Home About Browse Search
Svenska


Chesterson, Sofie, 2018. Utformningens betydelse för interaktionerna på en lekplats : en jämförelse av barns och föräldrars sociala interaktioner på en prefabricerad lekplats och en naturlekplats. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
717kB

Abstract

En lekplats utgör ofta en viktig mötesplats för såväl barn som vuxna. Liksom för alla offentliga miljöer, påverkar utformningen hur dess besökare interagerar och samspelar med varandra. På vilket sätt och i vilken utsträckning är dock förhållandevis oklart, då de befintliga kunskaperna i ämnet är begränsade.

Syftet med uppsatsen är att påvisa hur sociala interaktioner bland barn och föräldrar skiljer sig åt mellan en naturlekplats och en syntetiskt utformad, prefabricerad lekplats. Detta för att öka kunskaperna, dels om hur karaktären på en lekplats påverkar dess besökare, och dels om hur lekplatser bör utformas för att utgöra goda mötesplatser. Undersökningen har utförts med hjälp av strukturerade observationer på två kontrasterande lekplatser, vartefter de respektive resultaten har sammanställts och analyserats.

Resultatet har, efter jämförelse av den relativa förekomsten av interaktioner på lekplatserna, visat på två framträdande skillnader mellan lekplatsernas respektive potential som mötesplats. Den ena är att den prefabricerade lekplatsen utgör en bättre mötesplats än naturlekplatsen, för interaktioner föräldrar emellan. Den andra är att naturlekplatsen istället utgör en bättre mötesplats än den prefabricerade, för interaktioner där barn och föräldrar möts. Båda lekplatserna har visat sig fungera väl som mötesplatser för interaktioner barn emellan.

,

A playground often provides an important venue for children as well as adults. Like all public environments, its design influences how its visitors interact with each other. In what way and to what extent, however, is relatively unclear, as the existing knowledge in the subject is limited.

The purpose of this essay is to demonstrate how social interactions amongst children and parents differ between a natural playground and a synthetically designed, prefabricated playground. This has been done in order to increase the knowledge, partly of how the character of a playground affects its visitors, and partly of how playgrounds should be designed to make good venues. The study has been accomplished using structured observations at two contrasting playgrounds, after which the respective results have been compiled and analyzed.

After comparison of the relative occurrences of interactions in the playgrounds, the result has shown two distinct differences between the respective potential of the playgrounds as a meeting place. One is that the prefabricated playground is a better venue in quantity than the natural playground, when it comes to interactions between parents. The other is that the natural playground instead represents a better venue in quantity than the prefabricated one, when it comes to interactions between children and parents. Both playgrounds have proven to serve well as meeting places, when it comes to interactions between children.

Main title:Utformningens betydelse för interaktionerna på en lekplats
Subtitle:en jämförelse av barns och föräldrars sociala interaktioner på en prefabricerad lekplats och en naturlekplats
Authors:Chesterson, Sofie
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Johansson, Rolf and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:mötesplats, naturlekplats, prefabricerad lekplats, social interaktion, utformning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9905
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9905
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2018 13:33
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics