Home About Browse Search
Svenska


Olovsson, Kristin, 2017. Fallstudie av paketeringen vid Annebergs sågverk. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
795kB

Abstract

Derome AB:s sågverk i Anneberg sågar endast furu. Justerverket och paketeringen hanterar det virke från sågen som inte ska vidare till hyvleriet. I justerverket sker klassning och den slutliga kapningen av alla plankor och brädor, för att sedan paketeras och levereras till kund. Det är stora värden som hanteras och så högt utbyte som möjligt eftersträvas. Inga större investeringar har gjorts i justerverket under en tid och syftet med det här arbetet är att undersöka vad det finns för förbättringspotential, samt hur mycket kostnaderna skulle kunna minskas. För att avgränsa studien valdes det att fokusera på paketeringen, som är den sista delen i justerverket. Det är många olika dimensioner som paketeras, flera är lik varandra, ett urval genomfördes av alla dimensioner som hanteras. Vidare kan resultatet approximeras på flera av de dimensioner som inte undersöktes.

Studien har utförts som en fallstudie med besök vid paketeringen, där observation, intervjuer och en tidsstudie utfördes under tre dagar. Av Derome erhölls data i form av kostnader för förbrukningsmaterial, löner och anläggningen, samt paketstorlekar och specifikationer över antalet bitar i varje paket. Tidsstudien och de data insamlade på plats gav en god bild av mängden produktionsstopp och vad som orsakar dem. Den uppmätta tiden stillestånd beräknades till en kostnad.

De klenare dimensionerna bringade flest produktionsstopp under de paketeringar tidsstudien utfördes och ansågs sänka produktiviteten mest. Intervjuerna och observationen gav likartade bilder av paketeringen. Förutom de klena dimensionerna ansågs krångel med säkerhetsanordningarna störa flödet vid paketeringen. Möjliga åtgärder, samt hur rimliga de var diskuterades.

,

Derome AB´s sawmill in Anneberg is only sawing lumber of pine. The trimming saw and the packaging are managing the lumber from the saw, which won’t go to the planning mill. In the trimming saw every plank and board are classify and sawn in their final length, then packaged and sent to the customer. It is big values managed, so as high yield as possible is pursued. No bigger investments has been made for a while and the purpose with this study is to investigate what potential for improvement that exists and how much it would reduce the costs. To delimit the study it was decided to focus on the packaging, which is the last part in the trimming saw. It is a lot of different dimensions which is packed, many is similar to each other, so a selection was made out of all managed dimensions. Further on the result can be approximate to several of the dimensions which wasn´t studied.

The study has been made as a case study involving a visit by the packaging, were observation, interviews and a time study was performed during three days. By Derome data was obtained, it was costs for consumables, salaries and the building, as well as sizes of the wood packages and specifications of the number of units in each package. The time study and the data collected on site gave a good picture of the amount of stop in the production line and what the reason behind them were. The measured downtime were calculated to a cost.

The weaker dimensions caused most downtime in the packaging during the time study and was considered to decrease the productivity the most. The interviews and the observation gave similar pictures of the packaging. Besides the thin dimensions was hassle with the safety construction considered to interrupt the run in the packaging. Possible measures and how reasonable they were was discussed.

Main title:Fallstudie av paketeringen vid Annebergs sågverk
Authors:Olovsson, Kristin
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:21
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:paketering,, produktionsstopp, plastförbrukning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9350
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9350
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of forest products
Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2018 11:14
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 12:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics