Home About Browse Search
Svenska


Engman, Kajsa, 2018. Verktyg för grönyteplanering i Uppsala : med fokus på Ulleråker. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
822kB

Abstract

Idag lever en stor del av världens befolkning i städer och detta leder till att städer blir allt tätare och tätare. I och med förtätningen av städer minskar ofta grönytor i städerna. Gröna miljöer innebär många fördelar som att bidra med luftrening, hålla en jämnare temperatur och biologisk mångfald. De positiva effekterna av grönska är långt fler än de negativa och grönska är en relativt kostnadseffektiv lösning. När grönytorna i städerna blir mindre så minskar även effekten av fördelarna. Därför syftar arbetet till att undersöka på vilka sätt grönska kan användas vid planeringen av offentliga rum. I olika kommuner finns olika underlag att använda vid stadsplanering men det finns inte några övergripande riktlinjer för vilka underlag som måste förekomma i kommunerna. Därför varierar det mellan de olika kommunerna gällande vilka underlag som används och vad som tagits fasta på. Trots detta verkar många kommuner medvetna om hur viktigt det är med grönska i städerna, däribland Uppsala, och utifrån underlagen arbetar de på olika nivåer med grönska i stadsplaneringen. Under arbetets gång jämfördes de övriga kommunerna med Uppsala kommun och stadsdelen Ulleråker för att avgränsa studien men samtidigt ge en djupare förståelse för ämnet. Resultatet visade att det i Uppsala kommun lagts en del fokus på grönstrukturen även om det skulle kunna vara mer genomgående i de planeringsunderlag som finns tillgängliga.

,

A large amount of the world’s population lives in cities today and this leads to more dense cities. Because of the densifying of cities, the green spaces are often decreasing. Green environments come with many benefits like air filtration, keeping an even temperature and biodiversity. The positive effects of greenery by far overweigh the negative ones and greenery is a relatively cost-effective solution. When the green spaces in the cities become smaller, the effects of the benefits are also decreasing. Therefore, this study aims to investigate in what ways greenery can be used in the planning of public places. In different municipalities there are different materials to use in urban planning but there are no overall guidelines for which planning material must occur in the municipalities. This is the reason for variation between different municipalities when it comes to which materials are being used and what has been focused on. Despite this, many municipalities seem to be aware of the importance of greenery in the city, including Uppsala, and based on the material, they are working on various levels with greenery in the planning of the city. During the course of work the other municipalities were compared with Uppsala and the district of Ulleråker to limit the study, but at the same time achieve a deeper understanding of the subject. The result showed that in Uppsala, some focus has been put on the green structure, even if it could have been more dominant in the available planning material.

Main title:Verktyg för grönyteplanering i Uppsala
Subtitle:med fokus på Ulleråker
Authors:Engman, Kajsa
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:grönska, offentliga rum, stadsplanering, strategier, Uppsala kommun
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10000
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10000
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Nov 2018 12:19
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:27

Repository Staff Only: item control page