Home About Browse Search
Svenska


Thomasdotter, Fredrika and Payne, Helena, 2018. Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Vatten är ständigt närvarande både som resurs och problematik. Dagvatten definieras som allt ytligt regn- och smältvatten, och är något som förväntas öka volymmässigt med klimatförändringarna. Städernas expansion och den medföljande bebyggelsen av mark och brist på kvarvarande yta skapar en situation där dagvattenhanteringen flyttar in i parkerna. Utbygganden av Ulleråker i Uppsala är ett exempel på en situation där en stadsdelspark också rymmer en stor del av stadsdelens dagvattenhantering. På grund av Ulleråkers läge på Uppsalaåsen, en vattentäkt som också har genomsläpplig mark och därför är ett högriskområde för föroreningar och läckage, så ska vattnet ledas vidare för rening till ett område mellan åsen och Fyrisån. Eftersom Fyrisån förser Mälaren med vatten, och Mälaren i sin tur Stockholm med dricksvatten, så måste reningsgraden vara tillfredsställande i området.

Syftet med arbetet är att göra ett gestaltningsförslag av en park i Ulleråker som kombinerar öppna dagvattenlösningar och rekreationsmöjligheter, och där vattnet visas för allmänheten.

Följande frågeställningar utgör grunden för arbetet:
• Hur kan en rekreativ park utformas tillsammans med dagvattenhantering i Hospitalets park i Ulleråker?
• Vilka dagvattenhanteringsmetoder är lämpliga på platsen?
• Vilket växtmaterial kan användas utifrån platsens förutsättningar, markförhållanden, klimat samt växternas reningsförmåga och estetiska uttryck?

Metoden vilade både på analys av litteratur och en gestaltningsprocess som illustreras i bild i metodkapitlet och diskuteras i text.

Uppsala kommun planerar en park med dagvattenanläggning i anslutning till det gamla Hospitalet i Ulleråker. Området är intressant ur historisk synvinkel för Uppsala och mentalsjukvården. Läget för den planerade parken längs Å-stråket är också strategiskt för staden. Grundvattenytan var nära marknivån på flera ställen i parken, vilket försvårar konstruktion och schakt, men den djupa lerjorden på platsen gjorde platsen till ett lågriskområde för föroreningar. Tre metoder för öppen dagvattenhantering var relevanta för Hospitalparken: Svackdiken, dagvattendammar och våtmark. Metoderna kompletterar varandra så att största möjliga bredd av ämnen kan renas. Filtervallar och växtlighet förbättrar reningen i anläggningarna.

Parker är viktiga i städer eftersom de bidrar till vila och återhämtning samtidigt som de stimulerar hjärnan hos människor på ett sätt som inte tröttar ut. Det är viktigt att skapa olika miljöer i parker eftersom människors behov är olika. Skötsel och struktur är också viktigt för trivsel. I gestaltningen, som fick namnet Visa vattnet! var det viktigt att visa och integrera dagvattenmetoderna i sitt parksammanhang utan att reningsfunktionen blev lidande. Valet att göra en damm och ett svackdike som båda har omvända filtervallar och våtmarksväxtlighet motiverades av detta.

Gestaltningsförslaget redovisas i formatet A1.

,

Water is all around us every day. It is both a necessity for survival, and a vital planning consideration in the urban environment. Stormwater, here occasionally referred to as urban runoff, is defined as all water, including rain and meltwater that is found on the ground. In light of climate change and the urbanization of the human environment, new challenges concerning water management and space have emerged. The increasing volume and intensity of rainfall on expanding urban land has rendered previous methods of stormwater management – mostly drains and pipes underground- insufficient for the task of preventing flooding. While new methods of surface management of stormwater have emerged, the task of implementation is complicated by a scarcity of urban land for human recreational needs and water management. An example of urban densification that provides challenges for meeting simultaneously human recreational needs, and space for managing urban runoff, is the planned residential development of Ulleråker, a part of the Swedish city of Uppsala that has historically housed the mental care facilities of the city. The street runoff from the new development will be diverted from the area, situated in a high-risk location over a porous aquifer, to a lower risk area downhill by the river. The river, Fyrisån, will be the recipient of the stormwater, which means it needs cleaning in transit. Fyrisån, in turn, supplies the lake Mälaren, another source of drinking water.

This master’s thesis aims at creating a proposal for a stormwater facility in a park setting that will receive and clean much of the polluted runoff from the newly developed Ulleråker, while also provide an integrated and educational feature in a city park. The task includes choosing the functionally appropriate method of stormwater treatment for the setting, deciding on the right size and shape for optimal cleaning, as well as finding a way of making it a recreational asset to a public park.

The questions that will be the focus of this thesis are:
• How can a park be designed to combine open stormwater management and recreational use on the site known as Hospitalets park in Ulleråker, Sweden?
• Which stormwater treatment options are appropriate for the site?
• What kind of vegetation can be used in the stormwater treatment facility, allowing for soil type, local climate, water purifying properties and aesthetics?

The application of literary sources to the problem, and a design process relying on sketching were the two methods used.

The city of Uppsala plans for a combined park and stormwater management facility in the vicinity of the old mental hospital in Ulleråker. The area is interesting because of its contribution to Swedish medical history and to the history of the city. The site lies strategically along a popular riverside walk that runs through the city. Construction on site is difficult because of the high groundwater level. The clay rich soil, conversely, protects the groundwater by being less permeable for pollutants. Swales, sedimentation basins, and constructed wetlands are relevant for this project. These methods complement each other in cleaning the wide variety of pollutants found in stormwater.

Studies show how important the park environment is for rest and recovery from stress and illness. The variety of plants and texture found in parks provides humans with good stimulus, as opposed to the city. A variety of spaces for different needs, visible management, and a clear structure further improve parks. The concept –Show the water- aims at integrating and making stormwater visible, while meeting the need for efficient water treatment. These factors converged into the design of a park with the focus on the presence of water.

The design proposal is included and is shown in seven A1 posters.

Main title:Visa vattnet!
Subtitle:gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker
Authors:Thomasdotter, Fredrika and Payne, Helena
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Johansson, Lars and Rabenius, Gudrun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:dagvattenhantering, öppen dagvattenhantering, dagvattendesign, försedimentationsdamm, svackdike, Hospitalparken, Ulleråker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9671
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9671
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Sep 2018 06:50
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics