Home About Browse Search
Svenska


Ericsson, Jenny and Tjernberg, Erika, 2020. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Skogeberg i Sundsvall. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Pollinering är en mycket viktig process som krävs för att möjliggöra en stor del av den mänskliga matproduktionen, utan den skulle många grödor inte vara tillgängliga. Förändrad markanvändning är en orsak till den artförlust som idag drabbar pollinatörer. Urbana miljöer kan bistå med en buffert av födokällor och habitat för pollinatörerna när jordbrukslandskapet och stadsmiljöerna ersätter mer heterogena naturtyper som exempelvis ängsmark. De urbana miljöerna påverkas av stadsplanerare och denna yrkeskategori har därmed stor makt att fatta beslut för att förbättra pollinatörers förhållanden. När ett nytt bostadsområde, Katrinehill, nu planeras i Sundsvall finns alla möjligheter att förena rekreativa parkmiljöer med nyttoelement för pollinatörerna. I Sundsvalls och Timrås kommuner har tio rödlistade vildbin och 20 rödlistade fjärilar rapporterats ett flertal gånger mellan åren 2009 och 2019. För att hjälpa pollinatörerna krävs blommande växter i sammanhängande stråk i och utanför området. Blommorna bör ha olika fenotyp, blomma i olika färger och göra det under hela växtsäsongen. Ängsmark är att föredra över gräsmattor eftersom de har betydligt större artrikedom, och när gräsmattor ändå finns med bör de ha lågintensiv skötsel så de tillåts blomma. Den skötsel som ängsmarken kräver är krattning om våren, slåtter under sommaren och därefter bete. Gestaltningsförslaget som i arbetet tagits fram för Katrinehill tillgodoser ovanstående kriterier som gynnar pollinatörer och har samtidigt utformats för rekreation. Katrinehill är idag ett skogsområde som främst används av boende i de anslutande bostadsområdena Sidsjö, Sallyhill och Nacksta. Den befintliga skogen bevaras till stor del i förslaget men kombineras med ängsmark, lövträd, buskar, perennplanteringar och gräsmattor. Lekelementen för barn som föreslås är naturliga och bidrar tillsammans med byggda insektshotell med boplatser för pollinatörerna. Gestaltningsförslaget är ett exempel på hur urbana parkområden kan utformas för att gynna pollinatörer och skulle kunna vara en inspiration och motivation för andra stadsplanerare som vill gynna pollinatörer.

,

Pollination is a very important process required to enable a substantial part of the human food production, without it many crops would not be accessible. Changes in land use is a cause to the species loss that is currently affecting pollinators. Urban environments can assist with food and habitats for the pollinators when the agricultural landscape along with expanding cities replace the more heterogeneous habitats such as meadowlands. The urban environments are influenced by urban planners, a category of people who has great power to make decisions in order to improve the conditions of pollinators. A new residential area, Katrinehill, is currently being planned in the city of Sundsvall and there is an opportunity to combine recreational values with improving elements for pollinators. Ten red-listed wild bees and 20 red-listed butterflies have been reported several times in the municipalities of Sundsvall and Timrå between 2009 and 2019. To encourage the pollinators, flowering plants are needed in coherent paths inside and outside of Katrinehill. The flowers should have different phenotypes, bloom in different colors and so throughout the growing season. Meadowland is preferable over lawns because of their greater species richness, and when lawns still occur they should have low intense mowing so they are allowed to flourish. The maintenance meadowlands require are raking in the spring, haymaking once in the summer and then pasturing. The design proposal, which has been developed for Katrinehill, has been arranged to favor pollinators and recreation at the same time. Katrinehill is currently a woodland area used by residents in the adjoining areas of Sidsjö, Sallyhill and Nacksta. The existing forest is overall preserved in the proposal but is combined with meadowland, deciduous trees, shrubs, perennial plants and lawns. The proposed items for children’s play are in natural materials and can also function as habitats for pollinators, as a complement to insect hotels. The design proposal is an example of how urban park areas can be designed to favor pollinators, it could be an inspiration and motivation for other urban planners who want to favor pollinators.

Main title:Gestaltning för att gynna pollinatörer
Subtitle:ett förslag för parkmarken i Skogeberg i Sundsvall
Authors:Ericsson, Jenny and Tjernberg, Erika
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:pollinering, ängsmark, blomning, gestaltning, rekreation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10922
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10922
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2019 10:51
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics