Home About Browse Search
Svenska


Daubner, Carina, 2008. Gestaltning av stadens utemiljöer : naturlikt kontra formellt & abstrakt. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img] PDF
4MB

Abstract

In the increasing urban environments and the
modern societies demands for sustainability
there is a challange in planning cities with a
balance between density and a satisfying access
of recreational environments. For attractive cities
these environments need to be designed to fit
every inhabitants' demands and opinions in some
way. Increased knowledge and understanding
is therefore needed about how different design
styles in landscape architecture affect people
and the cities. In this bachelor thesis benefits
and disadvantages as well as the experience
and impact of two fundamental design styles
i discussed; naturalistic and formal/abstract
design. The information is based on litterature
studies of books and scientific articles.

It is clear that the choice of design style does not
have the biggest impact on neither the experience
or the purpose and meaning of a place, but that
it rather depends on many other factors. For
example it depends on what place it is, in what
context i lies, to what purpose and for whom the
place is made.

Generally people have a positive attitude
towards naturalistic environments, but they
also appreciate more formal and abstract
designs. They often express a desire for a more
naturalistic surrounding, but at the same time
they want organised and clean environments
with evidence of care. Both naturalistic and
formal/abstract environments is experienced as
soothing and have positive effects on our health.
In surroundings with naturalistic design many
people experience a greater feeling of freedom
and contact with nature. This design style is also
usually better in ecological point of view. Formal
and abstract design on the other hand may be
percieved as safer than the naturalistic design
and also more representative, innovative and
appropriate in the urban context. Which design
style that is the most favourable in maintenance
and economical point of view is not generally
agreed on, but formal and abstract designs
usually result in higher costs in the long run.

One all-embracing conclusion for this bachelor
thesis is that it is not possible to name the best
design style of the reason that there is not any
generally better or worse choice. Both naturalistic
and formal/abstract design is needed in the
cities to create the wide range of recreational
environments that is required to make people
healthy and happy. It is clear that the two design
styles can be more or less appropriate in different
situations, but that this rather depends on the
specific place with its context and purpose than
on the design style itself.

,

I de urbana miljöernas tilltagande storlek och det
moderna samhällets ökande krav på hållbarhet
finns en utmaning i att planera städer med en
balans mellan täthet och en tillfredsställande
tillgång på rekreativa miljöer. För en attraktivitet
i städerna behöver dessa miljöer gestaltas på ett
sådant sätt att det finns något som passar alla
människors behov och åsikter. Det behövs därför
ökad kunskap om och förståelse för hur olika
gestaltningsmässiga val i landskapsarkitekturen
påverkar människan och vad de betyder för dem
och staden. I denna uppsats diskuteras för- och
nackdelar med samt upplevelsen och effekten av
två olika grundläggande gestaltningssätt; naturlik
respektive formell och abstrakt gestaltning.
Uppsatsen är baserad på djupare litteraturstudier
av såväl böcker som vetenskapliga artiklar.
Det har blivit tydligt att valet av gestaltningssätt
inte har den största påverkan på vare sig
upplevelsen eller funktionen och betydelsen hos
en plats, utan att detta ofta beror på många andra
faktorer. Dessa faktorer är bland annat på vilken
plats, i vilket sammanhang, på vilket sätt, till
vilket syfte och för vilken person. Det vill säga
att det exempelvis beror på typ av grönområde,
placering i staden i förhållande till människorna,
planlösning och utformningen mer i detalj.
Generellt har människor en positiv inställning
till naturlika miljöer, men uppskattar även en
formell och abstrakt gestaltning. De utrycker
ofta en önskan om en mer naturlik omgivning,
men vill samtidigt även ha organiserade och
städade miljöer med tydliga spår av mänsklig
omsorg. Både miljöer med naturlik och
formell/abstrakt gestaltning upplevs lugna och
avstressande samt har positiva effekter på vår
hälsa, men i något olika utsträckning och på
något olika sätt. I det naturlika upplever många
lätt en större känsla av frihet samt kontakt med
naturen, medan det formella och abstrakta ibland
kan upplevas tryggare och säkrare. Sistnämnda
gestaltningssätt kan även ofta uppfattas som mer
representativt, nytänkande och stadsmässigt,
medan det naturlika istället har vissa fördelar ur
ekologisk synpunkt. Om vilket gestaltningssätt
som är mest fördelaktigt ur skötselmässig och
ekonomisk synpunkt råder delade åsikter.
Generellt sett leder dock ofta ett mer formellt
och abstrakt gestaltningssätt till mer skötsel och
högre kostnader på lång sikt.
En övergripande slutsats för uppsatsen är att
det inte går att säga vilket gestaltningssätt
som är bäst av anledningen att det helt enkelt
inte finns ett generellt bättre eller sämre val.
Både naturlik och formell/abstrakt gestaltning
behövs i städerna för att skapa det breda
utbud av rekreativa miljöer som krävs för att
människor ska må bra och trivas. Det står klart
att de två gestaltningssätten kan vara mer eller
mindre lämpliga i olika situationer, men att
detta snarare beror på den specifika platsen
med dess sammanhang och syfte än på själva
gestaltningssättet.

Main title:Gestaltning av stadens utemiljöer
Subtitle:naturlikt kontra formellt & abstrakt
Authors:Daubner, Carina
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:36
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:landskapsarkitektur, gestaltning, design, naturlik, formell, abstrakt, urbana landskap, utemiljö, stadsmiljö, upplevelse, preferens, funktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8181
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8181
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 08:10
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 08:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics