Home About Browse Search
Svenska


Svedmyr, Sofia, 2019. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
34MB
[img] PDF (Komprimerad version)
19MB

Abstract

Stockholm är en stad uppbyggd av ett skärgårdslandskap där hav och land möts. Mängden vatten och närheten till den är något som värdesätts högt. Människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt, i gröna miljöer samt i miljöer med inslag av vatten. Dock byggs allt fler moderna städer tätare och tätare samtidigt som mark längs strandkanter privatiseras, något som är ett stort problem. Yta för livet till fots och för rekreation är något som är nödvändigt för hälsosamma städer.

I Stockholm fungerar den Kungliga nationalstadsparken som en grön oas för stockholmsborna. Parken är över en mil lång och sträcker sig över tre kommuner, från Ulriksdal och Sörentorp i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder. På Södra Djurgården avbryts det populära promenadstråket utmed vattnet endast vid ett ställe, vid Skeppsholmsviken och Gröna Lund. Skeppsholmsviken består till största del av en parkeringsplats som sedan 2017 ägs av Parks and resorts. De har en tanke om att Gröna Lund ska expandera och sträcka sig från Allmänna gränd och bort till Wasahamnen. En ny detaljplan för detta är just nu under granskning.

Detta examensarbete undersöker hur en strandpromenad längs med Skeppsholmsviken kan gestaltas för att länka samman Wasahamnen och Allmänna gränd, på Djurgården i Stockholm, och möjliggöra en vattenkontakt som knappt existerar idag. Syftet med arbetet är att undersöka hur en plats för rekreation kan gestaltas längs vattnet när ytan på land är kraftigt begränsad. Målet med arbetet är att knyta samman strandpromenaden runt Södra Djurgården och därmed bidra till nationalstadsparken med ett alternativt stråk för fotgängare längs Skeppsholmsviken samt tillföra offentliga platser för rekreation och sociala möten.

Resultatet består av en gestaltning av en strandpromenad mellan Wasahamnen och Allmänna gränd. Promenaden är uppdelad i fyra delar; entrén från Wasahamnen och bryggan ut till terrassen, en terrass som består av två delar varav den mindre är nedsänkt och möjliggör en nära vattenkontakt, en bryggpromenad som sträcker sig från terrassen och bort mot Allmänna gränd samt ett nytt torg vid Allmänna gränd som bryggpromenaden ansluter till. Längs promenaden finns det flera möjligheter att stanna upp och umgås i stora såväl som små sällskap.

Arbetet avslutas med en diskussion som behandlar arbetets resultat och de metoder som har använts. Diskussionen avslutas med att vidare frågeställningar som har växt fram under projektets gång redovisas. Frågeställningarna är både generella och platsspecifika och kan användas för vidare forskning och framtida examensarbeten.

,

Stockholm is a city built on an archipelago landscape where ocean and land meet. The amount of water and the proximity to it is something that is highly valued. People feel better, both mentally and physically, in green environments and environments with elements of water. More and more modern cities are built denser and denser at the same time as land along the shoreline is being privatized, which is a big problem. Space for life on foot and for recreation is something that is essential for healthy cities.

In Stockholm, the Royal National City Park functions as a green oasis for the residents of Stockholm. The park is over a mile long and stretches over three municipalities, from Ulriksdal and Sörentorp in the north and Fjäderholmarna and Djurgården in the south. At South Djurgården, the popular promenade along the water is disturbed only once, at Skeppsholmsviken and Gröna Lund. Skeppsholmsviken consists mostly of a parking lot that is owned by Parks and resorts since 2017. They have the idea that Gröna Lund should expand and extend from Allmänna gränd to Wasahamnen. A new detailed development plan for this is currently under review.

This master thesis examines how a promenade along Skeppsholmsviken can be designed to connect Wasahamnen and Allmänna gränd at Djurgården in Stockholm and enable a water contact that hardly exists today. The purpose of this thesis is to investigate how a place for recreation can be designed along the water when the surface on land is severely restricted. The aim is to connect the promenade around South Djurgården and thereby contribute to the Royal National City Park in the form of an alternative path for pedestrians along Skeppsholmsviken and public places for recreation and social meetings.

The results consist of a design of a promenade between Wasahamnen and Allmänna gränd. The promenade is divided into four parts; the entrance from Wasahamnen and the pier out to the terrace, a terrace consisting of two parts, of which the smaller one is submerged and enables a close water contact, a promenade consisting of piers that extends from the terrace to Allmänna gränd and a new square, which the pier promenade connects to. Along the promenade, there are several opportunities to stop and socialize in large as well as a small group.

The thesis ends with a discussion that deals with the results and the methods that have been used. The discussion ends with a presentation of further question formulations that have emerged during the course of the project. The question formulations are both general and site-specific and can be used for further research and future master theses.

Main title:Kom ut till vattnet!
Subtitle:ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm
Authors:Svedmyr, Sofia
Supervisor:Vicenzotti, Vera and Wisselgren, Maria
Examiner:Rabenius, Gudrun and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:strandpromenad, Skeppsholmsviken, Södra Djurgården, vattenkontakt, rekreation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10520
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10520
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2019 11:31
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics