Home About Browse Search
Svenska


Norr, Hannes, 2019. Ydrebygdens livsmedelsstrategi : ett demokratiskt experiment för kommun och medborgare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
366kB

Abstract

De senaste decennierna har frågan om demokrati och medborgarinflytande på den kommunala nivån lyfts allt oftare inom den offentliga debatten. Staten menar att demokratin ska uppstå inte bara genom politiska val, utan även i samtalen mellan kommun och medborgare i mellanvalsperioderna. Under år 2018 pågick en process att ta fram en handlingsplan för en kommunal livsmedelsstrategi i Ydre kommun. Under året involverades medborgare genom samtal, kvalitativa intervjuer och öppna samtalsträffar där de kunde berätta vad de ansåg var viktigt i kommunens framtida livsmedelsframställning. I uppsatsen undersöks processen och hur medborgare har uppfattat denna genom kvalitativa intervjuer. Uppsatsen undersöker också hur kommunen ser på det fort-satta arbetet för att implementera de tankar och idéer som kommit fram utifrån processen. Uppsatsen visar att kommunen har en ambition att dialogen mellan kommunen och medborgare ska fortsätta. Uppsatsen visar också att kommunen i livsmedelsfrågan har ett näringslivsfokus och gärna ser att medborgarnas idéer infogas i de befintliga näringslivsverksamheterna. Detta kan tolkas som ett uttryck för kommunens för-ändrade roll resulterat av den nyliberalisering som pågår i samhället. I uppsatsen kommer även medborgarnas syn på livsmedelsproduktionen fram där man menar på att Ydrebygden är gynnad, då man av olika skäl inte rationaliserat jordbruket i lika hög grad som på andra platser. Detta har gjort att jordbruket lyckats behålla höga natur– och kulturvärden, vilket medborgarna tänker kan bidra till både naturturism och högre kvalitet på råvaror. Kommunen ser sin roll som att vara en brygga mellan medborgare och regionen och utrycker det svåra i att öka produktion men samtidigt behålla höga natur- och kulturvärden i landskapet. Sammantaget har både kommunen och medborgare ett ömsesidigt intresse av att hitta en samverkan men det råder en osäkerhet kring under vilka former det ska ske.

,

Over the past decades, the issue of democracy and civic influence at the municipal level has been increasingly raised in public debate. The state believes that democracy should arise not only through political elec-tions but also in the conversations between the municipality and citizens in the inter-election periods. During 2018, a process was under way to develop an action plan for a food strategy in the municipality of Ydre. During the year, citizens were involved through conversations, interviews and open conversation meetings where they could tell what they considered important in the municipality's future food production. The essay examines the process and how citizens have perceived this through qualitative interviews. The essay also examines how the mu-nicipality looks at the continued work to implement the thoughts and ideas that have emerged from the process. The paper shows that the municipality has an ambition that the dialogue between the municipal-ity and citizens should continue, but that the municipality has a business focus and would like to include the citizens' ideas in the existing business activities. This can be interpreted as an expression of the munici-pality's changed role resulting from the neo-liberalization that is taking place in society. In the essay, the citizens' view of food production will also emerge, where it is said that the rural area is favored, because for various reasons agriculture is not rationalized as much as in other places. This has meant that agriculture has managed to maintain high natural and cultural values, which the citizens intend contributes to both nature tourism and raising higher quality of food. The municipality sees its role as being a bridge between citizens and the region and expresses the difficulty in increasing production but at the same time retaining high natural and cultural values in the landscape. All in all, both the municipality and the citizens have a mutual interest in finding a collab-oration, but there is uncertainty about what forms it should take.

Main title:Ydrebygdens livsmedelsstrategi
Subtitle:ett demokratiskt experiment för kommun och medborgare
Authors:Norr, Hannes
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:deliberativ demokrati, kommun, civilsamhälle, medborgardialog, demokratiexperiment, livsmedelsstrategi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10786
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10786
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2019 13:30
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics