Home About Browse Search
Svenska


Slätt, Sara, 2008. Hur kan blöt vetedrank lagras, hanteras och utfodras till mjölkkor?. SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

[img]
Preview
PDF
351kB

Abstract

Distillers' grain is a by-product of ethanol production. Corn, wheat and barley are the grains
that are generally used in the distillery process. Distillers' grain is rich in protein and
phosphorus. The mineral content and amino acid composition of distillers' grain are
proportionate to the content and composition in the original grain. Both wet and dry distillers'
grain is used as feed for farm animals.
The purpose of the thesis was to investigate how dairy farmers store, deal with and feed
distillers' grain to dairy cows. Knowledge about feeding with distillers' grain was gained
from study visits to dairy farms and interviews with dairy farmers, advisors and veterinarians.
The aim of collecting this information was to be able to give dairy farmers qualified advice
about distillers' grain.
The wet wheat distillers' grain (WWDG) from Vin & Sprit AB´s distillery in Nöbbelöv,
Kristianstad, contains dry matter (DM) of 8-9 % making it possible to pump. When WWDG
leaves the distillery it has a temperature of around +25 °C. Analysis of the WWDG produced
in week 21, 2007 showed that the crude protein content was 430.4 g per kg DM and the
neutral detergent fibre (NDF) content 355.4 g per kg DM. WWDG has a pH of around 4, in
low pH only lactic acid bacteria can grow if the temperature is over +15 °C. The crude protein
of WWDG is of rumen degradable character which can affect the value of urea in milk.
Amino acid composition of the WWDG is not optimal for lactating dairy cows when the first
limiting amino acid is methionine. The phosphorus content of WWDG is higher than that of
calcium.
In studies, WWDG from Nöbbelöv has been stored for up to eight weeks without any signs of
bacteria growth, apart from that of lacto acid bacteria. At the visited farms, the longest storage
period was between 3 to 4 weeks. That farm had a cell content in milk of around 50 000 cells
per ml milk. During storage, the WWDG loses its palatability.
WWDG is easily stored in tanks under- and above-ground. It is important that the tank is
emptied properly of WWDG to minimize possible bacteria growth. The WWDG easily
settles, and this is prevented by stirring. The nutritional value of settled WWDG changes
because of the change in DM and the diet becomes suboptimal.
When WWDG is a component of the diet it is important that the other feed complements
WWDG content of NDF, rumen-degradable protein and phosphorus. Suitable feeds are grass
and corn silage, beet by-products, feeds with low crude protein content and minerals with a
low phosphorus content. It is important that the roughage is of good structure as this
stimulates rumination. It is beneficial if some straw is fed to give good structure to the rumen.
A feed amount of 10-15 kg WWDG per day is suitable for lactating cows. At the visited
farms, WWDG was fed in troughs, cribs and in partly mixed ration (PMR) or total mixed
ration (TMR) made in feed mixers. To prevent over-consumption of WWDG, the only
alternative is feeding with feed mixers. In PMR and TMR, wet distillers' grain is a good
substrate to adjust the DM of the feed mix and increases palatability of the feed mix. It is
important that the DM does not drop to below 30 %; if this happens the feed will lose its
palatability. WWDG can never compensate free access to fresh water for animals.
5
When WWDG is mixed with other feeds or water, the low pH will increase. At higher pH the
WWDG is a very good substrate for nutrition, and micro-organisms can grow. To prevent the
growth of micro-organisms and affected udder heat when feeding with WWDG, it is
important to maintain good hygienic conditions around feeding equipment, feeding places,
resting areas, milking and milking equipment.
In the different diet suggestions that are optimized in NorFor, road transport of the WWDG
within 200 km from Nöbbelöv is financially profitable. A comparison of the diets with
WWDG and without WWDG in relation to daily feed costs shows that it is up to 2.21 SEK
cheaper per day to feed a cow fed with WWDG. There are approximately 87 000 milking
cows within a 200 km radius from Nöbbelöv.

,

Drank är en biprodukt från destillering av etanol. Vanliga spannmål vid destillering är bland
annat majs, vete och korn. Drank är rikt på protein och fosfor. Mineralinnehållet och
aminosyrakompositionen i dranken avspeglar av den ursprungliga spannmålen. Utfodring av
drank till animalieproducerande djur kan ske i både blöt och torkad form.
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur mjölkproducenter lagrar, hanterar och
utfodrar med blöt vetedrank till mjölkkor. Kunskap om blöt vetedranksutfodring insamlades
genom gårdsbesök och intervjuer med rådgivare, mixervagnsförsäljare och veterinärer. Målet
med den insamlade kunskapen är att kunna ge väl förankrade råd till nya kunder om hur
lagring, hantering, utfodring och foderstater kan se ut vid utfodring med blöt vetedrank.
Vetedranken från Vin & Sprit AB´s destilleri i Nöbbelöv, Kristianstad har en torrsubstanshalt
(ts) omkring 8-9 % vilket gör att den är pumpbar. När dranken lämnar destilleriet håller den
en temperatur kring 25°C. Analyser av dranken visar på en råproteinhalt av 430 gram per kg ts
och neutral detergent fiber (NDF) innehåll av 355 gram per kg ts. Vetedranken har ett pH runt
4, i det låga pH är det endast mjölksyrabakterier som kan tillväxa och då i temperaturer över
15°C. Proteinet utgörs till stor del av våmlösligt protein, vilket kan leda till höga ureavärden i
mjölken. Aminosyrainnehållet i dranken är inte optimal till lakterande mjölkkor då den först
begränsande aminosyran är metionin. Fosfor innehållet är högre än kalciuminnehållet i
dranken.
Vetedranken från Nöbbelöv har lagrats i försök upp till och med åtta veckor utan att det har
funnits tillväxt av annat än mjölksyrabakterier. Den längsta lagringstiden av dranken på de
besökta gårdarna var tre till fyra veckor. I den besättningen var celltalen i genomsnitt under
50 000 per ml mjölk. Under lagring kommer dranken att tappa i smaklighet.
Drank lagras utan problem i tankar/cisterner både ovan och under mark. Lagringsbehållaren
ska vara lätt att tömma ordentligt på drank för att minska risken för eventuell tillväxt av
mikroorganismer. Det är att föredra någon form av omrörning av dranken i lagringsbehållaren
då dranken lätt sedimenterar. Sedimenterar dranken kommer näringsinnehållet att ändras på
grund av den ändrande ts-halten.
Vid utfodring med vetedrank är det viktigt att de övriga fodermedeln i foderstaten är
komplementära till drankens innehåll av NDF, våmlösliga protein och fosforinnehåll.
Lämpliga fodermedel är gräs och majsensilage, sockerbiprodukter, kraftfoder med lågt protein
innehåll och mineralfoder med lågt fosforinnehåll. Det är viktigt att grovfodren är av god
struktur för att stimulera idisslingen. Med fördel kan korna utfodras med lite halm för att ge
struktur till våmmen. Lämplig giva av drank till lakterande kor är mellan 10-15 kg per dag.
Av de besökta gårdarna utfodrades dranken i kar, krubba och i foderblandningar blandade i
mixervagn. För att motverka överkonsumtion av drank är utfodring med mixervagn det ända
alternativet som möjliggör kontroll över konsumtionen. I blandfoder och fullfoder är drank ett
utmärkt sätt att justera ts-halten på foderblandningen och ger också ökad smaklighet på fodret.
Det är viktigt att foderblandningarna inte får en för låg ts-halt smakligheten kommer då att
minska. Blöt vetedrank kan aldrig ersätta fri tillgång på friskt dricksvatten till djuren.
När drank blandas med andra fodermedel eller vatten kommer det låga pH att höjas. Vid
högre pH är drank ett mycket bra näringssubstrat för mikroorganismer att tillväxa i. Det är viktigt att sköta hygienen runt foderbord/ätplatser, utfodringsutrustning, liggbås, mjölkning
och mjölkningsanläggning för att hålla en god juverhälsa i besättningen vare sig drank
används i utfodringen eller ej.
I de foderstatsförslag som optimerats i NorFor är det ekonomiskt lönsamt att transportera
dranken upp till 20 mil från Nöbbelöv. Jämförs foderstaterna med och utan drank med
avseende på foderkostnad per ko och dag så är kostnaden för drankfoderstaten upp till och
med 2,21 SEK lägre. Inom en 20 mils körsträcka från Nöbbelöv finns det uppskattningsvis 87
000 mjölkkor.

Main title:Hur kan blöt vetedrank lagras, hanteras och utfodras till mjölkkor?
Authors:Slätt, Sara
Supervisor:Udén, Peter
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom agronomprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Keywords:drank, mjölkkor, foder, utfodring, mjölkproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8178
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8178
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Feed processing and preservation
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 07:50
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 07:50

Repository Staff Only: item control page