Home About Browse Search
Svenska


Sundström, Rosmarie, 2019. Andelsjordbruk jämfört med Community supported agriculture, CSA i Europa och USA. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
628kB

Abstract

I Sverige har det på senare år startats allt fler andelsjordbruk som är en del av den internationella rörelsen för Community supported agriculture, CSA. Samtidigt har intresset för att köpa mat direkt från bonden ökat, mycket på grund av alla nya REKO-ringar runt om i landet. Förutsättningar än därmed förmodligen bättre än någonsin för andelsjordbruk i Sverige.

CSA-rörelsen har funnits betydligt längre och är bredare internationellt, medan den i Sverige ännu är i starten. För att etableringarna av de nya andelsjordbruken ska bli bärkraftiga kan mer kunskap, om de möjligheter som ryms inom CSA-modellen, bidra. Min undersökning syftar därför till att jämföra andelsjordbruk i Sverige med CSA i Europa och USA.

Som material från Europa och USA valde jag en handbok med erfarenheter från åtta europeiska länder, en amerikansk handbok om att starta upp konsumentdrivna CSA och blogginlägg av Simon Huntley, grundare av den digitala plattformen Harvie som kopplar samman CSA med konsumenter i USA. För den svenska kontexten tittade jag på hemsidestexter och en folder från den nationella föreningen Andelsjordbruk Sverige samt en intervju med Lina Morin, rådgivare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som år 2015 till 2017 jobbade med ett projekt som stöttade start av andelsjordbruk.

Jag har funnit att definitionen av andelsjordbruk skiljer sig från de definitioner av CSAsom jag har jämfört med från Europa och USA, då det här är producenter som driver andelsjordbruken medan det internationellt även finns konsumentdrivna CSA. En svensk definitionsom i större utsträckning liknade dessa definitioner från Europa och USA skulle visa på fler möjligheter med CSA, och göra att definitionen i större utsträckning användes som ett verktygför ny kunskap.

Simon Huntleys definition av CSA skiljer sig från de andra definitionerna, förmodligen då de med Harvie kan ta reda på vad som lockar konsumenter till CSA. Möjligen kan Facebook med den ökade möjligheten till direkt feedback, vara ett liknande laboratorium för andelsjordbruken, vilket på sikt kan utveckla definitionen.

En kostnadseffektiv resursmobilisering sker, enligt handböckerna, genom att initiativtagarna i lokalsamhället kommunicerar de vinster som CSA kan bidra med till potentiella medlemmar, volontärer och resursägare. Vid sidan om en erfaren odlare gäller det att rekrytera ideell arbetskraft med kompetenser inom marknadsföring, ekonomi och personal, så att odlaren fullt ut kan fokusera på odlingen. I Sverige kan dessa resurser efterlysas i större utsträckning för bärkraftiga etableringar av andelsjordbruk. Då digitaliseringen gör det lättare att distansarbeta kan det finnas goda förutsättningar att få tag i ideell arbetskraft.

,

In Sweden, more and more andelsjordbruk has started in recent years, as a part of the international movement for Community supported agriculture, CSA. At the same time, the interestin buying food directly from the farmer has increased, much because of all the new REKO-rings around the country. Conditions is probably better than ever for andelsjordbruk in Sweden.

The CSA movement is older and wider internationally, while in Sweden it is still in the beginning. More knowledge about possibilities with the CSA model can contribute to economically strong establishments of andelsjordbruk. My study therefore aims to compare andelsjordbruk in Sweden with CSA in Europe and the US.

As international material I have chosen a handbook with experiences from eight European countries, an American handbook on starting up consumer-driven CSA, blog posts by Simon Huntley, founder of the digital platform Harvie that connects CSA with consumers in the US. For the Swedish context I studied webpages and a brochure from Andelsjordbruk Sverige and an interview with Lina Morin, adviser at the County Administration Board of Västra Götaland who worked with a project that supported the start up of andelsjordbruk in 2015 to 2017.

The definition of andelsjordbruk differs from the definitions of CSA from Europe and the US, because andelsjordbruk is producer-driven while there is also consumer-driven CSA internationally. A Swedish definition that to a greater extent resembled these definitions from Europe and the US would show more opportunities with CSA, and make the definition more widely used as a tool for new knowledge.

Simon Huntley's definition of CSA differs from the other definitions, probably because the platform Harvie shows him what attract consumers to CSA. Facebook and other platforms can possibly be a similar laboratory, as it gives direct feedback from consumers, for andelsjordbruk to develop the definition here in Sweden.

A cost-effective resource mobilisation takes place, according to the handbooks, by the initiators communicating the benefits that CSA can contribute to potential members, volunteers and resource owners in the local community. In addition to an experienced grower, it is important to recruit non-profit workers with competencies in marketing, finance and personnel, so that the grower can fully focus on cultivation. In Sweden these resources can be called for to a greater extent for sustainable establishments of andelsjordbruk. Since digitisation makes it easier to work from a distance there may be greater opportunities in recruiting non-profit workers.

Main title:Andelsjordbruk jämfört med Community supported agriculture, CSA i Europa och USA
Authors:Sundström, Rosmarie
Supervisor:Jonsson, Ylva and Beckman, Malin
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:andelsjordbruk, community supported agriculture, CSA, definition, resursmobilisering, modell, grupp, möjlighetsstruktur, rekryteringsnätverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11130
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11130
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2019 13:23
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics