Home About Browse Search
Svenska


Escudero Saukko, Ida, 2018. Hur påverkar mindful eating uppfattning och beteende kring mat? : en fallstudie över användandet av en mobil mindful eating-applikation hos två personer med olika kosthållning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mindful eating handlar om att medvetandegöra relationen till maten, ätandet och kroppen genom inkludering av alla sinnen, igenkänning av vanor och medvetenhet om hunger och mättnad. Konceptet har använts framgångsrikt för ökat medvetet ätande i flera studier. Emellertid tycks undersökningar om mindful eating på normalviktiga individer med olika kosthållning saknas, och få publicerade studier om elektroniska mindful eating-verktyg finns tillgängliga. Syftet med denna studie var således att genom en fallstudie undersöka hur användandet av mindful eating-applikationen Eat Right Now® under 28 dagar påverkar nutritionsstatus, livsmedelskonsumtion samt relationen till maten, ätandet och kroppen hos två normalviktiga personer med olika kosthållning.

Bedömningen av nutritionsstatus innefattade mätning av kroppssammansättning genom beräkning av BMI, kroppspletysmografi (ADP) och bioelektrisk impedansanalys (BIA) samt kost- och aktivitetsdagbok. Graden medvetet ätande mättes med Mindful Eating Questionnaire (MEQ). Efter försöksperioden fyllde deltagarna dessutom i ett frågeformulär om applikationen.

Resultatet visade förbättrad energibalans hos båda deltagarna samt obetydliga skillnader i BMI och fettmassa (FM). Hos deltagaren med varierad kosthållning minskade kött- och mejeriproduktskonsumtionen, medan fisk- och fruktintaget ökade signifikant. Hos deltagaren med råvegansk kosthållning minskade intaget av nötter, medan konsumtionen av kokos och färskpressad fruktjuice ökade betydligt. Konsumtionen av frukt och färskpressad fruktjuice hos båda deltagarna ökade markant och kan tolkas som att användandet av en mindful eating-applikation bidrar till konsumtionen av dessa livsmedel. Båda deltagarna ökade dessutom sina MEQ-resultat, vilket kan indikera att användandet av mindful eating-applikationen ökar det medvetna ätandet. Applikationen bedömdes vara måttligt effektiv (3) för att uppnå uppsatta mål om mat och ätande hos deltagaren med varierad kosthållning, och ganska effektiv (4) för att uppnå uppsatta mål om mat, ätande och kropp hos deltagaren med rå-vegansk kosthållning. Resultaten bör tolkas med varsamhet och hänsyn till flera potentiella förväxlingsfaktorer. En längre testperiod med fler deltagare och mätmetoder skulle kunna utforska vidare denna studies konklusioner.

,

Mindful eating is about becoming aware of the relationship with food, eating and the body, by the inclusion of senses, recognition of habits and awareness of hunger and saturation. The concept has been used successfully in several studies for increased mindful eating. However, studies on mindful eating on normal weight individuals with different diets are lacking, and few published studies on electronic mindful eating tools are available. Consequently, the aim of this study was to examine how the use of the mobile application Eat Right Now® during 28 days affects nutrition status, food consumption and the relationship with food, eating and the body of two normal weight people with different dietary habits.

The assessment of nutritional status included measurement of body composition by calculating BMI, air displacement plethysmography (ADP) and bioelectric impedance analysis (BIA) as well as diet and activity journal. The level of mindful eating was assessed by the Mindful Eating Questionnaire (MEQ). After the trial, participants also filled in a questionnaire about the application.

The results showed improved energy balance in both participants as well as insignificant differences in BMI and fat mass (FM). The participant with a varied diet showed a reduced intake of meat and dairy products, while her fish and fruit consumption increased significantly. The participant with a raw vegan diet showed a reduced intake of nuts whereas her consumption of coconut and freshly squeezed fruit juice increased significantly. Both participants increased their consumption of fruit and freshly squeezed fruit juice significantly, which might indicate that the use of a mindful eating application contributes to the consumption of these foods. Both participants also increased their MEQ scores, which may indicate that the use of the mindful eating application increases mindful eating. The application was assessed to be moderately effective (3) to achieve goals about food and eating according to the participant with a varied diet, and quite effective (4) to achieve goals about food, eating and the body according to the raw vegan participant. The results should be interpreted with caution and several potential confounding factors should be taken into consideration. A longer test period with more participants and test methods could explore further the suggestions of this study.

Main title:Hur påverkar mindful eating uppfattning och beteende kring mat?
Subtitle:en fallstudie över användandet av en mobil mindful eating-applikation hos två personer med olika kosthållning
Authors:Escudero Saukko, Ida
Supervisor:Olsson, Roger and Moazzami, Ali
Examiner:Pickova, Jana
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2018:27
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:medvetet ätande, ätbeteende, mobil applikation, nutritionsstatus, livsmedelskonsumtion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9823
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9823
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human nutrition - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2018 08:41
Metadata Last Modified:26 Feb 2019 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics