Home About Browse Search
Svenska


Svanberg, Fredrik, 2018. ”När de där borta kommer och tar över” : en studie om det sociala livet på Sottunga och missnöjet mot den planerade kommunsammanslagningen. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
25MB

Abstract

Landskapsregeringen på Åland driver idag arbetet med att slå samman dagens 16 fristående kommuner till fem större kommuner. Sjunkande invånarantal, en växande globalisering samt brist på ekonomiskt kapital i många kommuner bidrar till att frågan om en kommunsammanslagning nu är aktuellare än någonsin tidigare. Beslutsfattandet flyttar genom en kommunsammanslagning längre ifrån invånarna, vilket väcker starka känslor i många kommuner och hos många invånare. I undersökningar som gjorts visar resultatet att åsikterna går isär, både beroende på ålder, kommun och kön. Detta har i sin tur skapat splittringar mellan kommuner, invånare och Landskapsregeringen.

Syftet med denna studie är att se hur invånarna på Åland upplever och talar om en framtida sammanslagning, där 16 kommuner ska slås samman till fem. För att närma mig detta har fokus legat på Sottunga kommun som ligger i Ålands skärgård mellan Sverige och Finland. Studien syftar även till att belysa de faktorer som upplevs som viktiga för att få en fungerande demokrati där invånarna litar på och har förtroende för de styrande politikerna.

Studien bygger på en kvalitativ ansats där intervjupersonernas berättelser och argument har legat i fokus. Empirin har kompletterats med relevant litteratur för att få en bredare förståelse för de teoretiska verktyg som har använts i uppsatsen. Med hjälp av en berättelseanalytisk ingång har analysen utförts för att öka förståelsen för varför invånarna i Sottunga tänker och argumenterar som de gör gentemot en kommunsammanslagning. Studien belyser även hur invånarna pratar om platsen Sottunga, kommunen samt de särskiljande egenskaper som uppstått genom den geografiska placeringen av kommunen.

Den utförda analysen visar att invånarna känner att det finns flertalet problem och osäkerheter med den planerade kommunsammanslagningen. Det starka sociala kapitalet och det sammanlänkande sociala kapitalet på platsen har bidragit till att det har bildats motsättningar och konflikter med grupper som befinner sig utanför Sottunga. Det finns en uttalad brist av det överbryggande sociala kapitalet gentemot andra kommuner och Landskapsregeringen. De system som nu bland annat kommer till uttryck genom Landskapsregeringen på Åland och som påverkar livsvärlden i Sottunga har dessutom bidragit till en ökad osäkerhet hos befolkningen där oron för framtiden är påtaglig. Analysen visar även hur invånarna på Sottunga ser på dessa förändringar och hur de kan komma att påverkas genom bland annat en minskad lokal demokrati. Studien har bidragit till ökad kunskap om olika faktorer som har en avgörande roll vid stora strukturella samhällsförändringar samt för att få en välsmord demokratisk kedja.

,

Landskapsregeringen at the Åland Islands carries the work of merging the 16 independent municipalities into five major municipalities. Decreasing population, growing globalization and lack of economic capital in many municipalities make the issue of a municipality merge more up-to-date now than ever before. The decisions will be made further from the inhabitants if the merge proceeds, which causes strong feelings in many municipalities and among inhabitants. In studies conducted, the result shows that the views differ, depending on age, municipality and gender. This has in turn created divisions between municipalities, residents and Landskapsregeringen.

The purpose of this study is to see how the inhabitants at the Åland Islands experience and talk about a fusion, where 16 municipalities will be merged into five. To approach this, the focus has been in Sottunga municipality, which lies in the Åland Islands archipelago between Sweden and Finland. The study also aims at highlighting the factors that are perceived to be important in order to achieve a functioning democracy where residents trust the ruling politicians.

The study is based on a qualitative approach in which the stories and arguments of the interviewees have been in focus. The Empirical data has been supplemented with relevant literacy to gain a broader understanding of the theoretical tools used in the essay. Using a narrative analytical input, the analysis has been conducted to increase understanding of why residents of Sottunga think and argue as they do to a fusion of municipalities. The study also illustrates how residents talk about Sottunga, the municipality and the distinctive characteristics that have arisen through the geographical location of the municipality.

The analysis shows that the residents feel that there are several problems and uncertainties with the planned fusion of municipalities. A strong social capital and the bonding social capital on the site have contributed to the formation of contradictions and conflicts with groups outside of Sottunga. There is a pronounced lack of bridging social capital vis-à-vis other municipalities and Landskapsregeringen. The systems now expressed, inter alia, by the Landskapsregeringen at Åland and affecting the lifeworld in Sottunga, have also contributed to increased population insecurity, where concerns about the future are apparent. The analysis also shows how the residents of Sottunga look at these changes and how they can be affected by, among other things, a reduced local democracy. The study has contributed to increased knowledge of various factors that play a decisive part in major structural changes in society as well as for a well-behaved democratic chain.

Main title:”När de där borta kommer och tar över”
Subtitle:en studie om det sociala livet på Sottunga och missnöjet mot den planerade kommunsammanslagningen
Authors:Svanberg, Fredrik
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:socialt kapital, system och livsvärld, sottunga, framtid, kommunsammanslagning & social tillit
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9663
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9663
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Public administration
Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2018 12:17
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics