Home About Browse Search
Svenska


Lilja, Jonatan, 2018. Beståndsutveckling efter krankorridorgallring i unga täta bestånd. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
381kB

Abstract

Studien är en uppföljning av beståndsutvecklingen, fyra år efter ut-läggning, i en försöksserie där krankorridorgallring (KKG) jämförs med konventionell röjning/gallring i unga täta bestånd. Röjning och KKG jämförs i yngre och lägre bestånd (medel/dominerande höjd 4/9 m) medan höggallring med KKG jämförs med konventionell selektiv gallring och låggallring med KKG i äldre och högre bestånd (me-del/dominerande höjd 5/10 m). Försöken lades ut i tre områden, ett i norra Sverige, ett i mellersta Sverige och ett i södra Sverige. Denna studie är en första revision av försöken. I 4/9-bestånden var medels-tamsvolym, brösthöjdsdiameter och medelhöjd signifikant något lägre efter KKG jämfört med röjning, främst beroende på att fler stammar, speciellt i lägre storleksklasser, lämnas efter KKG. Inga övriga träd-variabler visade på signifikanta skillnader mellan olika försöksled i de analyserade beståndstyperna. Inte heller förekomsten av skador skiljde sig signifikant mellan behandlingarna. Skador var vanligare i de lägre diameterklasserna och den vanligaste förekommande skade-typen var toppbrott. Med Heureka analyserades utfall av virke och ekonomi under en omloppstid, fram till och med första åtgärd samt senare. Analysen visade att KKG, i jämförelse med konventionell röj-ning, kan ge ett tydligt positivt netto och nuvärde direkt i samband med åtgärden. Vid jämförelse för en omloppstid är skillnaderna i eko-nomi relativt små mellan de olika jämförda alternativen. Olika typer av KKG-metodik gav dock högst nuvärde vid den av Sveaskog valda räntenivån (2,59 %) oavsett försökslokal. Den ekonomiska fördelen för KKG jämfört med konventionell röjning, direkt när åtgärden görs, kan fungera som en motivation för skogsägare att bli mer aktiva i sin skogsskötsel.

,

The study is a follow-up of stand development, after four years, in a field trial series in which boom-corridor thinning (BCT) is compared with conventional pre-commercial thinning (PCT)/thinning in young dense stands. PCT and BCT are compared in younger stands (aver-age/dominant height 4/9 m), while high thinning with BCT is com-pared with conventional selective thinning and low thinning with KKG in older stands (average/dominant height 5/10 m). The trials were laid out in three areas, one in northern Sweden, one in central Sweden and one in southern Sweden. Current study were carried out after four years and is an initial audit of the trials. In 4/9 stands, mean stem volume, diameter in breast height and mean height were signifi-cantly somewhat lower after BCT compared to PCT, mainly because more stems, especially in lower diameter classes, were left after BCT. No other tree variable showed significant differences between differ-ent treatments in the analyzed stands. Neither did the occurrence of damage differ significantly between treatments. Damages were more common in the lower diameter classes, and the most common type was stem break. With Heureka the outcome of timber and economics were analyzed during one rotation period, up to and including the first measure and later on. The analysis showed that, compared to conven-tional PCT, BCT can provide a clearly positive net income and net present value directly in connection with the operation. In comparison for one rotation period, the differences in economics are relatively small between the various compared alternatives. However, different types of BCT methods gave the highest net present value at the cho-sen interest rate (2.59%; cf. Sveaskog) regardless of the trial location. The economic advantage of BCT compared with conventional PCT, immediately when the measure is taken, can serve as a motivation for forest owners to become more active in their forest management.

Main title:Beståndsutveckling efter krankorridorgallring i unga täta bestånd
Authors:Lilja, Jonatan
Supervisor:Bergsten, Urban and Mattsson, Stefan
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2018:1
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:biomassa, skogsskötsel, röjning, skador, Heureka, nuvärde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9305
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9305
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2018 07:30
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics