Home About Browse Search
Svenska


Viksten, Frida, 2018. Ut och Lek! : ett idéförslag för Brännans förskolegård vid Norrlandskusten. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
25MB

Abstract

Examensarbetets syfte är att skapa ett idéförslag som visar hur en förskolegård längs Norrlandskusten kan gestaltas för att stimulera barns allsidiga utveckling och välbefinnande. Gestaltningen utgår från Brännans förskolegård i Skellefteå och ska vara ett inspirerande exempel på hur utomhusverksamheten kan förhålla sig till de klimatförutsättningar som råder i kommunen. Utformningen ska samtidigt vara ändamålsenlig för den pedagogiska verksamhet som bedrivs. Förskola är det första steget i det svenska utbildningssystemet och ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Verksamheten ska främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och i skollagen.

Idag pågår en urbaniseringstrend över hela landet och likaså i Skellefteå kommun. Allt fler vill flytta in till staden och kraven på fler förskoleplatser ökar. För att möta behovet byggs ett antal nya förskolor inom kommunen. Skellefteå ligger längs Norrlandskusten och präglas av ett klimat med tydliga årstidsväxlingar. Detta kräver att gestaltning av förskolegårdar tar hänsyn och anpassas till de förutsättningar som råder.

För att besvara arbetets frågeställningar nyttjades flera olika arbetsmetoder. Skissande med papper och penna var arbetets främsta metod. I övrigt användes sökande av inspiration och teori, platsbesök, inventering, analys, gestaltningsprogram och en skissprocess som innefattade flera arbetsmoment.

Arbetets teoretiska utgångspunkter kommer från olika kunskapsområden. Dessa behandlade bland annat varför barn mår bra av att leka i gröna miljöer, hur fysisk aktivitet i unga år påverkar människan positivt och att barn naturligt söker sig till riskfyllda lekar. Till arbetets utgångspunkter hör även aktuella planeringsverktyg och styrdokument som finns i Sverige idag. Dessa dokument kan sorteras under nationell, kommunal och lokal nivå och finns till för att underlätta skapandet av ändamålsenliga förskolegårdar. Dokumenten hjälper bland annat beslutsfattare, beställare, landskapsarkitekter och rektorer att ta bättre beslut vid ny- och ombyggnationer.

Genom skissprocessen skapades förslaget ”Ut och lek!” som exemplifierar hur en förskolegård belägen vid Norrlandskusten kan gestaltas för att stimulera till utveckling och välbefinnande samt vara ändamålsenlig för den verksamhets som bedrivs inom förskola. Gestaltningsförslaget visar hur gården skulle kunna se ut samt brukas och är en inspirationskälla som riktar sig till landskapsarkitekter, kommunala tjänstepersoner, verksamma inom barnomsorg och förvaltare av barns utemiljöer. Förslaget riktar sig främst till personer i Västerbotten, men kan också användas vid likartade projekt i kommuner med liknande klimat och förutsättningar. Slutligen förs en diskussion om förslagets för- och nackdelar utifrån arbetets teoretiska utgångspunkter och inspiration och arbetets metoder.

,

The purpose of this master thesis is to create an idea proposal which shows how a preschool yard along the northeast coast of Sweden can be designed to stimulate children’s versatile development and well-being. The design is based on Brännans preschool in Skellefteå and should work as an inspiring example of how outdoor activities can relate to the existing climate conditions in the municipality. At the same time, the design should be appropriate for the educational activity that is being conducted in preschools. In Sweden preschool is seen as the first step to the Swedish education system and should lay the foundation for life-long learning. The activity will promote children’s learning based on the goals and guidelines set out in the preschool curriculum and the education act.

As in the rest of Sweden, an urbanization trend is going on in Skellefteå, which means that more and more people want to move into the city. This demands an increased number of places in preschool. To meet the need, a number of new preschools are being built within the municipality, Brännan's preschool is one of them. Skellefteå is located along the northeast coast of Sweden and has a climate which varies a lot between the four seasons. This demands a design which is adapted to the given conditions.

A variety of methods were used to answer the research question. Sketching with paper and pencil was the main method during the work process. In addition, searching, for inspiration and theory, site visits, inventory, analysis, design program and a sketch process that included several moments were also used.

The master thesis theoretical starting point comes from different areas of knowledge. The theoretical starting points discuss, among other things, why children feel good when playing in green outdoor environments, how physical activity in young years affects people’s health positively and that children naturally seek risky play. To the theoretical point’s current planning tools and control documents available in Sweden today are also included. These documents can be sorted at national, municipal and local level and are available to facilitate the creation of appropriate preschool yards. The documents help decision makers, landscape architects and principals to make better decisions when building or rebuilding preschools.

Through the design process I created the proposal Ut och lek! (Get out and play!). The design proposal exemplifies how a preschool yard located on the northeast coast of Sweden can be shaped to stimulate development and well-being, and at the same time be appropriate for the activities carried out in preschool. The proposal shows how the outdoor environment could be used and works as a source of inspiration aimed at landscape architects, municipal service personnel, child care services and managers of children’s outdoor environments. The proposal is primarily aimed to people in Västerbotten, but can also be used for similar projects in municipalities with similar climate and conditions. Finally, the proposals advantages and disadvantages are discussed.

Main title:Ut och Lek!
Subtitle:ett idéförslag för Brännans förskolegård vid Norrlandskusten
Authors:Viksten, Frida
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Paget, Susan and Robling, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:förskolegård, förskola, lek, barns utomhusmiljö, gestaltningsförslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9601
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9601
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2018 11:13
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page