Home About Browse Search
Svenska


Spjut, Victor, 2019. En analys över Bastuträskterminalens internlogistik. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Terminaler är viktiga lagernoder och buffertpunkter för att säkerhetsställa material till industrier. Ett lager bör utformas så att materialet är lättåtkomligt och har hög fyllnadsgrad. Uttagningsprincipen av material ur lagret är viktigt för att skapa effek- tivt logistikflöde och främst tillämpas principerna; SIFU (sist in, först ut) och FIFU (först in, först ut).
Bastuträskterminalen i Norsjö kommun är en fristående tågterminal som lagerhåller och distribuerar skogsråvaror. Terminalen tillämpar i dagsläget uttagning- sprincipen SIFU som bidrar till inlåsningar av vissa lagerpartier och har således låg omsättningshastighet av materialet på lagret.
Syftet med studien var att kartlägga terminalens virkesflöde, tidsstudera last- maskinerna för att skapa produktivitetsmodeller. Detta för att modellera lagerde- signer och analysera lastmaskinens arbete vid lastning av tåg beroende på lagerdesign som minimerar inlåsningseffekter. Tre lagerdesigner med FIFU och nulägesdesignen med SISU modellerades och jämfördes med avseende på lastningstid per tågset samt omsättning av lager.
Vid en lagervolym på 19 807 m3fub barrmassa medförde FIFU en ökning av omsättningshastigheten från 49 tåg till 19 tåg. Nulägesdesignen hade dock lägst tidsåtgång för lastning av ett tåg på 5,91 timmar/tåg, vilket var 9 % lägre än den FIFU-design som hade lägst tidsåtgång.
För lagret med lövmassa, 3615 m3fub, medförde FIFU att omsättningshastigheten ökade från 7 tåg till 4 tåg. I detta fall hade både nulägesdesignen och FIFU-designerna en tidsåtgång på 7,04 timmar/tåg.
Slutsatsen är att minimering av inlåsningseffekter på lagret leder till fördubblad omsättning av lager för barrmassa, och något mindre för lövmassan. Dock ökar tidsåtgången med 9–22 % för lastning av tåg för barrsortimentet. Terminalen bör göra en avvägning mellan kvalitet på råvaran och kostnader av tidsåtgång/tåg samt in- vesteringskostnader för beslut om en omstrukturering av lagerdesign skall ge- nomföras.

,

Terminals are important storage nodes in order to ensure materials to industries. A storage area should be designed in a way that makes the material easily accessible and the capacity to store a large amount of materials. The principal of withdrawal of material from the storage area is important in order to create efficient logistics flow. The main principles applied are LIFO (Last In, First Out) and FIFO (First in, First out).
The Bastuträsk terminal in the municipality of Norsjö is a freestanding terminal that stores wood raw materials. The terminal has currently set out the principle of LIFO, which entails locking effects and therefore a lower turnover of the terminal stock.
The purpose of the study was to chart the current logistics flow of raw materials at the terminal and execute time-studies of the load machines work to create productiv- ity models. Giving the information, be able to model and analyze storage designs and the load machines work when loading the trains depending on storage designs that minimizes the locking effects. Three storage designs based on the principle FIFO and current storage design based on the principle LIFO was modelled and compared re- gards to loading time per trainset and turnover of the storage.
At a storage volume of 19 807 m3fub of coniferous material, FIFO brought an in- crease in turnover rates from 49 trains to 19 trains. However, the original storage design had the lowest time required for loading a train of 5,91 hours/train, which was 9 % lower than the FIFO design with the lowest time required.
For the stocks consisting of non-coniferous material, 3616 m3fub, FIFO brought the turnover rate from 7 train to 4 trains. In this case, both the original storage design and the designs based on the principle of FIFO had a 7,04 hour/train required time.
The conclusion is that minimization of locking effects at the storage leads to dou- bled turnover of storage for coniferous materials, and slightly less for non-coniferous material. However, the time required for loading of trains with coniferous material, increased by 9-22 %. The terminal should make a consideration between the quality of the raw material and the cost of time per train as well as investments costs for deciding if a restructure of the current storage design shall be implemented.

Main title:En analys över Bastuträskterminalens internlogistik
Authors:Spjut, Victor
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Häggström, Carola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2019:4
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:inlåsningseffekt, lastningsarbete, produktivitetsmodell, modellering, Volvo L180E
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11125
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11125
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2019 10:30
Metadata Last Modified:29 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics