Home About Browse Search
Svenska


Bernö, Hanna and Kankainen, Hanna, 2017. Utbildningens makt över framtida inställningar till jämställdhet : en studie om hur normkritik implementeras i undervisningen på Jägmästarprogrammet vid SLU. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I underlagsrapporterna till Nationella Skogsprogrammet framgår det att Sverige har höga ambitioner för framtiden inom jämställdhet i skogssektorn. Fokus har länge legat på att rekrytera fler kvinnor till branschen för att få en så bred kompetens som möjligt och därmed öka branschens konkurrenskraft. Trots dessa kraftansträngningar finns det uppgifter om att en stor andel kvinnor som utbildar sig för att verka i skogssektorn lämnar branschen efter avslutad utbildning.Den högsta skogliga utbildningen i Sverige går under namnet jägmästarprogrammet och ges av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Umeå. Här lär sig studenterna bland annat de normer som kommer att gälla på deras framtida arbetsplatser. Därmed är det även här som studenterna borde lära sig om vikten av jämställdhet och likabehandling. En uppfattning som få personer skulle motsätta sig men hur dessa viktiga moment vävs in i undervisningen är hittills outforskat.

För att undersöka hur jämställdhet idag implementeras på jägmästarprogrammet intervjuades sex kursansvariga på programmet. Materialet från intervjuerna tillsammans med en sammanställning av strukturerade diskurser som fördes på jämställdhetskonferensen “Skoglig kompetens och jämställd utbildning” utgjorde arbetets resultat. Det framkom att de kursansvariga är medvetna om sin makt att styra sina kursers upplägg men däremot inte om det inflytande de kan ha i sina roller som förebilder för studenterna. Dessutom upptäcktes det att det finns en vilja från kursansvariga att genom aktiva åtgärder förebygga exkluderande normer inom skogssektorn men att det saknas kunskap och stöd från SLU för att den kursansvarige på egen hand ska kunna förverkliga detta. Implementeringen av jämställdhet på jägmästarprogrammet är därmed bristfällig i dagsläget.

,

The National Forest Programme shows that Sweden has high ambitions when it comes to future equality in the forest sector. For a long time, the main aim has been to recruit more women to the field, to achieve as broad expertise as possible and thus increase the industry’s competitiveness. Despite this effort, there is evidence that a great share of the women who are studying to work in the forest sector leave said sector after graduation.

The highest forestry programme is the Forester Science programme which is given at SLU (Swedish University of Agricultural Sciences). This is where the students are taught, among other things, the norms that will apply in their future workplaces. Thus, this is also where the students should learn the importance of gender equality and equal treatment. A statement not many would disagree with, but how this is implemented in the education is still unknown.

To be able to visualize how gender equality is implemented at the Forester Science programme, six of its course managers were interviewed. This, together with a compilation of views from a equality conference, provided the results for the report. It was revealed that the course managers are aware of their power to control the structure of their courses but not of the influence they might have as role models for the students.

Furthermore, it was discovered that the course managers are willing to prevent excluding norms by taking proactive measures but that they lack knowledge and support from SLU to be able to realise this will. This implementation of gender equality at the Forester Science programme is therefore insufficient.

Main title:Utbildningens makt över framtida inställningar till jämställdhet
Subtitle:en studie om hur normkritik implementeras i undervisningen på Jägmästarprogrammet vid SLU
Authors:Bernö, Hanna and Kankainen, Hanna
Supervisor:Lidestav, Gun
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2017:6
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Sveriges lantbruksuniversitet, normer, skoglig kompetens, ojämställdhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9357
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9357
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2018 12:48
Metadata Last Modified:04 Jun 2018 12:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics