Home About Browse Search
Svenska


Ekblad, Malin, 2020. Kan man verkligen äta gräshoppor? : en kvalitativ intervjustudie om viktiga förutsättningar för insektsnäringen i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
969kB

Abstract

Att äta insekter – entomofagi – är någonting som under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet. Med en globalt växande befolkning, högt tryck på redan pressade landarealer och naturresurser, klimatförändringar och globala hälsoproblem i form av både övervikt och undernäring står världen inför stora utmaningar vad gäller matförsörjning. Insekter framhålls som en hållbar proteinkälla i jämförelse med traditionella boskapsdjur och produktion av insekter som mat till människor har därför blivit aktuellt.

I EU täcks insekter av lagstiftningen ”Novel Foods” (EU 2015/2283) och ingen insektsart har ännu godkänts för försäljning i unionen. Genom otydlig lagtext i en tidigare version av lagstiftningen har vissa länder tillåtit försäljning av hela insektskroppar men i Sverige är det ännu inte lagligt att sälja någon form av insekter. Sex olika insektsarter är är i dagsläget under utredning för godkännande av försäljning och i Sverige finns ett fåtal företag med insektsproduktion. För den unga branschen finns potential att växa och en kartläggning av viktiga förutsättningar för insektsbranschen i Sverige kan vara behjälpligt för fortsatt utveckling. Uppsatsens syfte är därför att undersöka viktiga förutsättningar för att insektsföretag i primärproduktionen och branschen i stort ska kunna växa. Detta undersöks genom kvalitativ intervjustudie med sex informanter som på olika sätt är involverade i dagens insektsnäring. Det empiriska materialet har sedan analyserats genom argumentationsanalys och begreppen kultur, government och governance.

Studien har visat att konsumentacceptans och lagstiftning är två viktiga områden för att skapa incitament för nuvarande och nya insektsföretagare och därmed utveckla branschen. En viktig möjlighet för näringen ligger i insektens status som ett hållbart protein. Insekten uppfyller kvalitetskrav om liten klimat-och miljöpåverkan och högt nutritionsinnehåll, båda viktiga kvalitetsaspekter för många svenska konsumenter. Samtidigt påverkas acceptansen och intresset för insekter av den kulturella föreställningen kring insekter som äckliga, ohygieniska och farliga. Detta utgör ett hinder för konsumentacceptansen och således branschens utveckling. Genom att använda insekter som ingrediens i redan kända matprodukter ökar acceptansen. En tänkbar strategi för att öka konsumentacceptansen kan därför vara att framhäva de positiva egenskaperna i kombination med att skapa matprodukter med insekter som osynlig ingrediens. Vidare visar studien hur lagstiftningsprocessen kring ”Novel Foods” utgör ett stort hinder och har begränsat utvecklingen av branschen i Sverige. Idag har flera företag hoppat av branschen och innovationsutvecklingen upplevs begränsas av de låga antalet aktörer. Ett lagstiftningsbeslut som tillåter försäljning av insekter är därför en otroligt viktig förutsättning för att insektsföretagen ska bli fler och för att branschen i Sverige ska kunna växa.

,

The topic of eating insects – or entomophagy – has gained lots of attention during the last couple of years. With a global population that is predicted to largely increase, extensive stress land and natural resources, climate change and global health issues with both overweight and malnutrition, the global food systems are facing great challenges. Compared to traditional protein sources, insects are considered to be sustainable and therefore the production of insects as food to humans is developing in in several parts of the world.

Insects are considered to be a new food product within the European Union and therefore first needs to pass a risk evaluation before it can be sold on the European market, according to the EU legislation “Novel Foods” (EU 2015/2283). Due to grey areas in the legal documents of the previous version of the ”Novel Foods” legislation, some European countries allowed sale of hole insect bodies. However, no form of insects is yet allowed to be sold in Sweden. Six different insect species are under evaluation right now and a few insect businesses exist in Sweden today. Knowledge about important opportunities and hurdles within the insect production can be of help for companies and the line of business to grow. The purpose of the essay is accordingly to investigate important prerequisites for the development of insect production businesses in a Swedish context. The topic is investigated through qualitative interviews with six different informants, all involved in the development of insect production in Sweden. For analysis of the research material, argumentation analysis and the analytical concepts culture, government and government is used.

The study has shown that consumer acceptance and legislation is two essential areas to create incitements for already existing and new businesses and thus for the overall development of insect production in Sweden. An important opportunity is the status of insects as a sustainable protein source. Insects meet quality demands of nutrition and climate and environmental sustainability, both important quality categories for Swedish consumers. Yet, consumer acceptance is highly influenced by the cultural conception of insects as grows, a sign of bad hygiene and danger. Thus, cultural values create an obstacle for consumer acceptance of insects as food in Sweden. Food products where insects are included as invisible ingredients seems to be easier to accept. A possible strategy for creating consumer acceptance could be strongly highlighting the positive quality aspects of insects in combination with food products where the insect is hidden. Further, the study concludes that the legislation process involving “Novel Foods” is a great obstacle for the development of Swedish insect production companies. Several companies have dropped out of the line of business and the innovation development is described as limited by the small number of active entrepreneurs. Legislation allowing for insects to be sold on the Swedish market is essential for developing the insect production business in Sweden.

Main title:Kan man verkligen äta gräshoppor?
Subtitle:en kvalitativ intervjustudie om viktiga förutsättningar för insektsnäringen i Sverige
Authors:Ekblad, Malin
Supervisor:Hansen, Kjell and Wendin, Karin
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:insekter, entomofagi, nya proteiner, Novel Foods, hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500086
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500086
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2020 06:38
Metadata Last Modified:03 Jul 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics