Home About Browse Search
Svenska


Wallstedt, Maria, 2018. Att göra plats : för tjejers delaktighet och inflytande i utvecklingen av en jämställd aktivitetspark. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Detta arbete syftar till att utveckla och pröva en delaktighetsprocess utifrån ett genusperspektiv för att stärka tjejers delaktighet och inflytande i skapandet av en offentlig aktivitetspark i Gottsunda i Uppsala.

Jämställdhet är en central aspekt av samhällsplaneringen och är en förutsättning och viktig grundpelare för social hållbarhet.
Det finns idag en problematik med att jämställdhet inom fysisk planering i Sverige beskrivs som viktigt men samtidigt svårt att omsätta i praktiken. För att uppnå jämställdhet krävs att ett genusperspektiv integreras i planeringsprocessen, för att synliggöra bakomliggande maktstrukturer och hur dessa påverkar olika människor. De offentliga rummen som landskapsarkitekter planerar och gestaltar är inte jämställda. Om de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska nås måste tjejer få större utrymme i stadsplaneringen. Genom delaktighetsprocesser i skapandet av offentliga rum kan tjejer få inflytande och påverka en plats utformning vilket kan främja en jämställd planering och användning av offentliga miljöer.

I Gottsunda i Uppsala planeras en omfattande stadsbyggnad med starkt fokus på social hållbarhet. Lina Sandells park ligger centralt i Gottsunda och är ett pilotprojekt för Uppsala kommun med fokus på jämställdhet och delaktighet genom hela planeringsprocessen. I samarbete med Uppsala kommun arbetade jag med att stärka tjejers, på den intilliggande KFUM Gottsunda fritidsgård/fritidsklubb, delaktighet i utvecklingen av Lina Sandells park. Resultatet är en delaktighetsprocess i tre steg som presenteras i detta arbete.

Examensarbetet tar utgångpunkt i projektet med Lina Sandells park och dess förutsättningar. Genom platsbesök och platsanalys fick jag ökad förståelse för parken och dess närområde. Med grund i teori och genom analys av tre referensprojekt fick jag inspiration och riktlinjer för det fortsatta arbetet med utformningen av delaktighetsprocessen.

I uppsatsen presenteras de tre stegen i processen utifrån faserna planera, agera, observera och reflektera. De olika faserna beskriver den övergripande metoden för arbetet, aktionsforskning. Det innebär att jag testade olika beprövade metoder och nya tillvägagångssätt för att nå delaktighet med målgruppen och följde varje steg genom observation som sedan blev föremål för reflektion och diskussion.

Utifrån delaktighetsprocessen kom jag fram till olika slutsatser om delaktighet och identifierade även svårigheter med delaktighetsarbetet. Arbetet är ett exempel på hur en delaktighetsprocess kan utformas för att ge tjejer utrymme i ett specifikt stadsutvecklingsprojekt. Det bidrar på så sätt med erfarenhet, lärdomar och underlag inför Uppsala kommuns fortsatta arbete med att verka för ökad jämställdhet och stärka underrepresenterade gruppers förutsättningar till deltagande.

,

The purpose of this thesis is to develop and test a participation process based on a gender perspective, to strengthen girls’ participation and influence in the design of a public activity park in Gottsunda in Uppsala.

Gender equality is a key aspect of social planning and is a prerequisite to and an important pillar of social sustainability. Today there is a problem that equality in spatial planning in Sweden is described as important but at the same time difficult to translate into practice. To achieve gender equality a gender perspective must be integrated into the planning process, in order to visualize underlying power structures and how these affect different people. The public spaces that landscape architects plan and design are not equal. If the global sustainability goals of Agenda 2030 are to be reached, girls must get more space in urban planning. Through participation processes in the creation of public spaces, girls can get an opportunity to influence a site design which can contribute to gender equality in both the planning and use of public spaces.

In the urban district Gottsunda in Uppsala, an extensive urban development with a strong focus on social sustainability is planned. Lina Sandell's park is centrally located in Gottsunda and is a pilot project for Uppsala municipality focusing on gender equality and participation throughout the planning process. In cooperation with Uppsala municipality, I worked to strengthen girls, at the adjacent KFUM Gottsunda youth center, participation in the development of Lina Sandell's park. The result is a three-step participation process presented in this work.

The thesis is based on the project with Lina Sandell's park and its conditions. During site visits and through site analysis, I gained greater understanding of the park and its surroundings. Through analysis of three reference projects, I received inspiration and guidelines for the continued work on the design of the participation process.

The essay presents the three steps in the process based on the phases plan, act, observe and reflect. The different phases describe the main method and overall strategy for the participatory process, action research. This means that I used various already proven methods and tested new approaches to reach participation with the target group, and followed each step through observation which was then subjected to reflection and discussion.

The result of the participation process indicates several aspects that are important for achieving participation and difficulties in reaching participation and creating a commitment with the target group. The result of the process shows an example of how a participation process can be designed to increase girls’ prerequisites for participation and influence in the creation of a public environment. It thus helps with experience and support for Uppsala municipality's continued efforts to promote gender equality and strengthen the conditions of underrepresented groups for participation.

Main title:Att göra plats
Subtitle:för tjejers delaktighet och inflytande i utvecklingen av en jämställd aktivitetspark
Authors:Wallstedt, Maria
Supervisor:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Examiner:Tag-Eldeen, Zeinab and Dovlén, Sylvia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:delaktighetsprocess, genus, jämställdhet, landskapsarkitektur, samhällsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9202
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9202
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2018 10:11
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page