Home About Browse Search
Svenska


Forssén, Linnea, 2019. Målkonflikter och styrning i fjällnära skog. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Skogen är en resurs som i omställningen till ett hållbart samhälle förväntas producera olika värden och nyttor. I praktiken har olika sätt att betrakta hållbarhet skapat målkonflikter när allt fler aktörer inkluderas i policyområdet skog. Studien konkretiserar genom en fallstudie problematiken med det skogspolitiska målet som jämställer produktion och miljö i fjällnära skog, ett geografiskt område som ofta blir centrum för intressekonflikter. Detta eftersom koncentrationen av natur- och kulturvärden där är hög och de ekonomiska marginalerna i skogsbruket små.

Studiens syfte är att utvärdera konsekvenserna av alternativa avverkningsformer i fjällnära skog där föryngringsavverkning inte tillåts, avseende bibehållen lönsamhet respektive bevarade av naturvärden. För att därigenom påvisa praktiska förutsättningar och konsekvenser rådande styrning resulterar i. Utgångspunkt tas i den operativa nivån för att undersöka en markägares (VÖA) möjligheter att bedriva skogsbruk på marker med höga naturvärden ovan den fjällnära gränsen. Studiens syfte testas genom blädning med förstärkt hänsyn som alternativ till föryngringsavverkning. Försöket genomförs i samverkan mellan VÖA och Skogsstyrelsen för att motsvara verkliga förhållanden för naturvärdesinventering, planering och drivning. Resultaten analyseras med avseende påmiljömässiga och produktionsmässiga effekter. Konsekvenserna diskuteras i termer av styrning och de nationella skogspolitiska målen.

Resultatet visar att blädning varken bibehöll naturvärden eller var ekonomiskt fördelaktigt för VÖA. Rådande styrning begränsar således VÖA att utifrån sin kärnverksamhet skogsbruk utveckla lokalsamhället. Studien visar att statens styrning av fjällnära skog innebär negativa konsekvenser så som minskad rättssäkerhet och försvagad legitimitet för statsmakten. Detta leder i sin tur till kontraproduktiva effekter i arbetet för att uppnå skogspolitikens jämställda mål och miljömålet Levande skogar.

,

The forest is a resource that, in the transition to a sustainable society, is expected to produce more values and benefits. In practice, different ways of understanding and interpreting sustainability have created a situation with conflicting goals as new actors are included in the forest policy arena. This study concretises the forest policy objective, which equates production and environmental consideration. This is done through a case study in montane forest, a geographical area that is often central in conflicts due to the high concentration of natural and cultural values and the small economic margins in forestry.

The aim of the study is to evaluate the consequences of alternative harvesting methods in montane forests, considering retained profitability and preserved natural values to show which practical conditions and consequences the current governance results in. The study takes a starting-point in the operative level to investigate the possibilities for Vilhelmina Övre Allmänning (VÖA) to manage forests with high natural values above the border of montane forest. The study was a collaboration between (VÖA) and the Swedish Forest Agency, and it was decided to test selective harvest with special regard to natural values as an alternative to final felling. The test was designed to correspond to regular conditions concerning the inventory of nature values and harvesting. The results were analysed with regard to environmental and production effects and the consequences are discussed in terms of governance and national sustainability goals.

The result shows that selective harvesting neither maintain the ecological values or is economically advantageous for VÖA. It can be concluded that the current governance limits VÖA to develop the local community based on their core activity, forestry. The study also shows that the present governance of montane forests implies negative consequences such as reduced legal security and weakened legitimacy for the state. This in turn leads to counterproductive effects in the work to achieve the equal objectives of the forest policy and the environmental objective Sustainable Forests.

Main title:Målkonflikter och styrning i fjällnära skog
Authors:Forssén, Linnea
Supervisor:Lidestav, Gun and Sandström, Stefan
Examiner:Lundström, Johanna
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:498
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:skoglig policyanalys, allmännningsskog, governance, nyckelbiotopsinventering, hållbart skogsbruk, casestudie
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10429
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10429
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2019 11:46
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics