Home About Browse Search
Svenska


Sjöberg, Ida and Weinstock, Matilda, 2018. Historisk plats, moderna problem : tre idéförslag till bullerreducerande åtgärder för Kronparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Kronparken i Uppsala huserar stora, gamla tallar med rötterna i 1600-talet. I den här skogsparken gick Linné med sina studenter och det var här han beskrev och namngav just Pinus sylvestris, tallen. Tallskogen i Kronparken har under lång tid vuxit till en mycket speciell miljö där flera ovanliga fåglar, insekter och växter trivs. Skogsparken har i och med detta mycket hög ekologiska och historiska vär-den. Rakt igenom skogen går två vältrafikerade vägar som korsar varandra i Kron-parkens mitt. Dessa vägar genererar höga bullernivåer som sprids genom Kronparken och gör den oattraktiv för människor att vistas i.

I denna uppsats utforskas olika sätt att sänka den reella och upplevda bullernivån i Kronparkens nordvästra del. Metoderna som används är en litteraturstudie som studerar både gamla och nya strategier för att dämpa buller. En ljudnivåmätning bekräftar behovet av bullerdämpande åtgärder i Kronparken och genom en plats-analys utvärderas vilka förutsättningar som finns på platsen. Efterforskningen re-sulterar i tre förslag på bullerreducerande åtgärder som kan göra platsen attraktiv för människor i rekreationsändamål, passar in i miljön och gynnar den biologiska mångfalden i skogen.

,

Kronparken in Uppsala houses large, old pines wich has its roots in the 17th cen-tury. This forest park is one place where Carl von Linné walked around with his students and it is also where he described and named Pinus sylvestris, the pine tree. The pine forest in Kronparken has grown for a long time to become a unique envi-ronment where many uncommon birds, insects and plants are enjoying themselves. The forest park has a very high ecological and historical value. Straight through the forest park there are two large, high traffic roads that cross in the center of Kronparken. These roads generate a high noise level that spread through Kronparken and make it unattractive for people to reside in.

This paper explores different ways of lowering the real and perceived noise level in the northwestern part of Kronparken. The methods used are a literature study that studies both old and new strategies for reducing noise. A noise level measure-ment confirms the need for noise reduction measures in Kronparken and a site analysis evaluates the conditions of the area. The investigation results in several proposals for noise reduction measures for Kronparken that can make the site at-tractive to people for recreational purposes, fit into the environment and favor the biodiversity of the forest.

Main title:Historisk plats, moderna problem
Subtitle:tre idéförslag till bullerreducerande åtgärder för Kronparken i Uppsala
Authors:Sjöberg, Ida and Weinstock, Matilda
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:buller, bullerreduktion, Kronparken, stadsnära skogsmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9731
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9731
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2018 12:49
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics