Home About Browse Search
Svenska


Öhrmalm, Johan, 2019. Det sjätte massutdöendet : hinner vi lära oss leva ansvarsfullt innan Big Six inträffar?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Människans påverkan på naturen har fått stora konsekvenser, direkt i form av jakt, fiske och skogsavverkning för jordbruk, och indirekt genom global uppvärmning pga. växthusgaser. Biotoper för vilda djur minskar, vilket leder till minskning av den biologiska mångfalden. Sedan 1500-talet har 1 % av alla ryggradsdjursarter utrotats och populationen av vilda djur har minskat med 60 %. De fem största utdöenden, som på kort tid utrotade mer än 75 % av alla arter, kallas Big Five. Den senaste skedde för ca 65 miljoner år sedan då dinosaurierna slogs ut.

Denna litteraturstudie diskuterar om människan kommer orsaka en massiv utrotning av arter i samma omfattning som Big Five och vad de viktigaste åtgärderna är för att bromsa denna utveckling. De största orsakerna till den akuta nedgången av vilt liv är människor på en överbefolkad planet som konsumerar ohållbart. Vi förutspås öka till ca 11 miljarder omkring år 2100, samtidigt som antalet människor som skulle kunna leva med hög standard på ett ekologiskt hållbart sätt uppskattas till 1,5 till 5 miljarder.

Det finns ljusglimtar i denna mörka utveckling. Många av de insatser som görs för att bevara djurarter ger resultat. Jordbruk effektiviseras. Urbaniseringen avbefolkar glesbygden i vissa länder, vilket tillåter vilda djur att återvandra. Fertiliteten minskar i många länder och inom 60-80 år börjar jordens befolkning eventuellt att minska. De främsta handlingsalternativen är bevarande av unika naturområden, global familjeplanering samt teknisk utveckling inom jordbruk och energi. Det är viktigare att satsa resurserna på unika biom istället för insatser för enskilda arter. Kvinnans rätt till utbildning och till sin egen kropp leder till sänkt barnafödande. Teknik som aktivt binder fri koldioxid måste utvecklas.

Det är svårt att dra några slutsatser om den pågående utrotningen eftersom tidsperspektivet är långt. Artutrotningen kan ha begränsats till några fåtal procent. Om några hundra år skulle vi kunna vara nere på en befolkningsnivå som kan konsumera utan att förstöra det vilda djurlivet. Men även om dagens utrotningstakt inte skulle leda till Big Six är varje art unik och har sitt enskilda värde. Alla arter har rätt att bevaras och utvecklas vidare i sitt naturliga habitat.

,

The human impact on nature has had major consequences, directly by hunting, fishing, and deforestation for agriculture, and indirectly through global warming due to greenhouse gas emissions. Wildlife biotopes are decreasing, leading to a reduction in biodiversity. Since the 16th century, 1 % of all vertebrate species have been eradicated and the population of wild animals has decreased by 60 %. The five largest extinctions, which in a short period of time eradicated more than 75 % of all species, are called the Big Five. The last one occurred 65 million years ago with the extinction of the dinosaurs.

This study discusses whether humans will cause a massive extinction of to the same extent as the Big Five, and what the most important measures are to limit this development. The major causes of the vast decline of wild life is an overpopulated planet that consumes unsustainably. The human population is expected to increase to about 11 billion around the year 2100, while the number of people who could live with high standards in an ecologically sustainable way is estimated to be 1.5 to 5 billion.

There are positive signs in this disconsolated development. Many of the efforts to conserve animal species are successful. Agriculture becomes more efficient. Urbanization depopulates rural areas, allowing wild animals to return. Fertility decreases in many countries, and within 60-80 years, the world's population may begin to decline. The main options for action are the preservation of unique bioms, global family planning, and technological development in agriculture and energy sectors. It is more important to invest resources on unique bioms instead of efforts for individual species. Women's rights to education and to her own body leads to lowered childbirth. Technology that actively binds free carbon dioxide must be developed.

It is difficult to draw any conclusions about the ongoing species extinction, due to the long time perspective. The extinction of species may have been limited to a few percent. In a few hundred years, we may have a lower human population that can consume without devastating the wildlife. But even if today's extinction rate does not lead to Big Six, each species is unique and has its intrinsic value. All species are entitled to be preserved and to evolve in their natural habitat.

Main title:Det sjätte massutdöendet
Subtitle:hinner vi lära oss leva ansvarsfullt innan Big Six inträffar?
Authors:Öhrmalm, Johan
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:massutdöende, massutrotning, biologisk mångfald, biodiversitet, jämställdhhet, familjeplanering, befolkningsutveckling, miljöförstöring, korruption
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10421
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10421
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:10 May 2019 10:38
Metadata Last Modified:11 May 2019 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics