Home About Browse Search
Svenska


Wiklund, Henrik, 2019. Effekten av underväxtröjning och gallringsintensitet på skördarens effektivitet i förstagallring. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Gallring är en skogsvårdsåtgärd som syftar till att styra över virkesproduktionen på ett lägre antal stammar samtidigt som det tas tillvara på gagnvirket som genereras från de avverkade träden. Det svenska genomsnittet för drivningskostnaderna per avverkad kubikmeter i gallring är nästan dubbelt så höga jämfört vid slutavverkning. Kostnadsökningen kommer till största del av en lägre maskinproduktivitet. Skördarens produktivitet i gallring påverkas främst av gallringsform och beståndets karaktäristik, som bland annat medelstamsvolym, antal stammar/ha, och hindrande underväxt.
Denna studie syftade till att undersöka om underväxtröjning är en kostnadsminskande åtgärd för gallringen samt att se hur olika avverkningsnivåer av klena träd påverkar skördarens produktivitet. Studien utfördes på ett talldominerat förstagallringsbestånd med varierande medelstamsvolym. Inom beståndet lades tre block ut (vardera motsvarande en medelstamvolym) som vardera innehöll fyra parceller. Inom varje block slumpades de fyra behandlingsmetoder ut:
A) Underväxtröjt allt under 8,0 cm dbh, följt av gallring
B) Ingen underväxtröjning, kvalitetsgallring med restriktion att inga klena träd får gallras bort
C) Ingen underväxtröjning, gallring med restriktion att 3,5% av det totala antalet gallrade träden skall var klena träd
D) Ingen underväxtröjning, gallring med restriktion att 8% av det totala antalet gallrade träden skall var klena träd
Tidsstudien på skördaren utfördes som en frekvensstudie, där tidsåtgång och tidsfördelning per avverkad m3fub gavs för varje tidsstuderat arbetsmoment.
Det fanns inga signifikanta skillnader på skördarens produktivitet mellan de fyra behandlingsmetoderna. Vad gäller gallringskvaliteten fanns det inte heller några signifikanta skillnader dem emellan.
Underväxtröjning var i studien endast kostnadseffektiv då skördarens produktivitet minskade med 20% till följd av hindrade underväxt, och den gallrade medelstamsvolymen var 0,05 m3fub och ett uttag på 50 m3fub/ha. Dock tillhör inte detta uttag och denna beståndstyp vanligheten i norra Norrland och SCA:s skogar i området.

,

Thinning is a forest treatment with the aim to redirect the production of timer at a lower number of stems while recovering the harvested stems. The Swedish average cost for thinning is almost twice as high as for final felling. The higher cost is mainly the result of a lower machine productivity. The harvester´s productivity in thinning depends mainly on the characteristics of the stand, such as mean stem volume, numbers of stems/ha, type of thinning and obstructive undergrowth.
This study aimed to evaluate if undergrowth clearing prior to thinning is a cost-effective treatment and to evaluate how different removal levels of trees with a diameter less 8.0 cm at a high of 1.3 meters affect the harvester’s productivity. The study was carried out in a pine dominated first thinning stand with varying mean stem volume. Within the stand, three blocks were created, each containing four study units. Within each block, the four treatments were randomly allocated to the study units:
A) All undergrowth with a breast-height (1.3 m) diameter (DBH) of less than 8.0 cm were removed, followed by quality thinning
B) No undergrowth removal, thinning with restriction that 0% of the total amount of thinned stems should be below a DBH of 8.0 cm
C) No undergrowth removal, thinning with restriction that 3.5% of the total amount of thinned stems should have a DBH below 8.0 cm
D) No undergrowth removal, thinning with restriction that 8% of the total amount of thinned stems should have a DBH below 8.0 cm
The time study of the harvester was performed as a frequency study, providing time consumption and relative proportion per harvested m3fub for the studied work elements.
There were no statistically significant differences in the harvester´s productivity or thinning quality between the four treatments.
Undergrowth removal was in this study only a cost-effective treatment when the harvester´s productivity decreased with 20% due the obstructive undergrowth, and the harvested mean stem volume was 0,05 m3fub and with an harvested volume of 50 m3fub/ha. These type of thinning’s are however not common in North Sweden.

Main title:Effekten av underväxtröjning och gallringsintensitet på skördarens effektivitet i förstagallring
Authors:Wiklund, Henrik
Supervisor:Bergström, Dan and Ingvarsson, Jörgen
Examiner:Lindroos, Ola
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2019:3
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:tidsstudie, produktivitet, gallring, klena träd, underväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11124
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11124
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2019 07:46
Metadata Last Modified:29 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page