Home About Browse Search
Svenska


Somby, Sanna, 2018. Skolgårdens pusselbitar : ett gestaltningsförslag inspirerat av högstadieelevers önskemål. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Studier visar att barns utomhusvistelse har minskat de senaste åren. Boverket vill uppmana till att ta vara på barns önskemål och kunskap när det gäller stadsutveckling då det kan öka möjligheterna till en god uppväxtmiljö. De menar att välplanerade utomhusytor för lek och aktiviteter bidrar till att barnen och ungdomarna använder dem mer, vilket leder till att fler vistas utomhus. Högstadieelever vistas allt mindre på skolgård, detta menar jag kan bero på frånvaron av en attraktiv skolgård, att skolgårdsytor minskar eller ibland total avsaknad av utemiljö att vistas på. Det är dessutom svårt att hitta studier och bra verkliga exempel gällande utformning och gestaltning av högstadieskolgårdar.

Utifrån den här bakgrunden har jag som syfte att undersöka hur en högstadieskolgård kan gestaltas med utgångspunkt i elevernas önskemål. Med fokus på frågan: Hur kan atriumgårdarna på skolan Silvertärnan gestaltas till en varierad och attraktiv skolgård med hjälp av högstadieelevernas önskemål?

Min metod har inneburit litteraturgenomgång, studiebesök samt workshops med elevdialog. Det färdiga gestaltningsförslaget innefattar sex atriumgårdar med olika karaktär och funktioner, som tillsammans bildar en skolgård.

Skolgården består av: spelplanen – med möjlighet till dans och bollsport, studierummet – möjligheter till studieplatser och studiero, lugna gården - en plats för återhämtning, grupprummet - ett studierum för både elever och lärare, trädgårdscaféet - en plats till för stillsamma aktiviteter och samvaro samt klättercentret – med möjlighet till fysisk aktivitet.

Förslaget redovisades för de elever som närvarade på workshopen. Deras kommentarer var främst positiva men ändringsförslag gavs, exempelvis önskades fler sportytor och tak.

Förslaget redovisades även för arkitektkontoret som är ansvariga för projekteringen av Silvertärnan. Helheten av förslaget uppskattades, och elevernas önskemål fann de av intresse.

En intressant insikt var hur relevant workshopmomentet blev när de påvisade att eleverna var intresserade att vistas utomhus, bara man skapade möjligheter. Elevernas tankar och önskemål utvecklade mitt gestaltningsförslag eftersom jag fick större kunskap om vad som efterfrågades av högstadieelever. Det var enkelt att samarbeta med eleverna som var mycket engagerade. Utöver detta var det svårt att arbeta med skolor och det tog lång tid eftersom processen var oväntat tidskrävande. Det fanns olika åsikter mellan eleverna, arkitektkontoret och mig som landskapsarkitekt, gällande utformningen och aktiviteter till skolgården. Vilket enligt mig visar på att vi hade behövt dela med oss av våra kunskaper och åsikter i början av projekt för att få ett bättre resultat. Utifrån detta vill jag betona att det är viktigt att diskutera med elever, men också att ha med oss landskapsarkitekter i projekten, som förstår förutsättningarna för utemiljön.

,

Studies show that children's outdoor stay has decreased in recent years. Boverket urge to make use of children's wishes and knowledge regarding urban development, to increase the opportunities for a good growing environment for them. They mention that well-planned outdoor areas for play and activities contribute children and young people to use them more, which means more people are staying outside.

Secondary school pupils are staying less at schoolyard, I think that may be due to the absence of an attractive school, that schoolyard areas are decreasing and sometimes there is no outdoor environment at all. It is also difficult to find studies and good real-world examples regarding the design of secondary schoolyards.

Therefore, based on this background my objective was investigate how a schoolyard of a secondary school can be designed based on pupils’ requests. Focusing on the issue: How can the atrium yard at Silvertärnan secondary school be redesigned into a varied and attractive schoolyard using input from its pupils?

My method has included a literary study, visits at other schools and workshops with a dialoge with the pupils.

The schoolyard design comprises six different atrium yards with different characteristics and functions that together form the schoolyard. The schoolyard consists of: the game plan – with the opportunity to dance and ball sports, the study park – opportunities to study outdoors in rest, the calm yard - a place for recovery, the group room - is a study room for both pupils and teachers, the garden café – a place for relaxing activities and socializing, the climbing center - with the opportunity of physical activity.

The proposal was presented to the students who attended the workshop. Their comments were generally positive, but suggestions for improvement were given, for example more sports areas and ceilings were requested.

The proposal was presented for the team at the architecture firm responsible for redesigning the schoolyard. The whole of the proposal was appreciated, and they found the pupil's wishes of great interest.

An interesting insight was how relevant the workshop part was when it showed that the students were interested in staying outdoors, if opportunities were created. The thoughts and wishes of the secondary school pupils improved my design proposal since I gained more knowledge of what is being demanded. It was easy to work with the pupils, they were very engaged. A major difficulty that arose was working with different schools, this process was unexpectedly time-consuming. There were differences in opinions between the pupils, me and the architect office about how the design and activities in the school yard were to be shaped. Which, according to me, shows that we have to share our knowledge and opinions at the start of projects to get better results. Based on this, I want to emphasize that it is important to discuss with pupils, but also to bring landscape architects to the projects, who understand the conditions for the outside environment.

Main title:Skolgårdens pusselbitar
Subtitle:ett gestaltningsförslag inspirerat av högstadieelevers önskemål
Authors:Somby, Sanna
Supervisor:Paget, Susan
Examiner:Nordin, Kerstin and Robling, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Högstadieelever, Skolgård, Atriumgård, Gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9476
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9476
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2018 08:28
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page