Home About Browse Search
Svenska


Ygland, Hanna, 2018. Karaktärisering av hästar med fri fekal vätska – nutrition och skötsel. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Fri fekal vätska är ett tillstånd hos häst, då hästens träck uppvisar två separata faser; en fast fas med träckbollar och en vätskefas med fri vätska. Faserna kan avges tillsammans eller vid separata tillfällen. I dagsläget är orsaker till fri fekal vätska nästintill helt outforskat. Många hästägare anser att utfodring med inplastat vallfoder ligger bakom denna fasindelning av träcken. Syftet med denna studie var att göra en deskriptiv analys av hästar som uppvisar fri fekal vätska. Studien baseras på en enkätstudie riktad till ägare av svenska och norska hästar med fri fekal vätska. Enkäten innehöll frågor om ålder, kön, storlek, kroppstyp, träning, inhysning, utfodring, gastrointestinala sjukdomar etc. Efter utgallring av otydliga eller ej kompletta svar fanns 545 individer kvar att inkludera i resultatet.

Resultatet från enkätstudien visade att de medverkande hästarna till största delen var medelålders varmblodshästar som användes till lättare arbete. Över 60 procent av hästarna var av hanligt kön (58,5 procent valacker och tre procent hingstar) och endast 38,5 procent var ston. Huvuddelen av hästarna åt hösilage som grovfoder, de flesta fick också någon form av kraftfoder och/eller tillskottsfoder. Alla hästar vars svar analyserades uppvisade enligt ägaren lös träck vid utfodring med inplastat vallfoder. Ca 60 procent av hästarna angavs inte uppvisa lös träck vid utfodring med hö, och ungefär lika många respondenter (60 procent) svarade att de såg en skillnad i hästens träckkonsistens vid byte från inplastat vallfoder till hö. Andra faktorer som potentiellt kan vara relaterade till fri fekal vätska som diskuteras i studien är bland annat betydelsen av en grovfoderanalys, bakteriekontamination av dricksvatten, könspredisponeringen och inverkan av hagtyp.

Utöver enkätstudien utfördes en allmänklinisk undersökning av fem hästar som uppvisar fri fekal vätska. I denna kliniska studie noterades att tre av hästarna hade något ökade tarmljud och flera av hästarna hade tecken på fri fekal vätska i svans, på bakben och runt analöppningen. I övrigt var hjärt- och andningsfrekvens, kroppstemperatur och dehydreringsgrad inom normalvariation. Hästarna ansågs kliniskt friska men de ökade tarmljuden väcker misstanke om ökad tarmmotilitet.

Av resultatet från både den stora enkätundersökningen och den mindre kliniska studien att döma verkar fri fekal vätska finnas hos hästar i alla åldrar och typer, med olika användningsområden, utfodring och skötsel. Den sparsamma mängden tidigare forskning inom området i kombination med studiens upplägg, speciellt avsaknaden av kontrollgrupp i enkätstudien, gör det svårt att dra några klara slutsatser utifrån resultatet. Flera mer specifika studier krävs för att hitta orsaker och potentiella behandlingar till fri fekal vätska.

,

Free fecal liquid in horses is a condition where the feces appear in two-phases at defecation; a solid phase with formed fecal balls, and a liquid phase with free liquid. Many horse owners believe that free fecal liquid is caused by feeding wrapped forage, but in reality factors causing free fecal liquid are almost completely unexplored. The aim of this study was to provide a descriptive analysis of horses with free fecal liquid. The study was based on a survey among Swedish and Norwegian owners of horses with free fecal liquid. The survey included questions such as age, sex, size, body conformation, exercise, housing, feeding, gastrointestinal diseases etc. Incomplete or incorrectly answered surveys were excluded from the study, which resulted in 545 analyzed surveys.

The result of the survey showed that the majority of the participating horses were middle-aged and warmblood horses, used for light work. More than 60 percent of the horses were geldings or stallions (58,5 percent geldings and three percent stallions), and only 38,5 percent were mares. Most horses were fed with haylage as forage, in combination with concentrate and/or supplement. Loose feces were seen in all horses that were fed wrapped forage, whereas most of the horses (60 percent) fed hay had normal feces. About the same number (60 percent) of respondents stated that their horse showed firmer feces when changing from wrapped forage to hay. Other factors that may be related to free fecal liquid are also discusses in the study, such as the importance of forage analysis, possible bacterial contamination of drinking water, gender predisposition, impact of type of paddock etc.

In addition to the survey, a clinical examination of five horses exhibiting free fecal fluid was performed. In this clinical study it was noted that three of the horses had somewhat increased bowel sounds and several of the horses had signs of free fecal liquid in their tail, hind legs and around the anal opening. Otherwise, cardiac and respiratory rate, body temperature and hydration were within normal reference values. The horses were considered clinically healthy, but the increased bowel sounds raised suspicion of increased intestinal motility.

From the result of both the large survey and the smaller clinical study, free fecal liquid appears to occur in horses of all ages and types, in horses used for different purposes, with different feeding and different management. The small amount previous research of the topic together with the design of the study, in particular the lack of a control group, makes it difficult to draw firm conclusions from the results of this study. The topic is scarcely researched, and more specific studies are needed to determine the causes and possible treatments for free fecal liquid.

Main title:Karaktärisering av hästar med fri fekal vätska – nutrition och skötsel
Authors:Ygland, Hanna
Supervisor:Müller, Cecilia and Nostell, Katarina
Examiner:Nostell, Katarina
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:60
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:diarré, grovfoder, häst, kraftfoder, mikrobflora, probiotika, stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9640
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9640
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2018 08:59
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics