustri kan öka möjligheterna att ta tillvara timmerstockar på ett mer optimalt sätt. Något som i sin tur kan leda till att värdeutbytet för sågverken blir högre. Genom att aptera längre stocklängder än vad som generellt görs i Sverige idag, skulle den nya röntgentekniken ge större möjligheter att posta och längdjustera stockar baserat på dess inre kvalitéer. Ett sådant scenario kräver kunskap om vilka egenskaper den växande skogsresursen har och därmed också vilka förutsättningar som erbjuds att utvinna rakt och friskt virke i svenskt skogsbruk.

Syftet med denna studie var att utifrån slutavverkningsskogars bestockning, grovlek och avsmalning undersöka vilken potential det finns i olika delar av Sverige att aptera timmerstockar av tall och gran som är längre än vad som görs i dagens skogsbruk.

Som indata användes 11 års inventeringar utfört av Riksskogstaxeringen. Provträden var uppmätta med ett stort antal kvalitetsegenskaper, vilket möjliggjorde utsortering av träd med oönskade kvalitetsegenskaper. Utifrån detta analyserades och redovisades bland annat volymer, medellängder, längdfördelning och årlig avverkningsnivå i Sverige och på länsnivå. Ett teoretiskt medeltransportavstånd beräknades för att undersöka var i Sverige det finns störst förutsättningar att försörja ett sågverk som sågar långa stockar.

Resultatet visade att det i Sverige finns stor potential att i slutavverkningsskog utvinna raka, friska och långa stockar. I hela Sverige var 75 % av virket skadefritt. Jämfört med dagens avverkningsnivå på 43,5 milj. m3sk sågtimmer visar den här studien att avverkningsnivån för minst 6 m långa stockar i hela Sverige skulle kunna vara 82,7–47,8 % (36,0–20,8 milj. m3sk) av dagens avverkningsnivå, beroende på toppkapdiameter. Förutsättningarna att upprätta ett sågverk som sågar skadefria stockar över 6 m var i denna studie på landsdelsnivå som högst i Svealand. På länsnivå var potentialen för klenare stockar som högst i Kronobergs län. För de allra grövsta stockarna var potentialen som högst i Östergötlands län.

Resultaten i denna studie har gett en inblick i hur förutsättningarna för längre stockar i Sverige ser ut. Studien har visat att fortsatt forskning i området bör vara av intresse. Ett nästa steg kan vara att undersöka potentialen ur sågverksindustrins perspektiv. Kan sågverksindustrin tillgodogöra sig ett mervärde ur de längre stockarna?

,

Globally, about two-thirds of all timber is harvested completely mechanically. In terms of volume harvested, 52 % of the mechanized harvesting work is carried out according to the tree length method and 48 % according to the cut-to-length method. The latter has historically dominated in Sweden, which means that a great deal of expertise and experience about this method has been developed in Swedish forestry. In addition, the entire Swedish supply chain, from forest to industry, has also been adapted to the cut-to-length method.

The X-ray technology that recently has been introduced in the Swedish sawmill industry can increase the possibilities of utilizing logs in a more optimal way. This can lead to a higher value recovery for the sawmills. By appending longer log lengths than what is generally done in Sweden today, the new X-ray technique would give greater opportunities to decide saw-pattern and length-adjust logs based on its internal qualities. Such a scenario requires knowledge of what properties the growing forest resource has and thus also what conditions are offered to extract straight, healthy timber in Swedish forestry.

The purpose of this study was to in different parts of Sweden, investigate the potential of extracting timber logs of pine and spruce that are longer than what is being done in today's forestry, based on tree sizes and taper of the forest mature for final felling and narrowing.

As input data, 11-year inventories from Swedish National Forest Inventory were used. Sample trees were measured with a large number of quality properties, which allowed the sorting of trees with undesirable quality properties. Based on this, volumes, average lengths, length distribution and annual felling levels in Sweden and at county level were analyzed and reported. A theoretical average transport distance was also calculated to investigate where in Sweden the best potential for supplying a sawmill that saw long logs are.

The result showed that in Sweden there is great potential for extracting straight, healthy and long logs in the final felling forest. In Sweden, 75 % of the timber was free from damage. Compared to today's felling level of 43.5 million. m3f saw timber this study shows that the harvesting level for at least 6 m long logs throughout Sweden could be 82.7–47.8 % (36.0–20.8 million m3f) of the current harvesting level, depending on the top cut diameter. The prerequisites for establishing a sawmill that saw damage-free logs above 6 m in length were in this study at the regional level as highest in Svealand. At the county level, the potential for thinner logs was highest in Kronoberg County. For the very thickest logs, the potential was highest in Östergötland County.

The results in this study have provided an insight into the potential for longer logs in Sweden. The study has shown that continued research in the area should be of interest. The next step may be to investigate the potential from the sawmill industry's perspective. Can the sawmill industry gain added value from the longer logs?

Main title:Längre stocklängder i svenskt skogsbruk
Subtitle:potential och förutsättningar
Authors:Henriksson, Anton
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Lindroos, Ola
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2019:7
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:avverkning, aptering, stocklängd, sågverk, postning, helstam, röntgen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11128
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11128
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2019 05:38
Metadata Last Modified:29 May 2020 11:27

Repository Staff Only: item control page