Home About Browse Search
Svenska


Jibbefors, Hanna, 2017. Mineraler till svenska får : vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

En effektiv och lönsam lammproduktion kräver en balanserad foderstat som täcker djurens behov av essentiella mineralämnen. Dagens utfodringsrekommendationer anses som svårtolkade och en sammanställning saknas. Studiens syfte var därmed att sammanställa och jämföra de dagliga rekommendationerna för att få en ökad förståelse för dess utformning. Detta för att underlätta för berörda parter som lammproducenter och rådgivare. Tidigare studier har visat att djurens behov av både makro- och mikromineraler varierar bland annat mellan raser och beroende av de övriga fodermedlen i foderstaten. Det påverkar även vilket produktionsstadie djuret befinner sig i. Utfodringsrekommendationer utgår från underhållsbehovet och sedan läggs tillägg på för åtgång till exempelvis dräktighet men även för förluster via träck, hud och urin. I beräkningen av de dagliga rekommendationerna är absorptionskoefficienten en faktor till variationerna, eftersom absorptionen av mineraler kan variera mellan individer. För de flesta mineralämnen är utfodringsrekommendationerna ett minimumvärde och därför kan utfodringen av mineralet vara något högre. Vissa mikromineraler exempelvis koppar, har ett litet intervall mellan rekommenderat dagligt intag och maximalt tolerabla intaget innan toxicitet, vilket innebär att det är viktigt att utfodra precis enligt utfodringsrekommendationerna för att undvika både brist och förgiftning.
En enkätstudie utfördes för att undersöka kunskapsnivån kring mineraler och de olika utfodringsstrategier av mineraler som förekommer. Studien visade att lammproducenterna anser sig ha kunskap om specifika mineraler, exempelvis om kalcium, fosfor, selen och koppar. Information om dessa mineraler är lätt att hitta och det visade sig att just dessa har stor kroppsreservoar hos fåren. Dock råder det kunskapsbrist om mineraler som har en liten kroppsreservoar, vilket exempelvis är magnesium och kobolt. Idag förlitar sig många lammproducenter på de inköpta kompletta mineraltillskotten, vilket har både för- och nackdelar. Olika sorters tillskott är anpassade till olika individer, därför krävs det en viss kunskap vid utfodring av mineraler. Felaktig utfodring av mineraler kan leda till sjukdomar och i värsta fall avlidna djur.
Vilken utfodringsstrategi lammproducenterna väljer beror bland annat på ekonomi, praktiska möjligheter och tidigare erfarenheter. Utifrån studien kan inte slutsatsen dras vilken utfodringsmetod som är den bästa, men den vanligaste strategin är utfodring med mineraltillskott i form av block eller baljor. Den näst vanligaste strategin är mineraler i granulatform som antingen utfodras separat i tråg eller strös över fodret. För att välja rätt utfodringsstrategi gäller det att se till kunskapen hos lammproducenten samt gårdens möjligheter. Alla utfodringsstrategier har för- och nackdelar och passar därmed olika bra in på olika gårdar, men viktigast är att lammproducenten känner sig säker och positiv till strategin. Slutsatsen av studien är att lammproducenterna efterfrågar information om de enskilda mineralämnena. Djurens behov av de enskilda mineralämnena och dess påverkan på djuret, de olika mineraltillskotten på marknaden och de olika utfodringsstrategierna som förekommer är kunskaper som är fördelaktiga att besitta för att bedriva en effektiv och hälsosam produktion. Lammproducenterna upplever att det finns ett behov av utförligare beskrivningar på produktförpackningar, större kursutbud eller mer lättillgänglig information på internet. De är intresserade och vill lära sig mer om ämnet, vilket bådar gott för den framtida lammproduktionen.

,

An efficient and profitable lamb production requires a balanced ration that covers the requirements of the essential minerals. Today's feeding recommendations are variable and difficult to interpret both for the advisers and the lamb producers. The purpose of the study and the survey was to compile and compare the daily recommendations and to get a better understanding of feedings strategies. Hopefully this will make it easier for both lamb producers and the advisers. Previous studies has shown that requirements of the minerals varies among different breeds, the other feedstuffs in the diet, but also in which production stage the animal is located. Feeding recommendations are based on the needs for maintenance and then add additions for for example pregnancy, but also endogenous losses and losses through the skin and the urine. In the calculation of the daily recommendations a major factor of the variations are the absorption coefficient that can vary between individuals. For some of the minerals the recommendations would be seen as a minimum value. For other minerals, for example copper, with a small interval between the requirements and the toxic level, it is best to feed according to the requirements to avoid both the risks for toxicity and deficiency.
A survey was conducted to investigate the level of knowledge about the minerals and the different feeding strategies. The study showed that the majority of the lamb producers estimate the knowledge of specific minerals, for example copper, calcium, selenium and phosphorus, as good. These minerals are easy to find information about and it proved to be the minerals that have big reservoirs in the sheep body. There is a lack of knowledge about the minerals that have a small body reservoir of sheep, for example magnesium and cobalt but even other micro minerals. Today, many lamb producers trust the complete commercial mineral supplements, which has both pros and cons. Different varieties of supplements are adapted to different individuals, therefore some knowledge about the feeding of minerals is required. Improper feeding of minerals can lead to diseases and, in the worst cases, dead animals.
What feeding strategy the lamb producers choose depends on many things, for example economy, practicality and previous experience on the farm. Based on the study there is impossible to determine which feeding strategy that is the best, but the most common strategy are feeding with mineral supplements in the form of blocks. The second most common strategy is the minerals in granular form either separately fed in troughs or sprinkled over feed. To choose the right feeding strategy it is important to ensure the knowledge on the farm and their opportunities. All feeding strategies have advantages and disadvantages, and thus all of them fit well at various farms, but most important is that the farmer feels confident and positive to the strategy. The conclusion of this study is that more knowledge about the individual minerals is needed to compose balanced diets. Welfare requirements of the individual minerals and their effect on the animal, the different mineral supplements on the market and the different feeding strategies that are used are skills that are advantageous to possess in order to conduct an efficient and healthy production. The lamb producers feel that they need more detailed descriptions on the product packaging, larger supply of courses and more accessible information on the internet. Lamb producers are interested and want to learn more about the subject which bodes well for future lamb production.

Main title:Mineraler till svenska får
Subtitle:vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?
Authors:Jibbefors, Hanna
Supervisor:Kronqvist, Cecilia and Nordström Källström, Helena and König, Ulrika and Strömne, Titti
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:615
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:enkät, kalcium, fosfor, magnesium, kalium, svavel, natrium, klor, jod, järn, mangan, kobolt, koppar, selen, zink, molybden, krom, bor, fluor, bolus, administrering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9225
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9225
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:05 Feb 2018 11:39
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics