Home About Browse Search
Svenska


Carlqvist, Julia and Wallander, Sara, 2018. Mötesplatser i stadens offentliga rum : en undersökning om hur Stora torget i Uppsala fungerar som mötesplats. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Städer växer idag i snabbt takt och urbaniseringen ökar. Till följd av den ökande befolkningen i städerna ställs högre krav på de offentliga rummen. Stora torget i Uppsala är en viktig och central knutpunkt i staden, det sker ett stort flöde av människor och många vistas på platsen dagligen. I det här kandidatarbetet undersöktes hur Stora torget i Uppsala fungerar som mötesplats och sambandet mellan den fysiska miljön och möten mellan människor. Genom en litteraturöversikt undersöktes sex faktorer som har en påverkan på den mänskliga aktiviteten på en plats och hur det kan ge upphov till möten. En observation utfördes sedan på Stora torget för att undersöka hur den fysiska miljöns utformning påverkar platsens användning för möten mellan människor. En analys av observationen gjordes utifrån de faktorer som undersöktes i litteraturöversikten. Utifrån analysen gjordes en plan som visar styrkor och svagheter på Stora torget för att få en övergripande förståelse för hur Stora torget fungerar som mötesplats. Stora torget har idag vissa kvaliteter som främjar möten mellan människor. Dessa är framförallt mångfunktionalitet på platsen, sittplatser som gör det möjlig att betrakta torget, funktioner som busshållplatser som bidrar till vistelse och rörelse av människor. Stora torget har däremot behov av fler upplevelsevärden, bättre tillgänglighet och möjlighet till mer flexibel användning. Generellt går det att se hur offentliga rum som Stora torget har en påverkan på människors användning av platser för möten. I framtiden kommer offentliga platser förmodligen ha en stor betydelse för den sociala hållbarheten i städer.

,

The cities today are growing rapidly and the urbanization are increasing. As a result of the increasing population in the cities higher demands are placed on the public places. Stora torget in Uppsala is an important connection point in the city, many people pass the place each day. This Bachelor´s thesis examines how Stora torget works as a meeting place and the relationship between the design of the physical environment and how people are using the place to socialize. Six factors that have an impact on the social use of public spaces were identified in a literature review. An observation was made on Stora torget to examine how the design of the physical environment affects the use of meetings between people. An analysis of the observation was made on the basis of the factors examined in the literature review. Based on the analysis, a plan has been made that shows the strengths and weaknesses on Stora torget to get an overall view on how the place works as a social place. Stora torget have some qualities that promote social meetings between people. These qualities are multifunctionality, seats that make it possible to view the place, functions as bus stations which contributes to a flow of people moving and people that stays on the place. On the other hand, Stora torget needs more experience values, better accessibility and the possibility of more flexible use. In general, it is possible to infer how public spaces like Stora torget have an influence on people’s use of public places for social meetings. In the future, public places will probably have a significant impact on social sustainability in cities.

Main title:Mötesplatser i stadens offentliga rum
Subtitle:en undersökning om hur Stora torget i Uppsala fungerar som mötesplats
Authors:Carlqvist, Julia and Wallander, Sara
Supervisor:Dovlén, Sylvia
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:möten, offentliga platser, Stora torget, social hållbarhet, mänsklig aktivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9729
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9729
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2018 11:51
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page