Home About Browse Search
Svenska


Persson, Alfred, 2008. Marina visioner : nya idéer för småbåtshamnen i ljuset av utveckling, urbanisering och klimatförändring; tillämpat i Rydebäck. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

New dwellings and commercial buildings in coastal regions has for some time now been a focal point. Old industrial harbours are regenerated into modern living areas with a recreational purpose. In Sweden the marina has not taken part in this development, thus remained in the monotony and large-scale structures of modernism.
This graduation thesis looks upon the marina from a landscape architects point of view, where the marina foremost is a social venue. By revealing and discussing the development of the marina, its design and environmental consequence theories of the marinas future is presented. These theories are later tested upon the costal village of Rydebäck, south of Helsingborg.
The thesis is structured in three parts: marina knowledge, proposal and resources.
In the first part the historical development of the marina from prehistory time to now is discussed. It shows the progress from a working place to a modern urban venue.
Important factors for how a marina is conceived and can be used are examined in the chapter of form.
A marina has to contain a number of functions. These functions are slowly changing over time which brings a need to show what the future has to offer. This thesis contains a catalogue for the future with suggestions of new functions and visions.
At the end of the first part the principles for a marina are presented and discussed together with its environmental impact. Some visionary solutions are offered, for example concerning artificial reefs and rising sea levels.
The proposal contains a description of the site and an analysis of Rydebäck. The proposal is a realisation of some of the ideas presented in the first part. At the end reflections on how well the proposal has adapted to the site and the implementation of new ideas are presented.
The final part, resources, is a collection of interviews with a group of experts in different areas. These interviews have been the basis of the results for this thesis. Here, a deeper discussion about the environmental impact of the marina, the experience and its future is presented.
The goal for this thesis is to present exciting visions for the marinas of tomorrow and illuminate its potential. My hope is that this thesis will inspire to new interesting venues in marinas, on the terms of Mother Nature.

,

Kustzonen har under en längre tid stått som fokus för nybyggnationer av
bostäder och kommersiella verksamheter. Gamla industrihamnar byggs
idag om till moderna bostadsområden med ett rekreativt syfte. I Sverige
har inte småbåtshamnen hängt med i denna utveckling utan legat kvar
i modernismens monotona funktionalitetskrav och storskalighet.
Detta examensarbete försöker se småbåtshamnen ur
landskapsarkitektens synvinkel, där småbåtshamnen i första hand är en
social mötesplats. Genom att resonera och blottlägga småbåtshamnens
utveckling, gestaltning och miljöpåverkan framhålls teorier om hur
framtidens småbåtshamn skulle kunna se ut. Dessa teorier testas sedan
på samhället Rydebäck, strax söder om Helsingborg.
Uppsatsen är uppdelad i tre delar: hamnkunskap, förslag och
resurser.
I den första delen avhandlas småbåtshamnens historiska utveckling
från förhistorisk tid fram till idag. Den visar hur hamnen har gått
från en arbetsplats till en modern urban mötesplats.
Vidare undersöks hamnens form och placering. De är viktiga
faktorer för hur en hamn uppfattas och kan utnyttjas, särskilt i
relationen mellan land och hav.
En småbåtshamn måste tillhandahålla en mängd funktioner.
Dessa funktioner förändras långsamt över tid, vilket medför ett
behov att se vilka nya funktioner framtidens småbåtshamn bör
kunna erbjuda. Arbetet innehåller en katalog över nya funktioner
och visioner.
Sist i hamnkunskapsdelen presenteras under vilka
förutsättningar en småbåtshamn lyder och vilken miljöpåverkan
den ger. En del visionära åtgärder presenteras bland annat gällande
konstgjorda rev och stigande havsnivåer.
Förslagsdelen innehåller en platsbeskrivning och analys av
Rydebäck samt ett förslag på en ny småbåtshamn som tar
avstamp i resonemangen i föregående del. Resultatet av den nya
hamnen, hur den anpassat sig efter de rådande förhållandena
och implementerat de nya idéerna diskuteras i slutet.
Den avslutande resursdelen är en samling intervjuer med
sakkunniga som legat till grund för uppsatsens resonemang. I
dessa intervjuer förs en djupare diskussion om småbåtshamnens
miljöpåverkan, upplevelsen och dess framtid.
Målet med detta arbete är att presentera spännande visioner
för framtidens småbåtshamnar och belysa den potential
som finns i dessa platser. Förhoppningen är att arbetet ska
inspirera till nya intressanta mötesplatser i hamnmiljö på
naturens villkor.

Main title:Marina visioner
Subtitle:nya idéer för småbåtshamnen i ljuset av utveckling, urbanisering och klimatförändring; tillämpat i Rydebäck
Authors:Persson, Alfred
Supervisor:Fritzon, Fredrik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:70
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:landskapsarkitektur, urban, urbanism, hamn, småbåtshamn, fritidshamn, utveckling, strandskydd, klimatförändring, hav, land, resa, havsnivå, vision, Helsingborg, Rydebäck, konstgjorda rev, miljöpåverkan, miljökonsekvens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8079
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8079
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 10:53
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics