Home About Browse Search
Svenska


Sundström, Linnea, 2019. Privata skogsägares preferenser och betalningsvilja vid val av maskinstorlek i gallring. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hälften av Sveriges skogsmark ägs av privata skogsägare och resterande halvan fördelas mellan staten, aktiebolag och övriga privata ägare. När dessa skogsägare brukar sin skog är gallring en vanlig skötselåtgärd för att under en omloppstid öka tillväxten i ett givet bestånd.

De flesta gallringar inom skogsbruket görs per uppdrag, där skogsägare och skogsföretag gör upp tillsammans om hur gallringen ska gå till. Detta sker via kommunikation mellan skogsägare och ansvarig virkesköpare eller produktionsledare från skogsföretaget. Det är mellan dessa parter gallringen planeras vilket kan innefatta val av gallringsform, gallringsuttag, stamval, trädslagsval och maskinval. Det är beroende på vad det finns för maskintyper inom olika geografiska områden som avgör ifall skogsägare har möjlighet till att välja mellan maskinmodeller i storlekarna liten, mellanstor eller stor skördare och skotare.

Syftet med studien var att undersöka motiven till om, och i sådana fall varför, skogsägare väljer att använda viss maskinstorlek vid gallring. Detta genom att undersöka vilka faktorer som avgör skogsägares val av maskinstorlek vid gallring samt om det finns något samband mellan olika skogsägare som väljer viss maskinstorlek. Även skogsägarnas betalningsvilja för att använda små gallringsmaskiner undersöktes.
Studien genomfördes i samarbete med SCA Skog och inom SCA:s verksamhet i Västerbotten samt Ångermanlands skogsförvaltning.

En enkätstudie genomfördes med ett urval på tre geografiska områden: Norsjö, Kramfors samt en Kontrollgrupp bestående av Bjurholm, Nordmaling, Örträsk samt Vännäs. I Norsjö och Kramfors fanns möjlighet att använda mindre maskiner vid gallring. Kontrollgruppen har inte haft möjlighet till val av maskinstorlek då mindre maskiner inte fanns att tillgå inom dessa områden. 207 enkäter skickades ut och svarsfrekvensen uppgick till 68 %.

Denna studie visade på att skogsägare var beredda att i genomsnitt betala 18 kr mer per m3 för att en liten maskin skulle användas vid gallring. Det fanns dock en stor spridning från 0 – 55 kr mer per m3 och en median på 10 kr mer per m3. Högst andel (27 %) svarade att de var beredda att betala 11–20 kr mer per m3. 17 % svarade att de inte var beredda att betala något mer för användning av en liten maskin, dvs 0 kr mer per m3. Betalningsviljan berodde inte på skogsägarens kön, ålder eller närhet till skogsfastigheten.

Studien visade på att valet av maskinstorlek i huvudsak grundade sig på att skogsägare antingen vill minska kör- och stamskador, att gallringen görs av en duktig maskinförare eller att beslutet om maskinstorlek fattas i samråd med virkesköpare. Valet av maskinstorlek berodde inte på skogsägarens kön, ålder eller närhet till skogsfastigheten.

,

Half of Sweden's forest land is owned by private forest owners and the remaining half is owned by the state, limited liability companies and other private companies. These forest owners manage their forests, and a common measure is to thin the forest to increase the stand’s net wood production during a rotation period.

Most of the thinning operations are outsourced, and the forest owners and the executing forest company decide together how to do the thinning. This is done by communication between the forest owner and the responsible wood buyer or production manager from the forest company. It is between these parties the thinning is planned, and the planning may include the choice of thinning form, thinning intensity, stem choice, selection of tree species and machine selection. Availability of machine types in different geographical areas determines if forest owners can choose between machine models in the sizes small, medium or large harvesters and forwarder.

The purpose of the study was to investigate the reasons for if, and if so, why forest owners choose to use some machine size when having thinnings being executed. This is done by investigating the factors that determine the forest owners' choice of machine size in thinning and whether there is any connection between forest owners who choose a certain machine size. The forest owners’ willingness to pay for using small thinning machines was also investigated. The study was conducted in collaboration with SCA Skog and within SCA's operations in Västerbotten and Ångermanland's forest management.
A questionnaire survey was conducted with a selection in three geographical areas: Norsjö, Kramfors and a control group consisting of Bjurholm, Nordmaling, Örträsk and Vännäs. Norsjö and Kramfors. In Norsjö and Kramfors, the forest owners had the choice to use a small machines when outsourcing the thinning. The control group has not been able to choose the machine size since smaller machines were not available in these areas. 207 questionnaires were sent out and the response rate was 68 %.

This study showed that forest owners were on average prepared to pay 18 SEK more per m3 to have a small machine executing their thinning. There was, however, a large variation from 0 - 55 SEK more per m3, with the median value of 10 SEK more per m3. Highest proportion of the forest owners (27 %) responded that they were prepared to pay between 11-20 SEK more per m3. 17 % was not prepared to pay anything more for using a small machine. Forest owner’s willingness to pay for the use of a small machine when thinning was not due to the forest owner's sex, age or distance between residency and the forest property.

The study showed that the choice of machine size was mainly based on forest owners either wanting to reduce driving and stem damage, that the thinning is done by a good machine operator or that the decision on machine size is made in consultation with wood buyers. There were no distinct correlations between forest owners who choose certain machine size. The choice was not due to the forest owner's sex, age or distance between residency and the forest property.

Main title:Privata skogsägares preferenser och betalningsvilja vid val av maskinstorlek i gallring
Authors:Sundström, Linnea
Supervisor:Lindroos, Ola and Olofsson, Elin
Examiner:Kronholm, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2019:5
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:gallring, maskinval, skogsägare, kvantitativ, studie
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11126
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11126
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2019 09:58
Metadata Last Modified:29 May 2020 11:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics