Home About Browse Search
Svenska


Janhager, Johanna, 2018. Mycotoxins – an increasing problem? : the effects of climate changes on Fusarium mould populations and the occurrence of fusaro toxins in Swedish cereals. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
431kB

Abstract

Future changes in climate are expected to affect Sweden in the form of an up to 40 % increase in precipitation and a mean temperature that will be elevated by 3 - 4.5 °C by the end of the 21st century. These are conditions that presumably favour growth of Fusarium moulds. The infection of cereal crops by toxigenic species of this fungal genera can lead to the production of toxins with acute or chronic effects in humans and animals. This study was conducted to evaluate the poten-tial effects of climate changes on toxigenic Fusarium fungi and their toxins in Swedish cereals, and how these effects might influence food safety. Different factors affecting toxin contamination were surveyed, and it was evaluated whether climatic changes could be a crucial fac-tor. It was found that the occurrence of mycotoxins in Swedish cere-als is already widespread, and that a trend of increasing toxin contents has been observed in Nordic cereals. Although the mycotoxin prob-lem is complex and many factors, such as crop rotation and soil man-agement, influence the toxin levels in cereals, it was found that weather conditions led to the highest increases in toxin concentra-tions. Thus, it was concluded that the future will bring increased problems with mycotoxins. The exposure of Swedish consumers to mycotoxins today does not exceed the TDI, and EFSA has expressed that no concern exists for the general population. However, in Swe-den, the consumption of healthy foods such as nuts and vegetarian foods has increased, a trend which could result in an increased expo-sure to mycotoxins since these foodstuffs can be infected by moulds. In addition, Swedish consumers are exposed to mycotoxins through a variety of foods of different origin, and the import of cereal based products has increased. The expected global increase in toxin contam-ination of foods will thus also affect consumers and might lead to a co-exposure to several mycotoxins. This could imply risks for some consumer groups, especially since the adverse effects of exposure to a combination of toxins are not completely known. It was concluded that the mycotoxin problem should be carefully monitored.

,

Framtida klimatförändringar förväntas påverka Sverige genom en ök-ning i nederbörd på upp till 40 % och en förhöjning av den genom-snittliga temperaturen med 3 – 4,5 °C vid slutet av seklet. Dessa för-hållanden antas främja tillväxt av mögelsvampar inom släktet Fusarium. Då toxigena arter inom detta svampsläkte infekterar cerea-lier kan toxiner med akuta eller kroniska effekter hos djur och männi-skor produceras. Denna studie utfördes med syftet att utvärdera kli-matförändringarnas potentiella effekter på toxigena Fusarium-svam-par och dessas toxiner i svenska cerealier, samt hur dessa effekter skulle kunna påverka livsmedelssäkerheten. Olika faktorer som på-verkar toxinförekomst undersöktes, och det utvärderades huruvida förändringar i klimat skulle kunna vara en avgörande faktor. Under-sökningen visade att mykotoxinförekomsten i svenska cerealier redan är utbredd, och att en trend av ökande toxinhalter har observerats i nordiska cerealier. Mykotoxinproblemet är komplext och många fak-torer, såsom jordbearbetning och tillämpningen av växelbruk, påver-kar toxinnivåerna i cerealier. Trots detta fann studien att väderföränd-ringar ledde till de största ökningarna i mykotoxinhalter. Det konklu-derades därför att framtiden kommer att föra med sig ökade problem med mykotoxiner. Den exponering för mykotoxiner som svenska konsumenter utsätts för idag överskrider inte TDI, och EFSA har fast-ställt att ingen oro finns för den generella befolkningen. I Sverige har konsumtionen av hälsosamma produkter som nötter och vegetariska livsmedel ökat, en trend som skulle kunna innebära en ökad expone-ring för mykotoxiner eftersom dessa livsmedel kan infekteras av mö-gel. Svenska konsumenter exponeras för mykotoxiner genom en mängd olika livsmedelsprodukter av olika ursprung, och importen av spannmålsbaserade produkter har ökat. Den förväntade globala ök-ningen i toxinkontaminering kommer därmed också att påverka kon-sumenter, och kan leda till en samtidig exponering för flera mykotox-iner. Detta skulle kunna innebära en risk för vissa konsumentgrupper, särskilt eftersom de eventuella negativa effekterna av exponering för en kombination av mykotoxiner inte är kända. Mykotoxinproblemet bör därför övervakas noga.

Main title:Mycotoxins – an increasing problem?
Subtitle:the effects of climate changes on Fusarium mould populations and the occurrence of fusaro toxins in Swedish cereals
Authors:Janhager, Johanna
Supervisor:Hedén, Su-Lin
Examiner:Pickova, Jana
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2018:22
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Fusarium spp., fusarotoxins, climate change, Sweden, cereals, food safety
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9724
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9724
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food contamination and toxicology
Language:English
Deposited On:13 Sep 2018 08:19
Metadata Last Modified:13 Sep 2018 08:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics