Home About Browse Search
Svenska


Holm, Johanna, 2008. Optimalt ekologiskt : att gestalta praktfulla parker som kan skötas på ett hållbart sätt. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This is a graduate work at the Swedish University of Agricultural Sciences, The Department of Urban and Rural Development, Ultuna. The purpose of this paper has been to find out and describe principles for designing parks that offers good recreational and aesthetical values and require little amount of carbon dioxide emissions during their maintenance. The purpose has also been to see if it's possible to use city wastewater in some extent to assure the plants water supply and to find other means to make it less necessary to use purified water for watering.

Recently made studies as well as older ones show how important green areas are in dense city structures both from a health and a climate perspective. Trees and other plants adsorbs different forms of air pollution and can also lower the temperature in the surrounding area through their transpiration. This is important and can become even more so due to the expected rise in temperature that is caused by human inflicted climate change. Sometimes there's still questioning of green structure in cities, You sometimes feel that there's a need to defend it, especially in cities where there's a need for more housing.

In these cases the design of the green areas can play an important role. A park that is much used and appreciated can be more likely to be protected against threats of exploitation. Green areas in city centers are often smaller and maybe lacking the possibility to offer an experience of wilderness or solitude. Instead you can try to create other experiences like possibilities to see lush flowering, enjoyi the sun for a moment or play a while. The principles I have found through studies of literature and interviews and their aim is to be able to create green spaces that offers good experiences and that can be maintained with little emissions of greenhouse gases.

The principles for designing are mainly to choose plants that suits the location; plants that are likely to thrive in that specific climate and place. Another important issue is to make sure that all surfaces are properly built up with protection against weeds that spread by their roots. Surfaces with stone or gravel are mainly to be built where it's necessary due to use, since well-used hard surfaces seldom get weed problems. You should consider where to have grass surfaces so that they are only suggested where people are likely to use them. Otherwise it is better from an emission point of view to choose perennials with a good covering ability. If it's possible one can make arrangements for local infiltration of wastewater, for example water from the roof of nearby buildings or wastewater from streets close to the park.

Concerning the maintenance it's a good idea to choose electrical tools and cars for the adjustments that requires it. One can also consider using manual tools instead. If one (as most usual) uses tools and cars driven by gasoline it can still be better to make swift effort with those tools than to return several times by car for a manual effort. If the tools are gasoline driven one should choose alkylat gasoline. It's a good choice to use green manure and to leave withered plants in the perennial surfaces. Withered plant parts may improve the structure of the soil and it's good avoid transporting it to a dump. At surfaces of stone or gravel one shall remove leaves and other withered material and if possible one can put it in a shrubbery nearby.

,

Detta är ett examensarbete på 30 högskolepoäng, utfört vid Sveriges
lantbruksuniversitet, institutionen för stad och land, Ultuna. Arbetets
syfte har varit att finna principer för hur man kan gestalta parker som
ger stora upplevelsevärden och kan skötas på ett sätt som ger små
utsläpp av koldioxid. Ett annat syfte har varit att se om man kan ta
tillvara dagvatten för växternas vattenförsörjning och på andra sätt
gestalta så att parken kräver mindre bevattning med vatten som renats i
reningsverk.
Nyligen genomförda studier, liksom äldre visar hur viktig grönska är
i stadsmiljön ur ett hälso- och klimatperspektiv. Träd och andra växter
ansamlar luftföroreningar och kan även bidra till att sänka temperaturen
i sin omgivning genom transpiration. Detta behövs, och kan komma att
behövas än mer, med tanke på den temperaturhöjning som förväntas
komma på grund av mänskligt orsakade klimatförändringar. Ibland
kan det dock fortfarande upplevas som att det finns ett motstånd mot
grönskans plats i staden och att det kan finnas svårigheter att försvara
den som en fördel i sig själv, i synnerhet för de orter som har en
tillväxande befolkning, där det ofta finns en önskan att förtäta den
befintliga stadsstrukturen.
I dessa fall kan gestaltningen av grönområdet ha en avgörande
betydelse. En park som används av många människor och som kan
erbjuda upplevelser av olika slag har idag förmodligen större möjlighet
att skyddas mot eventuella exploateringshot. Grönområden i centrum
av städer är ofta ganska små till ytan och har begränsade möjligheter
att ge upplevelser av avskildhet eller vild natur. Man kan istället
satsa på att med sin gestaltning skapa möjlighet för andra typer av
upplevelser, till exempel möjlighet att få se blomprakt, sitta ned på en
solig plats eller leka en stund. Principerna jag tagit fram utifrån studier
av litteratur och intervjuer syftar till att kunna skapa gröna platser med
stora upplevelsevärden och vars skötsel bidrar så lite som möjligt till att
klimatsituationen förvärras.
De gestaltningsprinciper jag kommit fram till består till stor del av
att välja växt efter plats; att välja växter som förväntas trivas på den
plats de ska växa, klimat- och ståndortsmässigt. En annan viktig sak
är underarbetet, att se till att såväl planteringsytor som hårdgjorda ytor
är väl anlagda med spärrar mot rotogräs. Hårdgjorda ytor bör i första
hand anläggas där dessa verkligen krävs på grund av slitage eller ur
tillgänglighetsaspekt då hårdgjorda ytor som slits sällan får problem
med ogrästillväxt. Man bör när man anlägger gräsytor överväga om
dessa kommer att fylla en funktion på platsen; om människor kommer
att använda dem. Annars kan det ur upplevelse- och utsläppssynpunkt
vara bättre att plantera marktäckande perenner. Om det är möjligt kan
man anlägga anordningar för lokalt omhändertagande av dagvatten,
till exempel takvatten från angränsande fastigheter eller vatten från
angränsande trafikytor.
Vad det gäller skötseln så kan man välja att använda eldrivna verktyg
och fordon för de insatser som kräver det. Man kan också överväga att
använda manuella redskap istället, men om man använder bensindrivna
fordon och redskap kan det ibland vara bättre att göra en snabb insats
med ett bensindrivet redskap istället för att återvända flera gånger
med ett bensindrivet fordon. Man bör försöka välja redskap som kan
drivas med alkylatbensin. Det är bra att gröngödsla i stor utsträckning
och att låta visset växtmaterial vara kvar på plats. Även om det
vissna materialet tillför sparsamt med näring så kan det förbättra
jordstrukturen och man slipper transportera bort det, i värsta fall till
deponi på en soptipp. På hårdgjorda ytor bör man dock städa bort
nedfallet växtmaterial och detta kan då exempelvis läggas i buskage.

Main title:Optimalt ekologiskt
Subtitle:att gestalta praktfulla parker som kan skötas på ett hållbart sätt
Authors:Holm, Johanna
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ekologisk, park, skötsel, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9015
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9015
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Plant structure
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2017 08:51
Metadata Last Modified:22 Nov 2017 08:51

Repository Staff Only: item control page