Home About Browse Search
Svenska


Kristensson, Thea, 2018. Avvänjning utan medicinsk zinkoxid i hög dos och dess påverkan på tillväxtgrisens dödlighet, diarréförekomst, tillväxt och foderomvandlingsförmåga. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
820kB

Abstract

Tilldelning av foder med inblandning av medicinsk zink i hög dos, 2500 mg Zn/kg foder, används av många grisproducenter i EU för att förebygga avvänjningsdiarré. Det kommande zinkförbudet som träder i kraft 2022 påverkar många smågrisprodu-center i EU och är en högt prioriterad fråga. Syftet med denna studie var att jämföra avvänjning med eller utan zinktillsatts i fodret och dess påverkan på dödlighet, di-arréförekomst, tillväxt och foderföromvandlingsförmåga. Studien omfattade två grupper, kontroll som tilldelades foder med inblandning av medicinsk zink i hög dos, 2500 mg Zn/kg foder, och försök som tilldelades foder utan inblandning av medicinsk zink i hög dos. Båda grupperna utfodrades enligt en restriktiv foderkurva. Vid av-vänjning vid cirka fem veckors ålder vägdes och flyttades grisarna in till tillväxtstal-let. De tilldelades smågrisfoder, som de tidigare tilldelats i grisningsavdelningen un-der tre dagar efter att de avvänts, för att därefter fasas över på försöks- respektive kontrollfoder. Dag 15 tilldelades grupperna torrfoder sista gången efter en överfas-ning på tre dagar och dag 16 tilldelades båda grupperna enbart blötfoder. Dag 53 flyttades tillväxtgrisarna in i slaktgrisstallet och vägdes. Registreringar av döda gri-sar, medicinska behandlingar och foderförbrukning genomfördes under försökets gång. Resultaten visade att det inte fanns några skillnader i tillväxt och dödlighet, men att det fanns skillnader för gruppen som tilldelades försöksfodret, den hade högre total foderförbrukning och diarréförekomst än kontrollgruppen. Konklusionen av denna studie är att det är många faktorer om påverkar en lyckad avvänjning utan inblandning av zinkoxid i hög dos i fodret. Utifrån denna studie går det inte att säga vilka faktorer som bidrog till avvänjningsdiarré då inga registreringar utfördes på skötsel, miljö eller eventuell närvaro av patogener. Mer forskning behövs inom om-rådet avseende fodertilldelning, fodersammansättning, skötsel och miljö.

,

Addition of high-dose medical zinc in feed, 2500 mg Zn/kg feed, is used by many pig producers in the EU to prevent weaning diarrhea. The forthcoming Zinc ban, which enters into force in 2022, affects many pig producers in the EU and is a high priority issue. The purpose of this study was to compare weaning with or without zinc additive in the feed and its effects on mortality, diarrhea, growth and feed con-version. A total of 832 pigs were used in the study and they were divided in two groups. The control group was fed a feed with high dose medical zinc additive, 2500 mg Zn/kg feed, and the experimental group was fed a feed without additive of high dose medical zinc. Both feeds were fed dry as crumbled pellets and the feed allow-ance were restrictive. At weaning, at five weeks of age, the pigs were weighed and moved to the growers stable. They were fed the same feed, as they were previously fed as creep feed in the piglet stable three days post weaning, and subsequently phased onto experimental and control feed. The pigs received the dry feeds as the entire feed until day 12 post weaning, and between day 12-15 they were phased onto a wet feed and from day 16 both groups were fed the same wet feed as the entire feed. On day 53 the pigs were weighed and moved into the slaughter pig stable. Registra-tions of dead pigs, medical treatments and feed consumptions were conducted throughout the trial. The results showed that there were no differences between the groups in growth and mortality, but there were differences for group in feed intake and diarrhea treatments. The pigs fed the experimental diet had higher total feed in-take (MJ NE/pig) and higher occurrence of diarrhea treatments than the control group. The conclusions from this study are that there are many factors affecting suc-cessful weaning without use of high dose of zinc oxide additive in feed. It is not possible to say which factors contributed to the weaning diarrhea in this study since no registrations were made on the management, environment or possible presence of pathogens. More research is needed in this area regarding feed allowance, feed com-position, management and the environment.

Main title:Avvänjning utan medicinsk zinkoxid i hög dos och dess påverkan på tillväxtgrisens dödlighet, diarréförekomst, tillväxt och foderomvandlingsförmåga
Authors:Kristensson, Thea
Supervisor:Ivarsson, Emma
Examiner:Lindberg, Jan Erik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:646
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:avvänjning, mag-tarm hälsa, medicinsk zink i hög dos, avvänjningsdiarré, tillväxt, dödlighet, foderomvandlingsförmåga
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10024
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10024
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 Dec 2018 13:55
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics