Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Ulrica, 2006. Ulleråker sjukhus : trädgård och park : vårdprogram. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
70MB

Abstract

In the middle of the 19th century came an opposite reaction against the hospitals' treatment of their patients and a more human way was requested. A link between crowded housing, bad hygien and other bad conditions had been noticed and nature was considered to be healthy. Hospitals and sanatiories moved closer to nature due to influences from England, USA and Germany, and cities began building public parks. Employment was seen as calming and healthy for the patients. Gardening and farming became a part of many hospitals activities and grand gardens were started, at many places to last until the 1970s. Patients had a big part in looking after the gardens and the parks linked to these hospitals. But new theories in therapy and new psychopharmacological drugs, along with a changed way of looking at patients working during the 1960s, made the gardens finally disappear.
The park of Ulleråker is situated about 3 km south of Uppsala city. The area is a cultural environment of national interest and is close to several protected areas such as a green recreation area that stretches south to the lake Ekoln. Different kind of activities have been placed in Ulleråker during a long time and in the early 19th century Upsala Hospital moved out to the State destillary in Ulleråker. 100 years later the hospital had grown and the whole area had become a closed world where people were treated, lived, worked and grew up.
The purpose of this study was to bring forward the hospital garden east of Norra sjukhuset, on the west side of the river Fyris. The garden is now abandoned and for the area no planning has been made.When the area is close to the city and the need for development in Uppsala is huge the interest for the area makes a study necessary to secure specifi c values for the future. To be able to understand the area in its entirety, the whole hospital area, earlier surrounded whith fence, gives an overview, along with Ultuna, the river Fyris and Pollacksbacken. A deeper study has been made for the garden and the preservation program has been made for this area. The proposal shows an idea for garden activaties inspired by hospital gardens of today, but is also based on scientifi c research showing nature's positive infl uence on people's wellbeing and health. I trust that this way of looking at the whole human being is here to stay. The hospitals and local authorities have a great opportunity to run therapeutical gardening and rehabilitation close to hospitals and institutions, as well as education. Schools and people living in the neighbourhood is given a place to visit and use for recreation and learning, and the history of the mental institution of Ulleråker along with its garden and park will be brought up to light. By using the garden for therapeutical treatment, rehabilitation and people's everyday contact with nature, the activity is linked back to the long historical way of landuse of this area. The proposal also gives the garden an assignment and turns it to a living part of ÅrikeFyris.

I mitten av 1800-talet kom en motreaktion på hospitalens sätt att behandla de intagna och en mer human syn förespråkades. Ett samband mellan trångboddhet, dålig hygien och ohälsa hade uppmärksammats och naturen ansåg som hälsobringande. Influenser från England, USA och Tyskland gjorde bland annat att sanatorier, sjukhus och hospital placerades i naturnära miljöer och städer anlade offentliga parker. Sysselsättning ansågs även vara ett sätt att få psykiskt sjuka patienter lugnare och friskare. Odling kom att bli en del av många mentalsjukhus verksamhet och en omfattande trädgårdsodling startades, vilket fortsatte på många platser ända in på 1970-talet. Patienter hade en stor del i skötsel av trädgård och övrig parkmark på dessa sjukhusområden. Nya terapiformer och psykofarmaka i mitten av 1900-talet, samt ändrad syn på mentalsjukvård på 1960-talet, medförde att trädgårdarna till sist övergavs.
Ulleråkers sjukhuspark ligger ca 3 km söder om Uppsala centrum. Det är ett område inom riksintresse för kulturmiljövård och gränsar till flera skyddade miljöer samt ett grönområde som sträcker sig genom Uppsala och ner till sjön Ekoln. Olika typer av verksamhet har funnits på Ulleråker under mycket lång tid och under 1800-talets början fl yttade Uppsalas Hospital ut till det gamla kronobränneriets lokaler. Under följande drygt 100 år byggdes sjukhusets verksamhet ut till att omfatta hela Ulleråker och området blev en inhägnad värld där människor vårdades, arbetade och växte upp.
Tanken med den här studien var att lyfta fram sjukhusets trädgård öster om Norra sjukhuset och som gränsar mot Fyrisån. Den ligger nu övergiven och området är inte planlagt. Då området är centralt och exploateringsbehovet i Uppsala är stort är intresset för området sådant att en studie för att säkra områdets olika värden för framtiden viktig att göra. För att förstå helheten, får hela det tidigare inhägnade sjukhusområdet en översiktlig presentation, liksom intilliggande verksamheter såsom Ultuna, Årike Fyris och Pollacksbacken. En fördjupning har sedan gjorts för trädgården och vårdprogrammet med dess förslag omfattar detta område. Förslaget visar en idé om hur trädgården kan användas och är inspirerat av dagens sjukhusträdgårdar, men baseras även på den forskning som fi nns som visar på naturens positiva påverkan på människors välbefi nnande och hälsa. Jag hoppas och tror att denna syn på hela människan är här för att stanna. Landsting och kommun har här en möjlighet att bedriva vård i nära kontakt med sjukhus och institutioner, så även utbildning. Skolor och boende i närområdet kan ges tillfälle till besök och aktiviteter, samt Ulleråkers sjukhus historia blir synlig på ett mer tydligt sätt. Genom att använda Ulleråkers sjukhus trädgård för terapi, rehabilitering och för människors dagliga kontakt med naturen genom odling, återknyts även användningen av marken till kontinuerlig hävd som skett under lång tid. Förslaget ger även den gamla trädgården en uppgift och gör den till en levande del av ÅrikeFyris.

,

I mitten av 1800-talet kom en motreaktion på hospitalens sätt
att behandla de intagna och en mer human syn förespråkades.
Ett samband mellan trångboddhet, dålig hygien och ohälsa
hade uppmärksammats och naturen ansåg som hälsobringande.
Influenser från England, USA och Tyskland gjorde bland annat
att sanatorier, sjukhus och hospital placerades i naturnära miljöer
och städer anlade offentliga parker. Sysselsättning ansågs även vara
ett sätt att få psykiskt sjuka patienter lugnare och friskare. Odling
kom att bli en del av många mentalsjukhus verksamhet och en
omfattande trädgårdsodling startades, vilket fortsatte på många
platser ända in på 1970-talet. Patienter hade en stor del i skötsel
av trädgård och övrig parkmark på dessa sjukhusområden. Nya
terapiformer och psykofarmaka i mitten av 1900-talet, samt ändrad
syn på mentalsjukvård på 1960-talet, medförde att trädgårdarna
till sist övergavs.
Ulleråkers sjukhuspark ligger ca 3 km söder om Uppsala
centrum. Det är ett område inom riksintresse för kulturmiljövård
och gränsar till fl era skyddade miljöer samt ett grönområde som
sträcker sig genom Uppsala och ner till sjön Ekoln. Olika typer
av verksamhet har funnits på Ulleråker under mycket lång tid
och under 1800-talets början flyttade Uppsalas Hospital ut till
det gamla kronobränneriets lokaler. Under följande drygt 100 år
byggdes sjukhusets verksamhet ut till att omfatta hela Ulleråker
och området blev en inhägnad värld där människor vårdades,
arbetade och växte upp.
Tanken med den här studien var att lyfta fram sjukhusets
trädgård öster om Norra sjukhuset och som gränsar mot Fyrisån.
Den ligger nu övergiven och området är inte planlagt. Då området
är centralt och exploateringsbehovet i Uppsala är stort är intresset
för området sådant att en studie för att säkra områdets olika värden
för framtiden viktig att göra. För att förstå helheten, får hela det
tidigare inhägnade sjukhusområdet en översiktlig presentation,
liksom intilliggande verksamheter såsom Ultuna, Årike Fyris och
Pollacksbacken. En fördjupning har sedan gjorts för
trädgården och vårdprogrammet med dess förslag
omfattar detta område. Förslaget visar en idé om hur
trädgården kan användas och är inspirerat av dagens
sjukhusträdgårdar, men baseras även på den forskning
som fi nns som visar på naturens positiva påverkan på
människors välbefi nnande och hälsa. Jag hoppas och
tror att denna syn på hela människan är här för att
stanna. Landsting och kommun har här en möjlighet
att bedriva vård i nära kontakt med sjukhus och
institutioner, så även utbildning. Skolor och boende i
närområdet kan ges tillfälle till besök och aktiviteter,
samt Ulleråkers sjukhus historia blir synlig på ett mer
tydligt sätt. Genom att använda Ulleråkers sjukhus
trädgård för terapi, rehabilitering och för människors
dagliga kontakt med naturen genom odling, återknyts
även användningen av marken till kontinuerlig hävd
som skett under lång tid. Förslaget ger även den gamla
trädgården en uppgift och gör den till en levande del
av Årike Fyris.

Main title:Ulleråker sjukhus
Subtitle:trädgård och park : vårdprogram
Authors:Larsson, Ulrica
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:vårdprogram, Ulleråker trädgård, Ulleråker sjukhus, sjukhusträdgård, ÅrikeFyris, historisk trädgård, sjukvårdshistoria, hela människan, Ulleråker park, gröna stråk i Uppsala, bevarandenivå, markanvändning, gestaltning, skyddsföreskrifter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7945
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7945
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2017 07:21
Metadata Last Modified:18 Oct 2017 07:21

Repository Staff Only: item control page