Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Felicia, 2018. Om rötter och kronor : narrativanalys av en konflikt kring Orsa Besparingsskog. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
488kB

Abstract

Konflikter över naturresurser i allmänhet och de som utgörs av allmänningar i synnerhet är ofta förekommande, komplexa och medför ofta konsekvenser för både människa och miljö. Hur väl vi förmår förstå dessa konflikter avgör hur väl vi kan förbygga eller lösa dem. En stor del av forskningen kring naturresurskonflikter bedrivs med målet att vaska fram för flera fall gemensamma faktorer, vilka kan lägga grunden till förenklade steg-för-steg lösningar. Den typen av undersökningar måste givetvis göras, men sker ofta på bekostnad av en djupare förståelse för det enskilda fallet. Naturresursen i min studie är den 75 000 hektar stora skogsallmänningen Orsa Besparingsskog. År 2014 blossade en konflikt upp när reglementet för besparingsskogen skulle förnyas och olika delägare hade skilda idéer om hur intäkterna från skogsallmänningen skulle fördelas. I studien har jag undersökt de narrativ (berättelser) som omgärdar besparingsskogen genom att med hjälp av en narrativanalys svara på frågeställningarna 1) hur berättar delägarna om besparingsskogen och 2) vilka meningsinnebörder tillskriver olika aktörer besparingsskogen? Materialet som analyserats utgörs av tio semistrukturerade intervjuer med Orsaboende delägare i besparingsskogen samt företrädare för det delägande bolaget Bergvik Skog. Studien visar hur olika aktörers förståelser av besparingsskogen som symbolisk, produktiv och/eller kulturell allmänning till del motiverat deras skilda ageranden i konflikten. Ur infomanternas berättelser synliggörs olika historiemedevtanden och utvecklingnarrativ.

,

Conflicts over natural resources, particularly over commons, are common complex and often result in negative consequences for both humans and environment. How well we are able to understand these conflicts determines how well we can prevent or solve them. A large part of the research on natural resource conflicts are conducted with the aim to find for multiple cases common factors, which can be used to create simplified step by step solutions for political implications. These types of studies are needed, but often made at the expense of a deeper understanding for the individual cases. The natural resource studied in this case is the 75 000 hectares large forest common, Orsa Besparingsskog, located in the Midwest of Sweden. A conflict arose in 2014 when the regulations for the common were to be renewed, and the shareholders ideas on how differed. I have examined the narratives (stories) surrounding the forest common and used a narrative analysis to answer the questions: 1) How do the shareholders narrate about Orsa and the forest commons, and 2) What meanings do the different actors attribute to Orsa forest commons. The analysed material consists of ten semi-structured interviews with Orsa residing shareholders and the shareholding company Bergvik Skog. The study reveals how different actor’s diverse understanding of the forest common as symbolic, productive and/or cultural resource partially motivates their various actions in the conflict. The shareholder’s stories make different historical consciousness and development narratives visible.

Main title:Om rötter och kronor
Subtitle:narrativanalys av en konflikt kring Orsa Besparingsskog
Authors:Olsson, Felicia
Supervisor:Sandström, Emil
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:naturresurskonflikt, narrativanalys, allmänningsskog, Orsa Besparingsskog, historiebruk, historiemedvetande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9736
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9736
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Sep 2018 08:50
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics