Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Anneli and Thorstensson, Jennie, 2007. Betcystnematodsanering med resistenta mellangrödor. SLU, Dept. of Plant Protection Biology, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
797kB

Abstract

Europas nya sockerpolitik har medfört stora prissänkningar på socker, vilket har påverkat lönsamheten för sockerbetsodlarna negativt. Marginalerna krymper i odlingen och det är viktigt att åtgärda alla problem som kan påverka lönsamheten. Ett exempel på dessa problem är betcystnematoder (Heterodera schachtii Schmidt) som förekommer på ca en fjärdedel av sockerbetsarealen i Sverige (Olsson, 2002) och som kan ge betydande skördesänkningar. Betcystnematoden är framförallt ett problem i områden med intensiva sockerbetsodlingar och korta växtföljder. De senaste årens klimatförändringar kan ha gjort att somrarna har blivit varmare vilket har gynnat betcystnematodens framfart i många länder i Europa. Klimatförändringarna börjar nu märkas även här. Idag finns det inga registrerade kemiska preparat för användning på friland mot nematoder i Sverige. Istället har man varit inriktade på att förlänga växtföljderna och att odla nematodsanerande grödor, som t ex vitsenap och oljerättika. Sedan 2006 finns det också en ny nematodtolerant betsort som ger helt nya möjligheter för lantbrukare med infekterade fält. Trots höga förekomster av nematoder i marken förmår de ge en normal till hög sockerskörd. Oljerättika och vitsenap delas in i resistensklasser efter deras förmåga att sanera mot nematoder. Totalt finns det 9 resistensklasser, men det är endast de två första (1 och 2) som är aktuella för nematodsanering. Sorter som tillhör resistensklass 1 minskar antalet nematoder med > 90% och resistensklass 2 med 70-90% (Müller, 1991). Saneringseffekten är mycket beroende av beståndets frodighet både över och under jord. För att mäta saneringseffekten av mellangrödorna, vitsenap och oljerättika, lades det ut två försök som vi fick ta del av. De är utlagda i sydligaste Skåne, på Bramstorps Gård och St Isie Gård utanför Klagstorp i Trelleborgs Kommun. Kravet på platserna var infektion av betcystnematod, ca 5 ägg och larver/gram jord. Förfrukterna på de två platserna var ärtor på St. Isie och höstvete på Bramstorp. På båda platserna togs det jordprover på våren innan nematoderna blir aktiva för att fastställa den initiala nematodtätheten (Pi). Efter att grödorna har brukats ner på hösten togs jordprov för analys av de slutliga nematodtätheterna (Pf). Proverna togs innan frosten kom för att inte den naturliga minskningen skulle påverka undersökningsresultatet. Intressant att notera utifrån resultaten i försöken är hur stor betydelse förfrukten har på mellangrödornas bestånd och därmed för hela saneringseffekten. Man kunde tydligt se att mellangrödorna som odlades efter ärtorna var mycket högre, kraftigare samt att beståndet var tätare, vilket gav ett mycket bättre saneringsresultat. Har man låga nematodtätheter kan man så vitsenap eftersom den sanerar även vid lägre tätheter 1-5 ägg/gram jord. Det är viktigt att man inte ger nematoderna en möjlighet att uppföröka sig. Skador uppkommer redan vid 0,5 ägg och larver/gram jord och påverkar avkastningen negativt, upp till 5 % skördesänkning för en normal betsort. Försöket på Bramstorp gav sämre resultat än på St Isie eftersom nematodtätheterna i försöket var ojämnt placerat i fält. På platsen förekom det ganska många rutor med 0 ägg i samt många rutor med över 10 ägg/gram jord. Fältet var säkert rätt val med tanke på de höga tätheterna i vissa rutor. Några slutsatser man kan dra av denna studie är att alla odlare bör ta nematodjordprov och vidta åtgärder redan vid låga förekomster för att förhindra uppförökning av nematoderna.

,

The price of sugar has decreased dramatically in Europe and this has had an impact on the profitability of the crop for sugarbeetgrowers in Sweden. The margins are decreasing and it is important to solve all problems that could influence the profitability. One example of this is the beet cyst nematode that occur on 25% of the sugarbeet acerage and may cause substantial yield damage.
Beet cyst nematodes are mostly a problem in areas with intensive sugar beets cultivations and short crop rotation. The last years change of climate have generated hot summers which have benefited the beet cyst nematod in many countries in Europe. Here in Sweden we have just begun to notise the changes of the climate. Today there are no registrated chemical products against the beet cyst nematod in Sweden. Instead we have focused on extending the crop rotation and growing resistant intercrops, for instans White Mustard and Oil Seed Radish. Since 2006 there is a new nematodetolerant sugarbeet, that provide more opportunities for the sugarbeet growers.
The intercrops are divided in nine different resistentclasses according to their ability to decontaminate nematodes. It is only two of the resistentclasses that are current, class 1 and 2. Class 1 decreases the nematodes with >90% and class 2 with 70-90%. The decontamination effect depends on the intercrops lush.
Roundworms or nematodes are the most numerous multicelled organism. They are much more numerous than the insects, which have succesfully adjust to the natures shifting environments. The nematods are very small and hard to recognise. They are 1 mm long and could be less than 0,1 mm wide.
To evaluate the cleaning effect of the intercrops, White mustard and Oil Seed Radish, two trials were made that we took part of. The trials are located in south of Skåne on Bramstorps farm and St Isie farm outside Klagstorp in Trelleborg region. The trials had to be infected with nematodes at least 5 eggs and larvas/g soil. The preceding crop was peas on St Isie and winter wheat on Bramstorp.
In the spring soil was collected from both trials before the nematodes became active to establish the initial population density. After the growing season soil tests were taken to establish the final population density. The tests were made before the soil was frosen beacause nematodes decrease naturally in the winter.
It was interesting to notice that the preceding crop had such large impact on the intercrops and the hole decontamination effect. It was not hard to see that the intercrops on St Isie (peas as preceding crop) was much bigger and more lush. Which gave a much better decontamination effect.
If you already have low density of nematodes you should use Oil Seed Radish which decontaminates on a lower rate. It is important to keep the nematodes on a low density.
Damages will appear at such low density as 0,5 eggs and larvas/g soil and decrease the yield with as much as 5 %.

Main title:Betcystnematodsanering med resistenta mellangrödor
Authors:Eriksson, Anneli and Thorstensson, Jennie
Supervisor:Olsson, Åsa
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:17
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:sockerbetor, nematoder, Heterodera schachtii Schmidt, betcystnematoder, mellangrödor, sanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8984
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8984
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 09:32
Metadata Last Modified:21 Nov 2017 09:32

Repository Staff Only: item control page