Home About Browse Search
Svenska


Winter, Simon and Sjölund, Jonas, 2017. Skogspolitisk kommunikation - från Skogsstyrelsen till enskilda privata skogsägare. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
914kB

Abstract

Skogen har många olika nyttigheter och åsikterna om hur skogen ska brukas är många, detta gör skogen till en politisk fråga. Skogsstyrelsen är den myn-dighet som ansvarar för att skogspolitiken efterlevs och skogsvårdslagen re-glerar hur Sveriges skogar ska skötas. Eftersom skogsvårdslagen är en mini-milag och hälften av all skog ägs av privata skogsägare, är Skogsstyrelsens kommunikation av skogspolitiken till de privata skogsägarna viktig för att uppnå de skogspolitiska målen. Genom att göra en innehållsanalys av tid-ningen Skogseko, som är en stor kommunikationskanal för Skogsstyrelsen, analyseras centrala begrepp kopplade till de två skogspolitiska målen, pro-duktion och miljö. För att avgöra om Skogsstyrelsens kommunikation är an-passad till skogsägaren, görs även en litteraturstudie på de enskilda privata skogsägarnas kunskap om skogsbruk. Resultatet från innehållsanalysen vi-sar att skogsstyrelsen kommunicerar båda målen och att en del av begreppen beskrivs i tidningen. Resultatet från litteraturstudien indikerar att privata en-skilda skogsägare har mindre kunskap om begrepp kopplade till miljömålet än produktionsmålet. Med stöd av teorier från kommunikationsvetenskapen diskuteras om Skogsstyrelsens kommunikation är anpassad till de enskilda privata skogsägarna.

,

The forest has many different utilities and the views about how forest will be managed are many, this makes forestry a political issue. The Swedish Forest Agency is the authority responsible for forestry policy and the For-estry Act regulates how the Swedish forests are managed. Because the For-estry Act is a framework and half of all forest are owned by non-industrial private forest owners, the communication of forest policy to non-industrial private forest owners is important to achieve the goals of forest policy. By doing a content analysis of the newspaper Skogseko, which is a major com-munication channel for the Swedish Forest Agency, key concepts related to the two forest policy goals, production and environment were analyzed. To determine if the Swedish Forest Agency communication is adapted to the non-industrial private forest owner’s knowledge about forestry, a literature study within this subject were done. The results of content analysis show that the Swedish Forest Agency communicates both cases and some of the key concepts are described in the paper. The results of the literature study indicate that non-industrial private forest owners have less knowledge of concepts related to the environmental goal than the production goal. With the support of theories of communication sciences, it is discussed if the communication from Swedish Forest Agency is adapted to the non-indus-trial private forest owners.

Main title:Skogspolitisk kommunikation - från Skogsstyrelsen till enskilda privata skogsägare
Authors:Winter, Simon and Sjölund, Jonas
Supervisor:Lidestav, Gun
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:14
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:Produktionsmål,, miljömål, Skogseko, kunskap, målgrupp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9348
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9348
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2018 11:30
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 12:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics