Home About Browse Search
Svenska


Lekander, Sofia, 2019. Förutsättningar och möjligheter för växtgestaltning med luftrenande effekt i tunnelbanan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Växtgestaltning är ett holistiskt tillvägagångssätt för att skapa platsbildning och även utnyttja växters och utformningars gentjänster. Uppsatsen tillämpar disciplinen på tunnelbanestationer med huvudsakligt syfte att minska luftföroreningar. Både växtval och stationens utformning visar sig kunna bidra till förbättrad luftkvalitet. Växter har störst effekt som luftförbättrare i miljöer med förhöjda partikelkoncentrationer, vilket i tunnelbanestationer är vid perrongen. Det råder generell konsensus bland forskare kring vad för fysiska egenskaper som har koppling till växters partikeladsorberande förmåga. Det råder däremot brist på kvantitativt utförda studier för många växtfamiljers luftförbättringskapacitet. Därmed tillämpade uppsatsen en växtvalsmetod som utgår från att utifrån taxonomiska grupper anpassade till tunnelbanans habitat välja arter som innehar utseendemässiga egenskaper som är kopplade till hög luftrenande kapacitet. Uppsatsens slutresultat presenterar därmed ett förslag på en växtgestaltad tunnelbanemiljö vars luftrenande effekt har empiriska belägg men som saknar stöd i kvantifierade mätningar. Vidare finner arbetet att en och samma gestaltning kan förbättra både förutsättningarna för tunnelbanan som växthabitat och samtidigt gynna människors välbefinnande i de generellt sett negativt uppfattade miljöerna. En öppen stationsutformning som innefattar ljusbrunnar skapar god översikt, minskar känslan av isolering, tillgodoser människans behov av ljusintensitetens dygnsvariation och möjliggör vissa arters överlevnad i ytor under marknivå. En gestaltningslösning som har tydligt sammanhang till utemiljön ökar även möjligheterna till ventilering, som starkt bidrar till att avlägsna skadliga luftburna partiklar. Samtidigt ökar växters partikeladsorberande förmåga i miljöer med god luftcirkulation. Sammanfattningsvis framgår de aspekter där växtgestaltning kan utgöra störst förbättringspotential i tunnelbanemiljöer som ökat sammanhang till omgivningen, förbättrad orienteringsförmåga och troligen, med ett taktiskt artval och välplanerad gestaltning, förbättrad luftkvalitet.

,

Planting design is a holistic placemaking practice in which the designs also strive to take advantage of potential extra benefits, such as ecosystem services and human wellbeing. This thesis applies the practice onto subway stations with the main purpose of improving its air quality. With this set intention, both the choice of vegetation and the station design appears to contribute to local air quality in the underground cavities. Plants have the largest effect as a sink for particulate matter in areas where concentrations are elevated, which in the case of subway stations is at the platform, near the rail and wheels which is the emitting source of heavy metal containing particles. Overall there seems to be consensus amongst researchers on which physical traits are correlated with high capacity for adsorbing particulate matter. In the present day there is however only a limited amount of studies that quantify the adsorbing effect of specific species, and such information is completely missing for many taxonomic groups. Therefore, the thesis adhered to a method for choosing plant material that consists in selecting plants within the taxonomic groups that possesses adaptations for the subway as a habitat, which in addition carries morphological features that scientific research has found to be advantageous for particulate matter adsorption. A result in form of a plating design proposal for a subway station can thereafter be presented, which ability to improve air quality has empirical evidence but which lacks in quantifiable data. Furthermore, the thesis reveals that one design solution that is beneficial for the needs of humans can simultaneously create favourable habitat conditions for underground vegetation. As a digested recapitulation, the aspects where planting design proves to potentially have the largest impact on subway station design concerns connectivity, orientation and presumably, on the grounds that the chosen plant material and configuration of spaces is tactical, better air quality.

Main title:Förutsättningar och möjligheter för växtgestaltning med luftrenande effekt i tunnelbanan
Authors:Lekander, Sofia
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:luftrenande växter, tunnelbanemiljö, underjordisk design, luftkvalitet, stationsdesign
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10712
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10712
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2019 08:38
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics