Home About Browse Search
Svenska


Funemo, Elin, 2018. Landskapsarkitektens roll i medborgardialoger i planeringsprocesser : en studie av problem och möjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
529kB

Abstract

Planeringsprocesser som omfattar projekt med omgestaltning eller exploatering påverkar medborgare eftersom det kan drabba deras vardag. Dialoger mellan aktörer, planerare och medborgare är viktigt i samhällsplanering för att få ett bra och fungerande samhälle. Syftet med detta kandidatarbete var att få kunskap och förståelse kring hur landskapsarkitekter är delaktiga i planeringsprocesser sett till hur invånares rätt till delaktighet hanteras i medborgardialoger. Metoden för detta kandidatarbete gjordes i form av en litteraturstudie samt intervjustudie med planarkitekter. Metoderna genomfördes med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Resultatet visar att landskapsarkitekter deltar i planeringsprocessens olika skeden beroende på arbetssituation och arbetar med medborgardialoger. Landskapsarkitekter kan även genomföra medborgardialoger i samråd men hanterar också synpunkter som medborgare har. Det kan genomföras genom att landskapsarkitekten sammanställer de synpunkter som ges under, till exempel, en medborgardialog. Landskapsarkitekter påverkar dialoger men det är en svår process att handskas med eftersom alla parter bör beaktas och att det inte alltid går att tillmötesgå alla. Den vetskap som resultatet gav visar att det inte enbart är medborgare som drabbas när projekt ska planeras. Eftersom medborgare kan känna upprördhet över dessa situationer kan stämningen bli hätsk att det även drabbar planerare. Planeraren som ska representera både sin aktör och ha förståelse för medborgarnas anseende kan känna sig beklämd. Det är också viktigt att ha i åtanke att planeraren även måste representera framtida brukare och tänka på allmännytta. Den press som uppstår i samhällsplanering är viktig att känna till när detta kommer att hanteras i arbetslivet för landskapsarkitekten som planerare.

,

Planning processes involving transformation or exploitation projects affect citizens because it may affect their everyday lives. Dialogues between actors, planners and citizens are important in social planning in order to have a good and functioning society. The purpose of this candidate job was to gain knowledge and understanding of how landscape architects are involved in planning processes as regards how citizens' right to participation is handled in civilian dialogues. The method for this candidate's work was done in the form of a literature study and interviews with planning architects. The methods were conducted on a qualitatively approach. The result shows that landscape architects participate in the different stages of the planning process depending on the work situation and work with civilian dialogues. Landscape Architects can also conduct civilian dialogues in consultation but also handles views that citizens have. This can be handled by the landscape architect compiling the views given, for example, a civil dialogue. Landscape architects affect dialogues, but it is a difficult process to deal with because all parties should be considered and that it is not always possible to accommodate all. The knowledge that gave the results shows that it is not only citizens who are affected when projects are planned. Because citizens may feel upset about these situations, the atmosphere may become harsh that it also affects planners. The planner who will represent both his actor and an understanding of the citizens' reputation may feel oppressed. It is also important to keep in mind that the planner must also represent future users and think about the public. The pressure that arises in social planning is important to know when this will be handled in the workplace of the landscape architect as a planner.

Main title:Landskapsarkitektens roll i medborgardialoger i planeringsprocesser
Subtitle:en studie av problem och möjligheter
Authors:Funemo, Elin
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitekter, medborgardialoger, medborgarinflytande, planeringsprocesser, samråd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9548
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9548
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2018 11:35
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics