Home About Browse Search
Svenska


Lundkvist, Annika, 2018. Ullbo Woodlight garden : ett ljussättningsförslag med fokus på estetik. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

80% av all information vi tar in från vår omgivning får vi via våra ögon. Människan är i grunden dagaktiv, vilket gör att vårt mörkerseende är betydligt sämre än många andra djurs. Trots detta vistas vi ofta utomhus även efter mörkrets inbrott, något som är i princip oundvikligt vintertid i ett så nordligt beläget land som Sverige. Därför är det kanske inte så konstigt att vi har så mycket belysning installerad i våra städer. Ibland kan dock syftet med att belysa en plats vara estetisk snarare än funktionell; att man belyser för att skapa en stämning, tolka ett visst arkitektoniskt element eller att ge betraktaren ett visuellt stimuli. Vid dessa tillfällen blir ”god” belysning lika viktig som de tekniska aspekterna, och vikten av att ta hänsyn till färg, form, textur och upplevelse ökar.

Med utgångspunkt i tesen att estetik är central för ljussättning samt att ljusföroreningar har stor påverkan på både människor och djur är syftet för arbetet att visa exempel på lösningar för ljusdesign med fokus på estetik som förhåller sig till ljusföroreningar samt platsens specifika förutsättningar och karaktär.

Ett ljussättningsförslag utformades för Ullbo Woodland garden som är belägen på Campus Ultuna i södra Uppsala. Arbetet inleddes med en förstudie som inkluderar en litteraturgenomgång och studie av referensobjekt. I litteraturgenomgången ligger fokus på olika principer för ljussättning, ljusföroreningar och grundläggande enheter och begrepp inom ämnesområdet. Referensobjekten, som är belägna i Uppsala och Stockholm, studerades för att få en bild av hur ljussättning ser ut i Sverige och hur ljus upplevs i verkligheten. Förstudien följs av en gestaltningsdel som består av platsstudier, program, skissarbete och förslag. Platsstudierna, som tillsammans gav en bild av Ullbo Woodland gardens förutsättningar och karaktär, inkluderar inventering, växtanalys, rumslig analys och ”serial vision”. Programmet definierar intentionen hos förslaget och kompletteras med ett ljusnivåkoncept som visar de fyra ljusnivåer som ljussättningen grundar sig på.

Under skissarbetet undersökte jag olika alternativ för armaturplacering och deras ungefärliga riktning, vilket sedan resulterade i ett förslag där jag strävar efter en estetisk ljussättning med fokus på rumslighet.

Arbetet avslutas med en diskussion som återkopplar till bakgrunden och behandlar studiens metoder och resultat. Här ger jag också förslag till vidare studier inom ämnesområdet.

Vikten av att landskapsarkitekter har grundläggande kunskap om ljussättning har blivit tydligare för mig allt eftersom arbetet har fortskridit. Det är min förhoppning att detta arbete kan fungera som en inspirationskälla för de landskapsarkitekter som är intresserad av att lära sig mer om ljussättning. Jag är övertygad om att vi, med större kunskap och samverkan med ljusdesigners, kan bidra till att skapa ännu bättre livsmiljöer för människor i framtiden - även efter mörkrets inbrott.

,

80% of all information we receive from our environment is processed through our eyes. Humans are diurnal by nature, which means that our dark vision is significantly less developed than that of many other animals. Nevertheless, we spend a lot of time outdoors even after nightfall. It’s impossible to avoid during the dark winter months of a country located as far north as Sweden, which is why it might not be so strange that we have so much lighting installed in our cities. Sometimes, however, the purpose of illuminating a site may be aesthetic rather than functional; highlighting a mood, interpreting a certain architectural element, or giving the viewer a visual stimulus. On these occasions, "good" lighting is as important as the technical aspects, and the importance of taking colour, shape, texture and experience into consideration increases.

Based on the theory that aesthetics are central to lighting and that light pollution has a major impact on both humans and animals, the purpose of the thesis is to show examples of solutions for lighting design with an emphasis on aesthetics, while also taking into consideration both light pollution and the specific conditions and characteristics of the site.

A lighting design proposal was developed for Ullbo Woodland Garden, located at Campus Ultuna in the southern part of Uppsala. The thesis starts with a pre-study which includes a literature review and study of reference objects. The literature review is focused on different principles for lighting, light pollution and basic units and concepts included in the subject. The reference objects, located in Uppsala and Stockholm, were studied to get a picture of how lighting is designed in Sweden and how light is perceived in reality. The pre-study is followed by a design part consisting of site studies, a program, sketches and the proposal. The site studies, which together gave a picture of the Ullbo Woodland Gardens prerequisites and character, includes an inventory, plant analysis, spatial analysis and serial vision. The program defines the intention of the proposal and is complemented by a light level concept that shows the four light levels on which the lighting is based.

During the sketching process, I examined different options for luminaire locations and their approximate direction, which resulted in a proposal where I strive for aesthetic lighting focused on spaciality.

The thesis ends with a discussion that links back to the background and deals with the study methods and results. Here I also propose further studies in the subject area.

The importance of landscape architects having basic knowledge about lighting has become clearer to me as the work has progressed. It is my hope that this thesis can serve as a source of inspiration for the landscape architects who are interested in learning more about lighting. I am convinced that, with greater knowledge and collaboration with light designers, we can help create even better living environments for people in the future - even after night has fallen.

Main title:Ullbo Woodlight garden
Subtitle:ett ljussättningsförslag med fokus på estetik
Authors:Lundkvist, Annika
Supervisor:Rabenius, Gudrun
Examiner:Dahlman, Ylva and Oles, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, ljus, ljusdesign, ljussättning, SLU Kunskapsparken, Ullbo Woodland garden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9925
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9925
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2018 10:03
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:27

Repository Staff Only: item control page