Home About Browse Search
Svenska


Kvennefeldt, Elin, 2018. Kommunikation av klimatfördelar med flervåningshus i trä. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Jordens befolkning står inför nya utmaningar; klimatförändringar som får stora konsekvenser för både människor och djur, samt en befolkningsökning. I Sverige har befolkningen ökat de senaste åren, och då också behovet av bostäder. Sveriges kommuner beräknar att det kommer påbörjas 91 000 nybyggnader av bostäder under 2018. Byggprocesserna står idag för en stor del av växthusgasutsläppen, som i sin tur bidrar till klimatförändringarna. De traditionella byggnadsmaterialen stål och betong står för en större andel växthusgasutsläpp än trä. Att använda trä som byggnadsmaterial har många fördelar för klimatet, bland annat är det ett förnyelsebart material, det går att återvinna och det binder koldioxid.

Trä används i mindre utsträckning som byggnadsmaterial i flervåningshus idag, trots dess många klimatfördelar. Den historiska orsaken kan vara att trä som byggnadsmaterial i flervåningshus fram till början av 1990-talet var förbjudet på grund av den höga brandrisken. Problemet är att trots träets klimatfördelar, kommuniceras inte klimatfördelarna med trähus till kund enligt tidigare studier. Syftet med studien är att beskriva hur klimatfördelar med trähus kommuniceras till boende i flervåningshus i trä. Strukturerade intervjuer hölls med boende i tre olika bostadsområden i Växjö kommun för att undersöka deras medvetenhet kring byggnadsmaterialet i deras bostadshus.

Kommunikationsprocessen kan beskrivas som en linjär modell, där ett meddelande sänds från sändaren till mottagaren. Längs vägen kan det uppstå störningar som kan orsaka att meddelandet som skickades av sändaren inte blir detsamma hos mottagaren. Genom att mottagaren kan ge feedback på meddelandet till sändaren minskar risken att mottagaren får ett förvrängt meddelande. För att skicka ett meddelande används olika kommunikationskanaler, vilka har olika egenskaper.

I studien framkommer att klimatfördelarna med trähus till viss del kommuniceras till de boende i flervåningshus i trä, och att det i de flesta fall då kommunicerats om att trä som byggnadsmaterial ger god värmeisolering och låg energiförbrukning. Vem som kommunicerat klimatfördelarna och hur de kommunicerats skiljde sig åt i de enskilda fallen, de två kommunikationskanaler som främst användes var personlig kontakt och tryckta blad, och de som informerat de boende var i första hand hyresvärden, bostadsrättsförmedlingen och mäklaren.

Att företagen inte kommunicerar trähusens klimatfördelar i större utsträckning kan i denna studie förklaras av att det i de flesta fall är andra faktorer än klimataspekten som påverkar konsumentens val av boende, vilket innebär att det i de här fallen inte finns någon större vinning för företagen att i försäljningssyfte kommunicera träets hållbarhetsaspekter till kund.

,

The population on earth is standing in front of new challenges; both the climate changes which in turn leads to consequences for both humans and animals, and the population growth. The population in Sweden has increased the last years, which has led to an increased need of residents. The municipalities of Sweden have calculated a need for 91 000 new buildings in 2018. The building processes contributes to the greenhouse gas emissions, which in turn leads to the climate changes. The traditional building materials concrete and steel stands for a major part of the greenhouse gas emissions compared to wood as a construction material. Wood as a building material has many advantages for the climate, for instance is it a renewable material, it can be recycled and it binds carbon dioxide.

Wood is rarely used as building construction material in multistory buildings today, despite the climate benefits. The historic reason may be explained by legal constrains for building multistory constructions for residential use, but this legislation was altered in the mid-1990s. Previous studies means that the climate benefits of wood isn’t communicated to the customers. This study investigates in what way the climate benefits of wood are communicated to the residents in multistory wooden buildings. Structures interviews with residents in three neighborhoods in Växjö municipality were made in order to establish their awareness of the construction material in their residential house.

The process of communication can be described as a linear model, where a message is sent from a transmitter to a receiver. Disruptions can arise along the way which can cause the message to change, which in turn leads to that the message sent by the transmitter is not the same for the receiver. When the receiver has the ability to give feedback on the message to the transmitter, the risk for a distorted message is decreased. To send a message there are different communication channels, which have different characteristics.

This study claims that climate benefits of wood partially are communicated to residents in multistory wooden buildings, and in most cases the residents are informed about the heat insulation and the low energy consumption. The way the communication is carried out varies from one case to another, but the communication channels used in most cases were personal selling and printings.

In this study the reason why companies’ do not communicate more about the benefits of timber constructions is explained by the consumers’ buying preferences, which show that in most cases there are other factors than the climate aspect which affect the choice of resident.
The reason why the companies do not communicate the climate benefits of wooden houses in greater occurrence is in this study explained by the consumers housing preferences. The consumer’s choice of accommodation is in most cases affected by other factors than the climate aspect, which means that in this cases there is no greater profit for the companies in promotional purpose to communicate the sustainability of wooden houses to the consumer.

Main title:Kommunikation av klimatfördelar med flervåningshus i trä
Authors:Kvennefeldt, Elin
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:202
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:boendepreferenser, kommunikationskanaler, konsument, köpbeteende, träbyggnation, communication channels, consumer, housing preferences, purchasing behavior, wood construction
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9800
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9800
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:08 Feb 2019 12:23
Metadata Last Modified:09 Feb 2019 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics