Home About Browse Search
Svenska


Hellgren, Sara, 2019. Falsk såbädd med Väderstad CrossCutter Disc : en jämförelse med standardtallrikar och gåsfotsskär. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Reducerad jordbearbetning har ökat i popularitet bland svenska lantbru-kare under senare år, främst på grund av tidsbrist och minskad lönsamhet i jordbruket. En mindre intensiv jordbearbetning har också en rad andra posi-tiva effekter, framförallt för markstrukturen och att växtnäringsläckaget minskar, men en vanlig konsekvens av reducerad jordbearbetning är att ogräsförekomsten ökar, vilket gör växtodlingen beroende av herbicider. Det ökade ogrästrycket i kombination med ett eventuellt förbud mot glyfosat inom EU år 2022, det växande antalet herbicidresistenta ogräs världen över och en ökande efterfrågan på ekologiska livsmedel, ställer allt högre krav på alternativa metoder för ogräsbekämpning utan kemiska bekämpningsmedel. Ett sådant alternativ kan vara falsk såbäddsberedning, vilket innebär att jor-den bearbetas en tid innan sådd, vilket stimulerar ogräsfrön att gro, följt av ytterligare en mekanisk bearbetning, alternativt termisk eller kemisk bekämp-ning innan sådd. I studien undersöktes bekämpningseffekten på spillsäd och ogräs i en falsk såbädd med tre bearbetningsredskap; CrossCutter Disc för ultragrund bearbetning, standardtallrikar och gåsfotsskär, samtliga av märket Väderstad. Behandlingen bestod av två bearbetningar, 13 september och 4 oktober, med olika kombinationer av redskapen och förekomsten av spillsäd och ogräs undersöktes vid tre tillfällen. Antalet ogräs reducerades med 2 – 49 %, men resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan redskapens ef-fekt på antalet ogräs och spillsäd. Studien visade däremot att bekämpningsef-fekten av en falsk såbäddsberedning skiljer sig mellan ogräsarter. Bearbet-ningarna hade god bekämpningseffekt mot baldersbrå, Tripleurospermum perforatum och harkål, Lapsana communis, oavsett vilket redskap som an-vändes och den art som ökade mest efter bearbetningarna var åkerveronika, Veronica agrestis. Ytterligare försök bör göras för att vidare undersöka ef-fekten av redskapen och metoden falsk såbädd. Fortsatta försök bör anläggas på olika fält och utföras under flera år för att kunna bortse från platsspecifika egenskaper och årliga vädervariationer. Framtida försök bör även fortsätta till efter sådd av kommande gröda för att utvärdera bearbetningarnas effekt på fröbanken.

,

During recent years, the practise of reduced tillage has increased among Swedish farmers, mainly due to time constraints and decreased economic profitability in agriculture. Reduced tillage provides many additional ad-vantages, mainly because it improves the soil structure and decreases the leakage of plant nutrients, but a common problem with reduced tillage is that it can cause an increase of the weed flora and consequently, the cropping sys-tem becomes more dependent on herbicides. Increased weed populations, combined with a possible ban on glyphosate in the EU in the year of 2022, plus the growing number of herbicide-resistant weeds worldwide and the in-creasing demand of organic food is pushing for effective weed control with-out herbicides. False seedbed preparation is a method that is a potential part of the solution, which implies that the soil is cultivated several weeks before sowing to stimulate weed seeds to germinate, which can then be controlled by either additional cultivation, flaming or herbicides. This study investigates the control effect of weeds and volunteer crops in a false seedbed preparation between different combinations of three tillage tools; CrossCutter Disc for ultra-shallow tillage, standard discs and goosefoot, all manufactured by the company Väderstad. The result implied a reduction of the weed flora with 2 - 49 %, but no significant differences in the control effect of weeds and vol-unteer crops between the treatments was found. The studied also suggest that the control effect of a false seedbed varies between weed species. Tillage had a good control effect against scentless false mayweed, Tripleurospermum perforatum, and common nipplewort, Lapsana communis, regardless of which tool that was used and the species that increased the most after tillage was green field-speedwell, Veronica agrestis. Further field trials are needed in order to investigate the impacts of the tools and the false seed bed method. Future field trials should be located at different fields and proceed for several years to separate the effects of location and difference in yearly weather fluc-tuations. To evaluate the impact on the seed bank, future field trials should continue after sowing of the following crop.

Main title:Falsk såbädd med Väderstad CrossCutter Disc
Subtitle:en jämförelse med standardtallrikar och gåsfotsskär
Authors:Hellgren, Sara
Supervisor:Andersson, Lars
Examiner:Verwijst, Theo
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:CrossCutter Disc, falsk såbädd, fröbank, groning, groningsvila, gåsfots-skär, Lapsana communis, ogräsbekämpning,, reducerad bearbetning, spillsäd, tallriks-redskap, Tripleurospermum perforatum, Veronica agrestis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10338
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10338
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Weeds and weed control
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:03 May 2019 13:03
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:50

Repository Staff Only: item control page