Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Fanny, 2019. Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sveriges lantbruk har genomgått en stor förändring de senaste årtiondena. Det ekonomiska läget har länge varit pressat vilket bidragit till att antalet gårdar i Sverige har på ca 40 år halverats. För att bibehålla konkurrenskraften på marknaden har även strukturella förändringar skett inom varje produktions-gren. För mjölkproduktionen har detta inneburit färre men större besättningar och med en ökad avkastning i kg mjölk per producerande ko. Högre insatskostnader kring produktionen har lett till strävan efter ökad avkastning och lägre insatskostnader per producerande ko.

Sveriges kodatabas, Kokontrollen samlar all data som är relaterad till mjölkproduktionen. Kokontrollen har bidragit till avelsframsteg, förbätt-ringar inom utfodring och andra produktionsstyrningsredskap. Dessa faktorer har på sikt bidragit till ökad mjölkavkastning.

För producenter anslutna till Kokontrollen finns möjlighet att följa upp sina produktionssiffror och nyckeltal via Växa Sveriges hjälpverktyg som finns på webben. Trots att ca 80 % av alla mjölkproducenter i Sverige är anslutna till Kokontrollen så är det betydligt färre som aktivt loggar in i hjälp-verktygen som Växa Sverige erbjuder.

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mel-lan mjölkavkastning och användandet av produktionsrelaterade hjälpverktyg som presenteras på Växa Sveriges webbsida samt vad det låga användandet av hjälpverktygen kan bero på. Studien bygger på en statistisk undersökning baserad på underlag av mjölkproducenter anslutna till Kokontrollen samt en intervjustudie gjorts med sju stycken mjölkproducenter.

Resultatet visade på ett positivt samband mellan användande av Växa Sveriges hjälpverktyg och mjölkavkastningen. Mjölkproducenter med större besättningsstorlek och mer avancerad mjölkningsutrustning använder hjälp-verktygen mer frekvent än mindre uppbundna besättningar. Den intervjustu-die som gjorts visar också på en efterfrågan om uppdatering av användarbar-heten av hjälpverktygen, samt ett tätare samarbete mellan robottillverkare och Växa Sverige efterfrågas av gårdar med automatiska mjölkningssytem (AMS).

,

Sweden's agriculture has undergone a major change in recent decades. The economic situation has long been under pressure, which has led to about half of the numbers of farms in Sweden has disappear in about 40 years. In order to maintain their competitiveness, structural changes have also taken place within each branch of agriculture. For milk production, this has meant fewer but larger herds with an increased milk yield in kg per producing cow. Higher input costs for production have led to a pursuit of increase in milk yield and lower input costs per producing cow.

Sweden's cow database, Cow control, collects all data related to milk pro-duction. Cow control has contributed to breeding progress, improvements in feeding and other production management tools. These factors have in long turn contributed to increased milk yield.

For producers connected to the Cow control, it is also possible to follow up their production figures and key figures in management tools available on the website that Växa Sverige offers. However, about 80% of all milk pro-ducers in Sweden are connected to the Cow control, but only a few of these are use the management tools available on Växa Sverige´s website.

The purpose of this study is to investigate whether there is any connection between milk yield and the use of production related management tools that are presented on Växa Sverige website. The study will also investigate factors of why the frequency of use the management tools are so low. The study is on a statistical design based on data by dairy producers connected to the Cow control and an interview study where telephone interviews were made with seven milk producers.

The result showed a positive correlation between the use of Växa Sverige management tools and the milk production. Milk producers with larger herd size and more advanced milking equipment use the tools more frequently than smaller herds with tied up barns. The interview study also shows a demand for updating the usability of the management tools, and a closer collaboration between robot manufacturers and Växa Sverige is requested by farms with automatic milking systems (AMS).

Main title:Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat
Authors:Gunnarsson, Fanny
Supervisor:Lind, Nina and Agenäs, Sigrid and Hansson, Annica
Examiner:Spörndly, Rolf
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:mjölkkor, mjölkproducenter, mjölkavkastning, produktions-resultat, Kokontrollen, hjälpverktyg, beslut, Växa Sverige, provmjölkning, AMS, mjölkningssystem, besättningsstorlek, produktionsstyrning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10232
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10232
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2019 13:51
Metadata Last Modified:28 Feb 2019 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics