Home About Browse Search
Svenska


Harlin, Karin, 2008. Parkplan för Kungälv med förutsättningar för sociala värden. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

To work with environments outdoors for people, animals and plants is the main topic for the landscapearchitect.

On several occasions the work is about public places that is to be in relation with other parts of the town. It is about the activities and the life that take place.

The physical environment and the interpretation of it gives possibilities or obstructions
for people who moves around or spend time in it.Since public places, parks and places for movement are used in daily life they strongly effect the people who use the places. The concequences of this effect can be positive or negative experiences.A positive example is a passage over a brook on the way to school while a negative one is to be afraid while passing a tunnel when it is dark outside. Other examples of concequences are stress effect from traffic noice or calming environments with twitter of birds.

The physical environment is also a part of the total interpretation of a town. It gives the conditions for the life and the activities that take place. A part of the life and the activities are the continuing social relations between people. These relations have different meanings and effect people variously depending on age, physiological and psychological conditions, socioculture and other different factors.

The social relations and the conditions for them are indirect effected by the physical environment, it gives the conditions for people to gather or to be parted from each other.In this complex whole the landscapearchitect has the task to give possibilities for a good life by working with the environment.

This final thesis consists of two parts. One theoretic and one practic. The principles
of part one are used as practice in part II.

The first part, the theoretic, is about the town and the physical environment of which it consists and how it can be a part of and effect the social life. This part also discusses different activities in the public environment that is significant for the social life and its progress.Different social activities and their meaning are also to be mentioned. In the final chapter of part I the theory becomes practise for the town Kungälv. Kungälv is the community of which part II discusses.

The second part is a basis material for a park plan for the town Kungälv.
A park plan discusses the green structure in the community. It is about the places, parks and places for movement and how they should be taken care of and develop. The park plan tells about general strategies for the vegetation, places of culture history, playgrounds and parks, as examples.

The material for Kungälv discusses places,parks and places for movement differently. The difference is in the main focus which is a social perspective. The purpose is to produce good situations for the social life in the public environment.The main underlying material for the park plan are questionnaires and interviews with pupils and students, retireds and grown ups from Kungälv.Togehter with other parts in the environment,such as safeness, access, culturehistory,recreation, health and biodiversity the environment will give positive conditions in a social perspective for the inhabitants in Kungälv.

,

Landskapsarkitekten arbetar med miljöer utomhus för människor, djur och växter. Många gånger handlar det om offentliga miljöer som skall fungera med andra delar av staden och framför allt det liv och de aktiviteter som pågår här.
Den fysiska miljön och uppfattningen om den ger möjligheter eller hinder för den som rör sig eller uppehåller sig i utemiljön.
Eftersom de flesta offentliga platserna, parkerna och rörelsestråken används dagligen av människor kommer de att personligen påverkas starkt av denna miljö. Konsekvenserna av denna påverkan kan handla om positiva upplevelser som att gå över en liten bäck på väg till skolan eller negativa som att bli rädd av att gå genom en gångtunnel när det är mörkt ute. Det kan också handla om stressfaktorer som trafikbuller eller mer lugnande miljöer med enkelt fågelkvitter.
Den fysiska uppbyggnaden av staden spelar också roll i upplevelsen av staden som helhet. Den fysiska uppbyggnaden ger förutsättningar för upplevelsen av stadslivet och de aktiviteter som äger rum.
En del i stadslivet och aktiviteterna är att det pågår olika sorters sociala relationer människor emellan. Dessa relationer har olika betydelser för och påverkar människor olika beroende på ålder, fysiologiska- och psykologiska förutsättningar, sociokulturella samt tusen andra faktorer. De sociala relationerna och förutsättningarna för dessa påverkas indirekt av stadens fysiska uppbyggnad, den påverkar om människor sprids ut eller kan samlas. Landskapsarkitektens roll i detta sammanhang är att skapa goda förutsättningar för ett gott liv genom att arbeta med utemiljön.
Det här examensarbetet består av två delar, en teoretisk och en tillämpande del. Den teoretiska delens principer används som praktik i den andra delen.
Den första delen handlar om staden som den fysiska miljö den utgörs av och hur denna miljö kan vara en del av och påverka det sociala livet som sker här.
Denna del tar också upp vad olika sorters aktiviteter i den offentliga miljön har för betydelse för det sociala livet och utvecklingen av det.
Olika sociala aktiviteter och viss innebörd av dessa kommer också att beröras.
I slutet av del I tillämpas teorin utifrån exempel från Kungälv. Kungälv är den ort som del II handlar om.
Den andra delen är ett underlag till en parkplan för Kungälv.
En parkplan visar på hur kommunens grönstruktur, det vill säga platser, parker och stråk, bör skötas, förvaltas och utvecklas. Den tar exempelvis upp generella strategier för vegetationen, kulturhistoriska miljöer, lekplatser och parker.
Underlaget till parkplanen för Kungälv är annorlunda. Skillanden ligger i att fokus i arbetet har varit att ge förslag på hur parker, platser och stråk bör utvecklas utifrån ett socialt perspektiv. Det är för att det ska bildas fler offentliga platser i Kungälv för det sociala livet i staden.
Till grund för underlaget till parkplanen ligger i huvudsak enkäter och intervjuer gjorda med skolbarn och ungdomar, pensionärer och vuxna från Kungälv.
Med ytterligare delar i utemiljön såsom trygghet, tillgänglighet, kulturhistoria, rekreation, hälsa och biologisk mångfald kan utemiljön ge goda förutsättningar för invånarna i Kungälv utifrån ett socialt perspektiv.

Main title:Parkplan för Kungälv med förutsättningar för sociala värden
Authors:Harlin, Karin
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:8
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:parkplan, sociala värden, socialt perspektiv, social, place, space, Kevin Lynch, Jan Gehl
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8212
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8212
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 11:01
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 11:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics